Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příspěvek na mobilitu v příštím roce

K 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu osobám, kterým byl přiznán v letech 2012 a 2013, a to:

  • na základě přechodných ustanovení § 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelství průkazu mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P,
  • ve standardním správním řízení, jehož součástí bylo posouzení zdravotního stavu, dle legislativy účinné do 31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informováni prostřednictvím informačního dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žádost o příspěvek na mobilitu.
Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději 31. 1. 2016, jinak žadateli nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016.
Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně nebo zaslat prostřednictvím České pošty. Žádost nelze podat před 1. 1. 2016 – takto podaná žádost by musela být zamítnuta (v prosinci 2015 totiž těmto klientům stále trvá již dříve přiznaný nárok).
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, a opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale řízení o přiznání příspěvku bylo dokončeno až v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat žádost o příspěvek na mobilitu, protože Úřad práce ČR je povinen zahájit před 31. 12. 2015 správní řízení z moci úřední. ÚP ČR proto těmto klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání této dávky.

Miloslava Vopálková, ředitelka Kontaktního pracoviště Praha 5, Úřad práce ČR