Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace v celkové výši 115 000 Kč pro:

Veřejná sportovní akademie, z.s., ve výši 45 000 Kč

Jindřiška Vaněčková ve výši 50 000 Kč

Art Mozaika, s.r.o., ve výši 20 000 Kč

a návrhy smluv o poskytnutí dotace

schválila

výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem BAB mont, s.r.o., se sídlem Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 – Prosek, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Stavební úpravy pavilonu A ZŠ Trávníčkova a Stavební úpravy pavilonu A ZŠ Kuncova a smlouvy o dílo s vybraným účastníkem BAB mont, s.r.o., v souladu s nabídkami účastníka vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Kompletní výroba regionálního časopisu STOP MČ Praha 13 pro období 2020–2023 pod ev. č. P19V00007005

souhlasila

s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem – změna funkčního využití v lokalitě Západní Město – východ/ VTL plynovod a vodovody

stanovila

obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2020 a dobu pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2020 v době od 9 do 14 hod. v níže uvedených termínech: 10. 1., 24. 1., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 5. 6., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 25. 9., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 11. 12.

požádala

společnost VAFO Chrášťany o okamžité ukončení výroby z důvodu obtěžujícího zápachu zatěžujícího občany MČ Praha 13

a

primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba o zjednání nápravy ve věci obtěžujícího zápachu způsobeného provozem spol. VAFO Chrášťany

nesouhlasila

s realizací záměru Bytový dům Nad Jezerem na pozemcích parc. č. 2860/211, 2860/212, 2860/151, 2860/152, 2860/42, v katastrálním území Stodůlky, a to z důvodu, že projektová dokumentace pro stavební řízení neřeší požadovanou náhradu úbytku parkovacích stání v dané lokalitě ve smyslu usnesení č. 0020/2016 ze dne 25. 1. 2016

souhlasila

s předloženým podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem – z funkční plochy ZOB-B – obchodní s kódem míry využití území E na OB-D – čistě obytné s kódem míry využití území D a vyjmutí tohoto území z podmíněnosti staveb zkráceným postupem za podmínky, že navrhovatel projedná umístění MŠ v zájmovém území Západního Města včetně územního rozhodnutí

souhlasila

s předloženým návrhem zadání k Urbanistické studii Sluneční náměstí, Praha 13 za podmínky, že v zadání budou zohledněny následující připomínky:

  1. Studie bude podkladem, který bude sloužit MČ Praha 13 při posuzování a rozhodování o plánovaných záměrech v řešeném území.
  2. MČ Praha 13 požaduje, aby charakter plánované zástavby odpovídal současným trendům způsobu zástavby. Jako nejvhodnější považujeme kompaktní blokovou zástavbu městského typu, kde vedle funkce bydlení bude mít své místo i občanská vybavenost a společensko-kulturní zázemí.
  3. MČ Praha 13 požaduje, aby plánovaná studie byla vhodným podkladem pro vytvoření plnohodnotného městského prostoru.
  4. MČ Praha 13 nesouhlasí s umisťováním dominant a solitérních objektů. Za nevhodné považuje umístění hmotných bloků v horizontálním členění. Bloky by měly obsahovat vertikální členění, jednotlivé domy (vchody) by měly být jasně odlišené.
  5. Studie by měla být podkladem pro vznik kvalitního veřejného prostoru s živým parterem, který bude vhodně propojen se stávajícím stavem. V uličním prostoru by měly být navrženy stromy a zeleň (trvalkové záhony) v maximální možné míře. Parter Slunečního náměstí by měl být řešen ve dvou výškových úrovních.
  6. S plánovaným rozvojem řešeného území je nezbytné počítat i s druhým výstupem ze stanice metra Hůrka směrem k objektu radnice. Příprava a realizace této stavby by měla proběhnout co nejdříve.

vzala na vědomí

seznam vytipovaných pozemků parc. č.140, 142/1, 143, 148, 149, 134, 2780/1, 2401/25, 2401/24, 2160/239, 2342/483, 2342/553, 2342/744, 167/17, 2860/130, 2860/131, 2860/132, 2860/133, 2342/484, k.ú. Stodůlky a pozemek parc. č. 1242/1, k.ú. Jinonice, které by měly být prioritně využity na výstavbu financovanou MČ Praha 13 nebo MHMP, a to v oblasti rozvoje bydlení, parkování, případně občanské vybavenosti a sociálních služeb

a souhlasila,

aby zájmové pozemky byly pod kontrolou a ochranou v souvislosti s jejich nakládáním v rámci vlastnických vztahů, jejichž cílem by měla být právní ochrana proti zcizení

Zpracovala Helena Šlitrová