Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slyšeli jsme v televizi o problémech se sexuální výchovou na jedné naší škole. Jak se k tomu jako starosta stavíte?

Slyšeli jsme v televizi o problémech se sexuální výchovou na jedné naší škole. Jak se k tomu jako starosta stavíte?

Celou záležitost považuji za názorový střet, nevhodně přenesený do osobní a politické roviny a vyhrocený prostřednictvím médií. Prvotním podnětem bylo vystoupení učitelky francouzštiny v diskusním pořadu České televize Máte slovo, kde ostře kritizovala sexuální výchovu, kterou na Základní škole Kuncova ve Stodůlkách vyučuje ředitel školy Pavel Petrnoušek. Nepovažuji za problém, že paní učitelka vyjádřila veřejně své názory, na to má jistě právo. Sexuální výchova je složitá záležitost, na její obsah existuje řada názorů a je to nepochybně velké téma k diskuzi. Paní učitelka však mohla polemizovat v obecné rovině a rozhodně neměla pana ředitele otevřeně znevažovat, zejména když nebyl do debaty pozván a nemohl se tedy nijak bránit. Jméno ředitele i celé školy bylo poškozeno, protože televizní debata samozřejmě vzbudila i zájem dalších médií. Je proto logické, že pan ředitel učitelce její nekorektní postup důrazně vytkl, sdělil jí, že se dopustila vážného porušení pracovní smlouvy a navrhl jí, aby zvážila své další setrvání ve škole. V té chvíli se do celé záležitosti vložil ministr školství Josef Dobeš, který se okamžitě postavil na stranu učitelky proti jejímu nadřízenému a nabídl jí veškerou právní pomoc, aniž by si před tím vyslechl argumenty druhé strany. Přispěl také k rozšíření nepravdivé informace, že francouzštinářka dostala výpověď, a tím k dalšímu znevážení osoby ředitele. Současně sdělil, že bude chtít vysvětlení také ode mě, jako starosty MČ Praha 13, která je zřizovatelem školy.

Na tomto místě je nutno říci, že zřizovatel školy nemá ze zákona právo zasahovat do výchovně- vzdělávacího procesu ve školách. Pokud by náš úřad obdržel nějakou stížnost na výuku, je povinen uvědomit Českou školní inspekci, která stížnost prověří. Žádnou stížnost na průběh sexuální výchovy v ZŠ Kuncova však Úřad MČ Praha 13 nikdy neobdržel, nezaznamenal ani žádné stížnosti školské rady, ve které působí zástupci rodičů. Vzhledem k medializaci případu a poškození dobrého jména školy a jejího ředitele jsem jako starosta považoval za svou povinnost vyjádřit panu řediteli Petrnouškovi plnou důvěru vedení městské části. Základní škola Kuncova je ze strany rodičů dlouhodobě hodnocena velmi pozitivně. Pana Petrnouška znám jako velmi slušného a rozumného člověka, kvalitního a zkušeného pedagoga a zodpovědného ředitele. Sexuální výchovou se zabývá dlouhá léta, hodně v tomto oboru publikuje, pravidelně pořádá osvětové akce proti šíření viru HIV a má podporu řady odborníků. V tomto smyslu jsem napsal také dopis panu ministrovi školství, ve kterém jsem vyjádřil naději, že celá záležitost bude objektivně a nestranně posouzena Českou školní inspekcí, která je jako jediná v této věci kompetentní. Jsem rád, že jsem ve své podpoře řediteli Petrnouškovi nezůstal osamocen. Obdržel jsem množství e-mailů a dopisů od rodičů, členů pedagogického sboru i žáků, kteří mu také vyjádřili svou podporu. Naopak jsem nedostal ani jediný dopis, který by kritizoval pana ředitele a jeho způsob výuky. Od samého počátku jde o názorový střet ve složité otázce pojetí sexuální výchovy. Ten by měli řešit především odborníci – pedagogové, psychologové, sexuologové, a nikoli politici. Česká školní inspekce již na příkaz ministra školství Základní školu Kuncova navštívila a výuku prověřovala. Postupovala korektně a profesionálně a z jednání na závěr kontroly máme celkem dobrý pocit. Musíme však vyčkat na závěrečnou zprávu inspekce, která zatím ještě není k dispozici. Jsem však přesvědčen, že Základní škola Kuncova patří mezi dobré školy s vysokou úrovní výuky a kvalitním vedením a mohu ji jen doporučit.

Rád bych vám závěrem popřál příjemné prožití vánočních svátků a do příštího roku hlavně zdraví, sílu a dobré vztahy.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz