Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k poplatkům za psy

Během listopadu budou rozesílány složenky majitelům psů, kteří za ně stále nemají uhrazeny poplatky – upozornění na nedoplatek. Jedná se o dlužníky nejen letošního roku, ale i z předchozích období.

Upozorňujeme, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší evidenci psů veden jako dlužník, což ho vystavuje nebezpečí sankcí a exekuce.

Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, apod.), je nutné jej z naší evidence odhlásit (při osobní návštěvě nebo písemně či pomocí datové schránky). Obdobně je nutné postupovat i při odstěhování.

Není-li pes řádně odhlášen a není-li zaplaceno, správce poplatku i nadále eviduje poplatek jako pohledávku.

Při neuhrazení této obdržené složenky, bude automaticky počátkem příštího roku následovat vymáhání dluhu včetně jeho navýšení o 100% (200% u opakovaných neplatičů) jako sankce za nedodržení termínu splatnosti (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 (dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), dlužníci tedy nedostanou soudní obsílku, ale platební výměr a exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení obratem srážkou z bankovního účtu, spoření, ze mzdy, důchodu apod.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411, e-mail cizam@praha13.cz

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků