Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor sociální péče

Co do počtu zaměstnanců největší odbor na radnici se zaměřuje zejména na oblast sociálně právní ochrany dětí a mládeže, péče o rodiny, oblast sociální prevence, oblast péče o staré, zdravotně postižené a jinak sociálně znevýhodněné občany. Zaměstnanci pod vedením paní Blanky Vildové nabízí pomocnou ruku i kompetentní radu v kterékoli myslitelné sociální situaci v úplně každé etapě života.

Odbor sociální péče

Odbor sociální péče úřadu naší městské části je rozdělený do tří oddělení. Kanceláře oddělení sociální péče se nachází v prvním patře budovy, oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb najdete v patře druhém.


Vedoucí oddělení sociální péče je paní Iva Dvořáčková. Ona a její tým primárně vykonávají úkoly v přenesené působnosti státu. Zejména jde o sociální práci ve vztahu k seniorům, zdravotně postiženým a sociálně znevýhodněným dospělým občanům. Jde například o občany vracející se z výkonu trestu, občany žijící v nepříznivých podmínkách, které sami nemůžou překonat, nebo lidi, kteří jsou ohrožení hmotnou nouzí, či se ve stavu hmotné nouze již nacházejí. V loňském roce bylo na oddělení zaevidováno sto padesát dva klientů, kterým byla poskytnuta sociální práce. Městská část v roli veřejného opatrovníka zajišťuje péči o třicet pět opatrovanců.


Kromě toho se na oddělení sociální péče vystavují parkovací průkazy označující vozidlo, které přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu. Ve správním řízení se vydává rozhodnutí o určení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení u občanů, kteří sami nejsou schopni se svým důchodem nakládat. Sociální pracovníci oddělení také zajišťují agendu sociálních pohřbů.


Vedle toho v samostatné působnosti oddělení zajišťuje činnost všech třinácti klubů pro seniory, které v naší městské části působí, tvoří program Retrokavárny a pořádá aktivity i pro neorganizované seniory.


Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se pod vedením paní Anny Pospíšilové zabývá problematikou ohrožených dětí. Jde o děti, které bohužel neměly to štěstí žít v harmonické rodině, naopak jsou týrané, zanedbávané, umístěné mimo biologickou rodinu anebo jsou ohrožené sociálním vyloučením. Sociální pracovníci také zastupují děti před soudem v roli kolizního opatrovníka.

Pod OSPOD spadá též agenda kurátorů pro mládež a náhradní rodinné péče. Kurátoři pro mládež pracují s dětmi, které mají výchovné problémy, vykazují rizikové chování, páchají trestnou činnost nebo se stávají jejími oběťmi.


Referenti náhradní rodinné péče doprovázejí pěstounské rodiny a přijímají žádosti občanů o svěření dětí do náhradní rodinné péče, které postupují na Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) k odbornému posouzení. Ve spolupráci s MHMP vyhledávají dětem bez rodinného zázemí vhodné pěstouny a osvojitele.


OSPOD jako orgán sociálně-právní ochrany dětí plní úkoly v přenesené působnosti státu, při čemž spolupracuje s řadou neziskových organizací, školskými a zdravotnickými zařízeními, soudy, policií a poskytovateli sociálních služeb. Nad to se každoročně ve spolupráci s MHMP zapojuje do osvětových akcí na podporu pěstounství. Ve spolupráci s organizací Dejme dětem šanci pořádá charitativní akce na pomoc dětem z dětských domovů. Za účelem pomoci všem občanům ohroženým sociálním vyloučením spolupracuje odbor sociální péče také s Farní charitou Stodůlky, která prostřednictvím poukázky vydané zde na odboru rozdává sociálně slabým rodinám potravinovou pomoc, která může obsahovat i hygienické potřeby.  Takový poukaz se vydává zpravidla jednou měsíčně pro jednu rodinu.


Náplní zaměstnanců třetího oddělení pod vedením pana Petra Syrového je plánování sociálních služeb, včetně administrace dotačního programu zaměřeného na sociální oblast, rozvoj programů sociální prevence, koordinace aktivit koncepce rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin.


V rámci rozvoje a plánovaní sociálních služeb pořádá sociální odbor jednou za dva roky Veletrh sociálních služeb Prahy 13, který probíhá  souběžně se Dnem zdraví a vydává katalog sociálních služeb. Úzce spolupracuje se Střediskem sociálních služeb Prahy 13, Domovem pro seniory Zity Kabátové a ostatními poskytovateli sociálních a návazných služeb.


K preventivním programům, které naše městská část podporuje, patří například terénní program a nízkoprahový klub JednaTrojka  provozované organizací Proxima Sociale, o.p.s. Tyto programy se zaměřují na děti a mládež. K dalším podporovaným preventivním programům patří terénní program Naděje, který je zaměřený na osoby bez přístřeší. Zajišťovány jsou i terénní programy určené pro uživatele návykových látek (SANANIM, z.ú.) a pro cizince žijící v Praze 13 (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.). Dále oddělení ve spolupráci s Městskou policií hl.m. Prahy realizuje osvětový program Senior akademie, který seniory a zdravotně postižené občany seznamuje s možnými riziky a možnostmi, jak je řešit, případně jim předcházet. Prostřednictvím neinvestičního příspěvku zřízeným organizacím podporuje MČ realizaci preventivních programů zaměřených na rizikové chování na deseti školách na třináctce.


Jako jedna z mála městských částí má ta naše ve své strategii Koncepci rodinné politiky. Cílem této koncepce je podporovat rodiny napříč všemi generacemi, včetně mezigeneračního soužití. V rámci rodinné politiky jsou podporovány rozličné akce jako například Den zdraví, Pražské cyklozvonění, Butovický rohlík, Mikuláš, Domeček s příchutí nebo příměstské tábory. Za účelem revitalizace a vytváření nových hřišť nejen pro děti spolupracuje oddělení úzce s odborem životního prostředí.


V roce 2020 zvítězila MČ Praha 13 v celorepublikové soutěži vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí pod názvem Obec přátelská rodině a seniorům.


Na integraci cizinců a společné soužití se zaměřuje projekt Společná adresa – Praha 13.


Práce na odboru sociální péče je velmi pestrá, ale také je nesmírně psychicky náročná a zdejší pracovníci ji chápou spíše jako svoje poslání. 

Andrea Říčková