Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro. 

Rada MČ Praha 13 mj.

 • SOUHLASILA
  s uzavřením smluv o dílo na zajišťování komplexních servisních služeb pro měření tepla, teplé a studené vody se správními firmami Centra, a.s., Ikon, s.r.o. , a Intergate, s.r.o.
   
 • SCHVÁLILA
  domovní a provozní řád Domu seniorů Lukáš, návrh personálního obsazení umísťovací komise, návrh na rozdělení a využití jednotlivých ubytovacích jednotek a smlouvu o poskytnutí lůžka po zapracování připomínek členů rady 
   
 • SCHVÁLILA
  odměnu pro paní Helenu Čelišovou, ředitelku Střediska sociálních služeb Prahy 13
 • NESOUHLASILA
  s odstraněním dřevin na pozemku parc. č. 360/1 v k.ú. Třebonice za účelem vybudování vodovodního řadu s přípojkou a uložila starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi prostřednictvím stavebního odboru prověřit stavbu plynové přípojky, se kterou rada nesouhlasila svým usnesením č. 150 ze dne 13.3.2006
 • SOUHLASILA
  s rozšířením stávajícího sortimentu firmy Alfa Real Estate, s.r.o., na tržním místě v areálu obchodního centra Luka za podmínky dodržení tržního řádu
 • SOUHLASILA
  s tím, aby nájemcům nebytových prostor s účinností od 1. 1. 2007 byl uplatněn zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta pouze v případě, že v účetním roce překročí součet těchto úroků z prodlení a smluvních pokut částku 50 Kč
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím finanční odměny panu Mgr. Norbertu Tlustému za získání prestižního ocenění „Evropský učitel jazyků roku 2006“ a za komplexní působení v oblasti jazykového vzdělávání v Základní škole Mládí
 • NESOUHLASILA
  jako účastník stavebního řízení (vlastník sousedního pozemku parc. č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky) s vydáním stavebního povolení na stavbu bytového domu za radnicí, protože projekt neodpovídá původně předloženému záměru

  a

 • POVĚŘILA
  starostu Ing. Davida Vodrážku provést příslušné legislativní kroky v rámci řízení o vydání stavebního povolení.

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS