Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kácení stromů v naší městské části

Kácení stromů v naší městské části budí nevoli u občanů. Jaký je důvod a jak je to s novou výsadbou?

Stromy ve městě se v posledních letech staly hodně frekventovaným tématem. Také v naší městské části vídáme, jak velké a staré stromy díky klimatickým změnám usychají a přichází nepopulární rozhodnutí – pokácet je. Někdy je bohužel nutné pokácet i stromy zdravé. To se děje například v případě, kdy brání budoucí nebo již stávající stavbě. Rozhodnutí o kácení na veřejných prostranstvích ale padá také na stromy nemocné, provozně nebezpečné, přestárlé nebo suché. Na místech, kde bylo kácení nezbytné, se ale vždy snažíme, pokud je to jen trochu možné, co  nejdříve zasadit stromy nové. Věřte, že nikomu z nás není lhostejné, když přicházíme o zeleň.

Kácení relativně zdravých stromů má samozřejmě svá pravidla. Jde-li o stromy rostoucí mimo les, které mají ve výšce 130 cm od země obvod 80 cm, je třeba požádat o rozhodnutí orgán ochrany přírody a krajiny. Stejně tak je potřeba zažádat o povolení, pokud se jedná o skupinu keřů, která má rozlohu větší než 40 m². Z těchto obecných pravidel však zákon zná mnoho výjimek. Při záměru kácet vzrostlý strom na nelesním pozemku je vhodné požádat o radu pracovníka orgánu ochrany přírody z odboru životního prostředí, který poradí, jak na to. Je trestné jakékoli poškozování a také nepovolené kácení dřevin. Při rozhodování o povolení kácení je možné požádat o radu dendrologa, který vypracuje odborný posudek, ve kterém se zohledňuje především zdravotní stav, provozní bezpečnost, vhodnost umístění stromu z hlediska kolize s balkony a okny obyvatel či inženýrskými sítěmi. Orgán ochrany přírody při svém rozhodování přihlíží i k ekologickým, hygienickým a estetickým funkcím, které dřeviny na daném místě během roku plní. Pokud jsou důvody pro pokácení skutečně závažné, například tím, že ohrožují bezpečnost osob ve svém okolí, lze povolit kácení i během doby vegetace. Taková rozhodování trvají i několik měsíců a výsledné řešení nikdy nepotěší všechny obyvatele.

Následná výsadba stromů na veškerých plochách, které má ve své správě náš odbor životního prostředí je koncepční a pečlivě plánovaná činnost. O tom, jaký druh dřeviny bude vysazen, rozhodují pracovníci odboru životního prostředí sami, nebo nechají nejvhodnější druhy navrhnout projektanta, který se na revitalizaci veřejného prostranství či ozelenění dětských hřišť podílí. Přestože jsou pro daná stanoviště vždy vybírány nejvhodnější druhy, i tak se bohužel občas stane, že i tyto nové stromy a dřeviny přes veškerou péči a dostatečnou zálivku hynou. Velmi si vážím toho, že mnohdy lidé mladý strom před svým domem sami zalévají nebo nás upozorňují, kde je zálivka potřebná. Dříve jsme zaznamenávali stížnosti od občanů, že jim košaté stromy před okny stíní. V současné době už tomu tak není. Se změnou klimatu si totiž všichni uvědomujeme, jak prospěšné pro nás stromy a veškerá zeleň jsou. Proto se také vždy, když revitalizujeme veřejná prostranství, snažíme maximálně zvýšit podíl zeleně vzhledem k betonovým plochám.

V posledních letech jsme vysadili nespočetné množství stromů v Centrálním parku, v revitalizovaných vnitroblocích, při rekonstrukcích hřišť, na veřejných prostranstvích, před školami, při stavbě Dalejského parku...

Nakonec bych chtěl zmínit, že ochranu dřevin rostoucích mimo les legislativně řeší zákon číslo 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. A tím se samozřejmě řídíme.

V závěru své Přímé linky bych vám všem rád osobně popřál klidné prožití adventního času, hezké sváteční dny v kruhu svých nejbližších a šťastné vykročení do nového roku s magickým letopočtem 2020.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13