Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce Regenerace TI polikliniky Hostinského II – dodatečné práce, podané uchazečem Vltavín Holding stavební podnik, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nuselská 132, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2014

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zateplení objektu tělocvičny Kovářova – dodatečné stavební práce pod ev. č. P13-49420/2015 a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek a jednání s uchazečem

NESOUHLASILA

s předloženým záměrem Bytový dům Chalabalova, Praha – Stodůlky na pozemcích parc. č. 1165/25, 1165/92 a 1165/96, v k.ú. Stodůlky, z důvodu neúměrného zahušťování stávající zástavby

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Dodatečné plnění k veřejné zakázce – Zateplení objektu kina K Vidouli formou výzvy jednomu zájemci – společnosti Swietelsky a Rentcentrum pod ev. č. P13-49936/2015 a jmenovala komisi pro jednání, otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, podané uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 665/21, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k veřejné zakázce Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění III., evid. č. P13-48950/2015

SOUHLASILA

s předloženým záměrem Obytný soubor 13 rodinných domů na pozemcích par. č. 165/1 a 165/5 v k.ú. Třebonice

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS