Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pane starosto, je něco nového v přípravě plynofikace Třebonic?

Pane starosto, je něco nového v přípravě plynofikace Třebonic?

Jak asi víte, přípravu plynofikace Třebonic zahájila Pražská plynárenská již v roce 2001, pak ale byly přípravné práce přerušeny. Počátkem letošního října se na náš úřad obrátila společnost RWE Plynoprojekt, jako zpracovatel projektové dokumentace pro plynofikaci Třebonic. Informovala nás o obnovení projektové přípravy a požádala o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na tři stavby, které s plynofikací souvisí – jde o vysokotlaký plynovod o délce 700 metrů, který bude napojen na stávající distribuční soustavu, o novou regulační stanici a o střednětlaký plynovod od regulační stanice do Třebonic, kde bude rozveden do jednotlivých částí obce. Vlastní stavba plynovodu by měla proběhnout v roce 2011.

Když už je řeč o infrastruktuře, rád bych zmínil ještě připravovanou výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Pod Zličínem, kterou již delší dobu prosazujeme. Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy zahájil přípravu výstavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a následně kompletní rekonstrukce komunikací v ulicích Vstavačová, Ostřicová a Pod Zličínem. Stavba by měla být realizována v letech 2010-2012, konkrétní termín bude stanoven v závislosti na finančních možnostech hlavního města. Vybudování sítí a komunikací Pod Zličínem velice vítám, protože bude velkým přínosem pro obyvatele této lokality, která kvůli složitému terénu a technické náročnosti řešení zůstávala dlouho bez infrastruktury.

 

Pomáhá radnice školám s nákupem výukové techniky nebo si ji školy musí hradit samy?

ozvoj školství máme jako dlouhodobou prioritu, a proto investujeme i do pořízení technologií používaných ve výuce. Postupně pomáháme školám modernizovat jejich počítačové a jazykové učebny a pořizujeme i další moderní pomůcky. Například pro ZŠ Kuncova a FZŠ Mezi Školami jsme zakoupili tzv. interaktivní tabule, které jsou velkým přínosem pro názornou výuku. V letošním roce jsme zahájili obnovu audiovizuální techniky.

V první fázi ve FZŠ Mezi Školami, FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova a ZŠ s RVJ Bronzová, postupně chceme vybavit i ostatních šest základních škol. Každá z uvedených škol dostala 25 kusů 40´ LCD televizorů do tříd a dvě 52´ LCD obrazovky do společných prostor školy. Televize poslouží nejen k promítání filmů, dokumentů a jazykových kurzů. Po propojení s počítačem mohou učitelé využívat ve výuce připravené počítačové prezentace a stejně tak i žáci mohou třídě předvést své referáty zpracované formou prezentace. Další možností je například využití televizí k videokonferencím a třeba i soutěžím mezi školami, které jsou propojeny datovou sítí. Obrazovky budou také využívány v rámci dětské televize D ZONA, která působí na školách. Některé reportáže mladých redaktorů se dostanou do vysílání TV13, ostatní mohou být vysílány v rámci školního televizního kanálu jejich školy. V rámci multimediální výuky by se žáci mohli v budoucnu naučit připravovat vysílání pro celou školu ze školního studia - třeba rozhovor se zajímavým hostem.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz