Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

vzala na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 7. 2021 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 8. 2021 a splnění uložených úkolů

a schválila

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

vzala na vědomí

předloženou zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2021

schválila

uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Příběhy našich sousedů v Praze 13 s organizací POST BELLUM, z.ú., na období školního roku 2021/22

schválila

vydání souhlasného stanoviska k žádosti ředitelky Fakultní základní umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze o navýšení počtu žáků

souhlasila

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, a neuplatňuje k návrhu žádné připomínky

schválila

poskytnutí dotace pro KČT (Klub českých turistů), odbor TOM Filištíni Praha, spolek ve výši 45 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzala na vědomí

provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2021 včetně nedostatků zjištěných odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování u hlavních zjištění

vzala na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a k uvedenému návrhu obecně  závazné vyhlášky uplatňuje připomínky spočívající ve zredukování počtu vyjmenovaných prostranství o místa, která jsou již pokryta ustanovením § 2 odst. 2, 3 a 4 předloženého návrhu

souhlasila

s tím, aby Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 provedl v rámci projektu Adaptace na změnu klimatu záměr Revitalizace parčíku u Dvojčat v lokalitě Velká Ohrada na pozemku parc. č. 2342/531 v k.ú. Stodůlky a záměr Revitalizace parčíku U Dobráků v lokalitě Nová Ves na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice

souhlasila

s přijetím finančního daru od Nadace Komerční banky, a.s., – Jistota – ve výši 440 000 Kč do rozpočtu odboru životního prostředí na Obnovu aleje okolo cesty od Krtně k Chabům

souhlasila

s předloženým záměrem přestavby objektu autokempu na polyfunkční objekt za podmínek:

  • součástí přestavby bude i realizace cílového stavu areálu Domanský, s.r.o. (dle výkresu Urbanistická studie areálu Domanský – Praha 13 – Stodůlky 13 z 06/2021), kde v areálu bude umístěno 211 parkovacích stání s vyznačením jednotlivých stání a na nově navržené ploše zeleně v jižní části areálu budou realizovány sadové úpravy
  • po realizaci cílového stavu areálu bude parkování vozidel společnosti Domanský, s.r.o., zajištěno pouze v rámci areálu, neboť současný stav, kdy auta parkují v ulici Tlumačovská, ohrožuje bezpečnost a plynulost dopravy v daném území

schválila

poskytnutí dotace na rozvoj sportu pro Jindřišku Vaněčkovou (na reprezentaci na Mistrovství světa v terčové lukostřelbě) ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

poskytnutí dotace na rozvoj kultury pro Czech Photo Centre, s.r.o., ve výši 43 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

Zpracovala Helena Šlitrová