Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova se připravuje kácení stromů. Některé označené stromy se jeví naprosto zdravé a byla by jich škoda. Žádám tedy o provedení dalšího nezávislého dendrologického posudku. Pro jistotu věc podstoupím ke kontrole Inspekci živ

Ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova se připravuje kácení stromů. Některé označené stromy se jeví naprosto zdravé a byla by jich škoda. Žádám tedy o provedení dalšího nezávislého dendrologického posudku. Pro jistotu věc podstoupím ke kontrole Inspekci životního prostředí. Musí se kácet vzrostlé stromy?

V první řadě je nutno říci, že v uvedeném vnitrobloku na sídlišti Lužiny nejde o žádné živelné kácení, ale o zahájení revitalizace vnitrobloku. Na revitalizaci byl odborně zpracován projekt, který zahrnuje řadu úprav, tedy zdaleka ne jen kácení. Záměr navazuje na úspěšnou revitalizaci z let 2009 – 2010, která výrazně zlepšila vzhled a hodnotu šesti vnitrobloků na sídlištích v městské části. Dostaly nová hřiště a sportoviště, nové cesty, lavičky a koše, zmizely ošklivé betony, přibyly barvy, přibylo 160 vzrostlých stromů a tisíce nových keřů.

Také ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova je cílem modernizace celého prostoru, obnova zeleně, odstranění nevzhledných betonových prvků a instalace nových laviček a košů. Při přípravě kácení se postupovalo důsledně podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bylo vydáno rozhodnutí o kácení dřevin příslušným orgánem ochrany  přírody a krajiny. Stromy, které byly určeny ke kácení, jsou buď nemocné nebo nevhodně umístěné a ve výsadbě neperspektivní – např. javor u skluzavky na dětském hřišti je nevhodně vysazený (náletový) a nemá prostor k rozvoji a zdravému růstu. Dub červený nad dětským hřištěm byl zase nevhodně vysazen příliš blízko k sousednímu dubu. Při výsadbě nebylo počítáno s cílovou velikostí stromu, takže mu vedlejší starší dub zcela konkuruje. Má tedy jednostrannou korunu, což by v budoucnu působilo problémy i z bezpečnostních důvodů, nehledě na estetiku.

Vzhled vnitrobloku před obnovouDále budou z důvodu bezpečnosti a neestetického vzhledu zcela odstraněny keřové porosty složené z jalovců a tisů v betonových blocích. Bohužel často slouží jako odpadkový koš, úkryt pro potkany nebo osoby, které zde nemají co dělat. Jalovce budou nahrazeny směsí stálezelených i kvetoucích keřů. Výsadba je navržena tak, aby v jejím středu byly vysazeny vyšší keře a směrem k okrajům se bude výsledný porost snižovat. V betonových blocích budou odstraněny některé neperspektivní borovice, protože jsou zde vysázeny příliš nahusto. Borovice lesní je vitální dřevina, které tento zásah neuškodí. Plánována je výsadba mnoha kvalitních vzrostlých stromů, které např. vytvoří alej podél cesty vedoucí okolo Domu sociálních služeb Lukáš a sousední školky.

Celý projekt revitalizace zmíněného vnitrobloku byl občanům představen na veřejném projednání na radnici v květnu 2013. Obyvatelé vnitrobloku a všichni ostatní zájemci byli pozváni prostřednictvím STOPu a webových stránek. Připomínky účastníků byly zváženy, projednány a zohledněny v projektové dokumentaci. Ke kácení dřevin nebyly námitky. Veřejné projednání proběhlo v časovém předstihu, protože určitý čas zabere získání stavebního povolení a také vyřízení žádosti o dotaci z evropských fondů, kterou se nám na revitalizaci podařilo získat.

Mohu také všechny ujistit, že Inspekce životního prostředí se na podnět tazatele s naším projektem již seznámila, neshledala pochybení a nemá proti revitalizaci v Trávníčkově žádné námitky. Případní zájemci se mohou s projektovou dokumentací seznámit na odboru životního prostředí v kanceláři č. 521, ve 4. patře radnice.

Závěrem bych všem obyvatelům Prahy 13 rád popřál klidné a příjemné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz