Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je třeba využít všech možností

K napsání tohoto článku mě vedla diskuze ohledně případné výstavby dvou obytných výškových budov u stanice metra Lužiny a proces schvalování územního plánu v hl. m. Praze. Jsem dlouholetým pozorovatelem dění v Praze 13, kde žiji prakticky od r. 1983. Můj názor je, že se zde udělalo mnoho pro občany. Někteří z vás se mnou však nemusí souhlasit. Pokud porovnám ostatní městské části Prahy, vychází mi, že žiji v poměrně dobré lokalitě. Samozřejmě, že je stále co zlepšovat, a právě o to jde zejména v rámci zastavitelnosti a udržitelnosti rozvoje této městské části.

K výstavbě dvou výškových budov samozřejmě mám též výhrady jako většina obyvatel Prahy 13. Musím si však položit otázku, co proti této výstavbě občan a orgány veřejné a státní správy mohou dělat. Zákon o hl. m. Praze hovoří o výlučném výhradním právu Zastupitelstva hl. m. Prahy vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hl. města. Městská část je oprávněna vystupovat jako účastník v řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby, týkající se jejího území. Starosta MČ je oprávněn zúčastnit se jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy s hlasem pouze poradním. Pro plánování výstavby a rozvoje jsou nejdůležitější Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, Územní plán a Regulační plány. Územní plán se pořizuje pro celé území Prahy a je závazný též pro vydávání územních rozhodnutí. Pořizovatelem zásad územního rozvoje je v Praze Odbor stavební a územního plánu MHMP, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Jestliže bylo již jednou územní rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci, nelze jej změnit, jedině v případě, kdy žadatel, v jehož prospěch územní rozhodnutí bylo vydáno, požádá o změnu. Ovšem ani v takovémto případě nemusí být žadateli vyhověno. V případě, kdy se jedná o soukromý pozemek a pro něj bylo vydáno ÚR ve prospěch stavebníka, tak zde není prakticky šance to změnit. Z výše uvedeného vyplývá, že městská část má omezené možnosti v rámci územního plánování a rozhodování. O to je její obrana komplikovanější. To je bohužel skutečnost, kterou musíme vzít u takovýchto staveb v úvahu. V těchto případech je třeba využít všech dostupných právních prostředků, které nám zákony umožňují. Předpokládám, že MČ Praha 13 tak činí.

Jiří Slavík