Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13

Složení slibu zastupitele

Nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13

Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni v říjnových volbách do zastupitelstev obcí, se na radnici poprvé sešli ve středu 12. listopadu 2014. V úvodu předsedající konstatoval, že se dostavilo 33 z celkového počtu 35 zastupitelů a že zasedání je tedy usnášeníschopné. Poté všichni členové nového zastupitelstva složili slib do rukou stávajícího starosty. Po krátkém školení v obsluze hlasovacího zařízení zvolili zastupitelé mandátový výbor a návrhový a volební výbor. Mandátový výbor pak ověřil platnost mandátů všech přítomných zastupitelů.

Starosta a jeho zástupci (zleva: Marcela Plesníková, Petr Zeman, David Vodrážka, Pavel Jaroš)Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednotlivých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Po schválení volebního řádu proběhla volba starosty. Starostou městské části zastupitelstvo zvolilo Ing. Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci starosty již v předchozích volebních obdobích 2002 – 2006, 2006 – 2010 a 2010 - 2014. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v následujícím období budou tři zástupci starosty. Kandidáti navržení jednotlivými stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Do funkcí zástupců starosty byli poté zvoleni Petr Zeman (ODS), RNDr. Marcela Plesníková (ANO 2011) a Ing. Pavel Jaroš (ČSSD). Rada městské části bude na základě ustanovení zákona o hl. městě Praze a usnesení zastupitelstva ze dne 4. 6. 2014 v následujícím volebním období devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a místostarostové, dalších pět radních bylo třeba zvolit. Kandidáti navržení stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy rady byli poté zvoleni Zbyněk Pastrňák (ODS), Mgr. Šárka Skopalíková (ODS), Bc. Libor Hadrava (ANO 2011), Ing. Michal Drábek (ANO 2011) a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ČSSD).

Mandátový výbor ověřuje platnost mandátuV poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotlivých výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení je na základě § 100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastupitelstvo o zřízení dalších sedmi výborů – Výboru pro výchovu a vzdělávání, Výboru pro životní prostředí, Sociálního výboru, Výboru pro agendu 21, Majetkového výboru, Výboru pro evropské fondy a Výboru pro dopravu a bezpečnost. Po rozpravě zastupitelstvo schválilo počty členů výborů, postupně zvolilo jejich předsedy, členy a tajemníky a rozhodlo, kteří členové zastupitelstva budou uvolněni pro výkon funkce. Složení jednotlivých výborů najdete ve zprávách ze zastupitelstva na str. 2, stejně jako informaci o ustavení politických klubů, které zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 pro období 2014 – 2018Nově zvolená Rada MČ Praha 13 se poprvé sešla v úterý 18. 11. Kromě přípravy nezbytného rozpočtového provizoria měla na programu rozdělení kompetencí, za které zodpovídají starosta a jeho zástupci. Starosta David Vodrážka bude mít nadále v kompetenci ekonomickou oblast, investice a oblast územního rozvoje; zástupce starosty Petr Zeman má v působnosti oblast majetku a oblast kulturní, tělovýchovné a spolkové činnosti; zástupkyně starosty Marcela Plesníková má na starosti bytovou politiku, správcovské firmy, informatiku a oblast školství; zástupce starosty Pavel Jaroš přebírá oblast sociální péče a zdravotnictví, dopravy a životního prostředí.

Rada mimo jiné pověřila funkcí oddávajícího všechny členy zastupitelstva a schválila termíny pro uzavírání manželství na území Prahy 13 v roce 2015.

Následující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 se koná 3. 12. – hlavním bodem programu bude již zmíněné rozpočtové provizorium na rok 2015.

Samuel Truschka