Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020

schválilo

přesun finančních prostředků ve výši 24 mil. Kč včetně DPH na akci Přístavba ke stávajícímu objektu SSSP13, Trávníčkova 1746, do rozpočtu OMBAI

schválilo

  • vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky, které jsou zastavěny komunikacemi ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřená správa MČ Praha 13, dle seznamu pozemků k vykoupení č. 7, který je nedílnou součástí usnesení
  • seznam pozemků k vykoupení č. 7 v k.ú. Stodůlky, který obsahuje jméno vlastníka, číslo pozemku, spoluvlastnický podíl, cenu pozemku dle znaleckého posudku a cenu spoluvlastnického podílu
  • typovou kupní smlouvu

schválilo

dokument Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2021 a hodnotící zprávu za rok 2020

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s tím, aby subjektům, které získaly dotace v oblasti volného času na rok 2020 a nemohly z důvodů mimořádných opatření realizovat svou činnost v plném rozsahu nebo nemohly uskutečnit akce, na které dotace získaly, byl termín pro realizaci a následné vyúčtování dotací prodloužen do 31. 12. 2021 Obdarované subjekty musí městské části Praha 13 oznámit nejpozději do termínu vyúčtování, že této možnosti využívají, nebo předložit vyúčtování poskytnuté dotace v původně stanoveném termínu. V případě akcí pro veřejnost pak musí nejméně 30 dnů předem oznámit nový termín realizace akce

souhlasila

s předloženým podnětem na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – pozemky parcelní č. 2319/8 a 2336/7, v k.ú. Stodůlky, změna z funkční plochy SO1 – území sportu a rekreace sloužící oddechu na funkční plochu OB-A – čistě obytné se stanoveným kódem míry využití území „A“, zkráceným postupem

souhlasila

s předloženým návrhem výškového objektu TOP TOWER v souladu s architektonickým řešením, tak, jak byl prezentován žadatelem na jednání komise

vzala na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 7. 2020 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 14. 9. 2020 a splnění uložených úkolů

a schválila

žádost o zrušení úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

schválila

vydání souhlasného stanoviska k žádosti Základní školy a mateřské školy Parentes Praha o navýšení počtu žáků a stravovaných osob

Zpracovala Helena Šlitrová