Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diskuze o úpravě provozu

Na základě požadavků rodičů žáků ZŠ Mládí se 10. 11. uskutečnilo veřejné projednávání návrhů na změnu místní úpravy provozu na náměstí Na Lužinách. Požadavek rodičů vzešel z akce Bezpečná cesta do školy, vyhlášené počátkem roku místostarostkou Marcelou Plesníkovou. V průběhu akce byla vytipována místa, která jsou dle názorů rodičů na cestě dětí do školy nevyhovující a nebezpečná. K jednání bylo připraveno 6 variant řešení dopravy na náměstí Na Lužinách, které za MČ Praha 13 představil předseda výboru pro dopravu a bezpečnost Josef Zobal a zpracovatel studie Luděk Zatloukal. Občané, kteří bydlí v okolí náměstí Na Lužinách, poukazovali na to, že nebezpečím pro děti jsou neukáznění řidiči z řad samotných rodičů žáků a projevili obavy, že by úpravy zhoršily průjezdnost náměstím. V další diskuzi byl vznesen požadavek na doplnění přechodů pro chodce v okolí náměstí, požadavek na obrácení směru průjezdu jednosměrnou ulicí Mládí, řešení průjezdu ulicí U Cikánky a další úpravy, které by měly zajistit trvalou průjezdnost v ulici Mládí, nebo naopak na zřízení pěší zóny v ulici.

Po zvážení všech doplňujících informací bylo na závěr projednávání přislíbeno, že veškeré námitky budou zapracovány a že bude připravena další varianta návrhu, která uvedené podněty zohlední. Ten bude prostřednictvím webu Prahy 13 a STOPu znovu předložen veřejnosti k vyjádření.

Negativem veřejného projednávání byla nízká účast rodičů žáků. V průběhu jednání občané vyslovili pochvalu strážníkům Městské policie, kteří pravidelně hlídají na přechodu v ulici Armády a pomáhají tak dětem bezpečně přejít přes komunikaci.

-red-