Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příspěvek zastupitele politického uskupení Zelení a Piráti pro 13

Vážení čtenáři, v tomto čísle zveřejňujeme příspěvek zastupitele politického uskupení Zelení a Piráti pro 13 Václava Hrdličky, ačkoli ho redakce již 30. srpna 2019 zveřejnila v plné verzi na webových stránkách MČ Praha 13 v sekci Samospráva – Kluby zastupitelů společně i s reakcí koaličních stran. Široká veřejnost o tom byla informována ve STOPu – září 2019. Redakce se současně zdržuje jakýchkoli komentářů, aby si čtenář mohl utvořit objektivní úsudek sám.

Doplňující informace zastupitele

Omlouvám se čtenářům STOP, za informování o věci již téměř dva roky staré, nicméně nadále trvající. Vracím se tímto k zářijovému vydání STOPu v roce 2019, ve kterém jsme společně se zastupitelkou Zuzanou Drhovou chtěli uveřejnit náš článek o dění na zastupitelstvu. Teprve při mém nekompromisním trvání na aplikaci ustanovení tiskového zákona, proti nedemokratickému omezování práva na vyjadřování názorů opozičních zastupitelů a podané žalobě na Městskou část Praha 13, vydavatel Stopu umožnil publikaci tohoto článku necenzurovaně.

Václav Hrdlička, předseda zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13

Uzavřením výborů potlačuje koalice opozici i hlas veřejnosti

Na dubnovém jednání zastupitelstva si koalice odhlasovala změnu Jednacího řádu výborů zastupitelstva a rozhodla tak o tom, že nadále nebudou výbory zastupitelstva otevřené pro veřejnost. Hlavní motivací této změny je vyhlášený boj koalice (ODS, Hnutí ANO a KDU– SL/STAN) se sílící opozicí, a to zejména Zelenými a Piráty pro 13. Poté, co David Vodrážka na podzim těsně obhájil pozici starosty na Praze 13, rozhodl se s podporou svého klubu ODS a hlavního koaličního partnera Hnutí ANO vytlačit 11členný klub Zelených a Pirátů ze všech výborů a komisí, a tudíž je odstřihnout od informací o tom, co se na radnici děje. Poté, co se zastupitelé chtěli ve svém volném čase účastnit jednání výborů jako veřejnost, odhlasovali vždy členové výborů uzavření jednání a zastupitele na jednání výboru nevpustili. Aby se předešlo těmto nepříjemným situacím, rozhodla se koalice přistoupit ke změně jednacího řádu a stanovit všechna jednání výborů jako neveřejná. Schválením této změny, pro kterou hlasovaly kluby ODS, Hnutí ANO a KDUČSL/ STAN a zdrželi se zastupitelé z klubu TOP 09, se může veřejnost a zastupitelé za Zelené a Piráty účastnit pouze jednání zastupitelstva, které se však na rozdíl od většiny jiných MČ konají dopoledne, kdy je většina lidí v práci. „Došlo k dalšímu oslabení kontrolních funkcí samosprávy, pokud nejste ve výborech, o spoustě informací se nedozvíte a nemáte se k čemu vyjadřovat. Navíc, když navrhujeme nějaký bod k projednání na zastupitelstvo, koalice nepodpoří ani jeho projednání. Chtějí nás otrávit a myslím, že je chyba, že toto jednání stávající zákon o hl. m. Praze či metodické doporučení MV, na které se Rada MČ Praha 13 odkazuje, umožňují,“ říká k tomu Zuzana Drhová, místopředsedkyně klubu Zelených a Pirátů pro 13. Předseda klubu Václav Hrdlička k tomu uvádí: „Uzavření výborů pro veřejnost je dalším potvrzením tristního stavu demokratických principů v samosprávě Prahy 13. Metodický materiál Ministerstva vnitra, na který se při tom koalice alibisticky odvolávala, navíc jasně říká, že účast nečlenů na jednání výborů není v zákoně o obcích ani v jiných právních předpisech nijak stanovena. Je tedy čistě na rozhodnutí zastupitelstva, do jaké míry samosprávu svým občanům otevře. V jiných městských částech a obcích jsou výbory běžně veřejné. Mrzí mne, že to tentokrát s opozicí odnesla i veřejnost.“

Václav Hrdlička a Zuzana Drhová, Klub Zelení a Piráti pro 13

Reakce klubů Zastupitelstva MČ Praha 13 na sdělení zastupitelů Václava Hrdličky a Zuzany Drhové – Klub Zelení a Piráti pro 13

Klub zastupitelů Hnutí ANO 2011 projednal dopis Klubu Zelených a Pirátů pro 13 a považuje za nezbytné se k němu vyjádřit, protože jsou v něm uvedeny skutečnosti, které se nezakládají na pravdě, případně některá fakta jsou manipulativně překroucena s cílem znejistit občany MČ.
Na úvod zdůrazněme, že úprava Jednacího řádu výborů zastupitelstva, odsouhlasená většinou zastupitelstva, je zcela v souladu se zákonem. Platná legislativa dokonce totiž umožňuje, aby si každý výbor schválil vlastní jednací řád, navíc koaliční zastupitelé považovali za mnohem demokratičtější postup schválit jednotný jednací řád pro všechny výbory zastupitelstvem. Tvrzení, že schválením jednacího řádu došlo k oslabení kontrolních funkcí samosprávy, je přinejmenším velmi odvážné. Zákon sice přiznává výborům právo předkládat stanoviska a návrhy zastupitelstvu obce, zastupitelstvo samo ale nemá zákonnou povinnost se těmito stanovisky a návrhy zabývat, resp. zařadit je na pořad svého jednání.
Klub zastupitelů hnutí ANO 2011 se dále ostře ohrazuje proti tvrzení, že cílem koalice je odstřihnout Zelené a Piráty od informací o tom, co se na radnici děje. Nikdy v minulosti, toto volební období nevyjímaje, nedošlo k tomu, že by kterýkoli z členů Klubu zastupitelů za hnutí ANO 2011, ať už ve funkci člena rady, předsedy nebo člena výboru ZMČ, případně komise rady MČ, odmítl poskytnout opozičnímu zastupiteli relevantní informaci nebo s ním projednat skutečnosti týkající se problematiky MČ. Potřebné informace samozřejmě na vyžádání poskytují i příslušní odpovědní pracovníci ÚMČ a je jen na zastupitelích, zda se je snaží skutečně získat, nebo se jen účelově ohánět realitě na hony vzdálenými tvrzeními, že jsou jim informace odpírány.
Není žádným tajemstvím, že řada koaličních zastupitelů má jisté obavy z toho, že Klub Zelených a Pirátů pro 13 využije informací získaných na jednáních výborů ZMČ pod záminkou otevřenosti a transparentnosti jen k vlastnímu PR, zejména prostřednictvím sociálních sítí. Některé z uvedených informací nejsou svým charakterem z podstaty určeny ke zveřejnění a mohly by poškodit kupř. ekonomické zájmy MČ a veřejnoprávních či soukromých subjektů, jichž se dotýkají. Následné právní spory a škody z nich vzniklé by pak dopadly na radnici, nikoli na ty, kteří je nezodpovědným vynášením a šířením informací způsobili. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že veškeré výstupy z výborů nabývají finální podoby až v okamžiku projednání a schválení v příslušném výboru. Až od toho okamžiku lze hovořit o exitující informaci, kterou je však možné zveřejnit až ve chvíli, kdy je navržena na program jednání zastupitelstva obce, které ji na program zařadí a projedná. Jak jsme již uvedli, k tomuto kroku nemusí plně v souladu se zákonem vůbec dojít.
Na závěr lze Klubu zastupitelů Zelených a Pirátů pro 13 v dobré víře doporučit, aby v případě, že jeho členové nejsou spokojeni se stávajícím zněním zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze, iniciovali prostřednictvím svých zástupců v PSP ČR či Senátu ČR, případně zastupitelů hl. m. Prahy a svobodně, transparentně a zodpovědně navrhli změnu platné legislativy.

