Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotací v celkové výši 199 000 Kč pro:

  • Junák – český skaut, středisko Hiawatha Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč
  • Luční Květy/Yamabushi Soin federace tradičních umění a duchovních cest, z.s., ve výši 50 000 Kč
  • TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 49 000 Kč
  • Petr Civín ve výši 50 000 Kč

a návrhy smluv o poskytnutí dotací

vzala na vědomí

usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1758 ze dne 26. 8. 2019 k vyúčtování provozu placeného stání v MČ Praha 13 a k návrhu na schválení  smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 13

a schválila

smlouvu č. DOH/29/02/004055/2019 o finančním vyrovnání za měsíc leden 2018

souhlasila

s předloženou urbanistickou studií – Západní Město – zpracovanou 23/09/2019 včetně návrhu umístění školských zařízení

schválila

spolupráci MČ Praha 13 s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci Seniorské obálky pro občany městské části Praha 13

souhlasila

s uzavřením smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení s firmou Technologie hlavního města Prahy, a.s., na instalaci dopravních cyklistických značek na cyklookruhu Za prací a zábavou a závěsných květináčů před radnicí MČ Praha 13

schválila

poskytnutí dotace pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha 13 – Stodůlky ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

rámcový plán investic pro Domov pro seniory Zity Kabátové

schválila

výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem zadávacího řízení spol. SAMAB Press Group, a.s., se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější k podlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Kompletní výroba regionálního časopisu STOP MČ Praha 13 pro období 2020–2023 pod evid. číslem P19V00007005 a smlouvu o poskytování služeb s vybraným účastníkem

schválila

přijetí finančního daru od městské části Praha Řeporyje a podepsání darovací smlouvy mezi dárcem městskou částí Praha Řeporyje a obdarovaným městskou částí Praha 13 uvedené v příloze č. 2 předkládaného materiálu

souhlasila

  1. s úpravou Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky a Krteň a zapracováním platebních podmínek formou splátek tak, aby v prvních 12 měsících bylo uhrazeno nájemné vč. služeb a DPH na celou dobu platnosti smlouvy v případech, kdy nájemce požádá písemně o možnost splátek z důvodu špatné sociální či finanční situace
     
  2. s úpravou Smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky a Krteň z důvodu zmenšení hrobového místa a s tím souvisejících plateb nájemného a služeb vč. DPH
     

schválila

ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 5. 2017 dohodou, na nebytový prostor č. 116 v obj. Polikliniky Janského 2254/45, Praha 5, se spol. Koska promo, s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti panem Josefem Dirbákem, ke dni 30. 11. 2019

schválila

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. D133 (35,78 m²) v přízemí PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, paní Lucii Černé, na dobu neurčitou, účel využití – prodejna (potřeby pro děti)

Zpracovala Helena Šlitrová