Michal Drábek, Klub zastupitelů hnutí ANO 2011

O členech výborů a způsobu jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 bylo rozhodnuto dle „Zákona o hlavním městě Praze“, tedy v souladu se zákonem. Výbory Zastupitelstva MČ Praha 13 (dále jen výbor nebo výbory) jednají podle jednacího řádu schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 13. Výstupy z výborů, co by poradních orgánů zastupitelstva MČ, jsou k dispozici pro jednání zastupitelstva a po jejich projednání v zastupitelstvu se stávají veřejnými dokumenty. Všichni zastupitelé mají možnost se k nim vyjadřovat. Výbor a ani jeho jednací řád, kterým je povinen se řídit, přitom nebrání tomu, aby na jeho jednání vystoupili zástupci veřejnosti nebo opozice a přinášeli na jeho jednání své vlastní podněty. V tomto smyslu nelze hovořit o tom, že jsou výbory uzavřené a že dochází k potlačování opozice a už vůbec ne, že dochází k oslabení kontrolních funkcí samosprávy, jak se píše v dopise. A nelze mluvit ani o potlačování hlasu veřejnosti, kterého se zástupci Klubu Zelených a Pirátů pro 13 ve svém dopise zmocňují, hovoří jeho jménem a veřejnost tak, dle našeho názoru, staví do role „svého rukojmí“. Ale o tom, nechť si každý udělá svůj vlastní názor.

Za Klub zastupitelů koalice KDU–ČSL a hnutí STAN Jiří Mašek

Dle našeho názoru je potřeba uvést některá tvrzení obsažená v textu zaslaném klubem Zelených a Pirátů do řádných souvislostí tak, aby nedošlo k matení veřejnosti a především občanů Prahy 13. V textu kolegů z klubu Zelení a Piráti je kupříkladu tvrzeno:
1. Tvrzení: Uzavřením výborů potlačuje koalice opozici i hlas veřejnosti. Na dubnovém jednání zastupitelstva si koalice odhlasovala změnu Jednacího řádu výborů zastupitelstva a rozhodla tak o tom, že nadále nebudou výbory zastupitelstva otevřené pro veřejnost.
Reakce: Zmíněná změna Jednacího řádu výborů zastupitelstva se naprosto netýkala problematiky účasti, či neúčasti veřejnosti, ale jednalo se pouze o změny, které vyplynuly zejména z nutnosti aktualizace platného jednacího řádu s aktuálně platnými právními předpisy.
Účast veřejnosti je ošetřena platnou metodikou Ministerstva vnitra ČR, ve které se praví: „Zákon o obcích ani jiný právní předpis nestanoví, zda se jednání výboru může účastnit i osoba, která není jeho členem. Z povahy věci jsou jednání výborů sice spíše neveřejná, ovšem nelze vyloučit, že by výbor v souvislosti s projednáváním určité záležitosti potřeboval konzultaci či vysvětlení (např. od účetní obce apod.); v takovém případě bude účast jiné osoby na jednání výboru přímo žádoucí. Právní nárok na účast při schůzi výboru však neexistuje“.
Toto doporučení má jasnou logiku zejména v tom, že – cituji: „Výbory obecně jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce, nikoli samostatnými orgány, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatření k nápravě“.
Z uvedeného je evidentní, že výbory jsou pouze jedním z článků v řetězci rozhodovacího mechanismu samosprávy, který začíná volbami do zastupitelstva a končí pravomocnými rozhodnutími tohoto, občany zvoleného, orgánu.
Účast nečlenů výboru je pochopitelně logická a potřebná v tom případě, že výbor bude mít pochybnosti o svém vlastním budoucím stanovisku pro zastupitelstvo a bude třeba vyžádat si názor externích odborníků či občanů, kterých se daná problematika bezprostředně týká. Přitom je ovšem nutno brát v úvahu, že projednávaná problematika často podléhá zákonu o GDPR.
2. Tvrzení: Hlavní motivací této změny je vyhlášený boj koalice (ODS, Hnutí ANO a KDU–ČSL/STAN) se sílící opozicí, a to zejména Zelenými a Piráty pro 13.
Reakce: Politický boj, respektive souboj názorů a postojů logicky jasně vyplývá z volebních programů a názorů subjektů, které se uchází o přízeň občanů v demokratických volbách.
Domníváme se ovšem, že tzv. politický boj je nutno na komunální úrovni co nejvíc potlačit a snažit se o spolupráci s každým, kdo byl řádně zvolen do zastupitelstva. O tomto svědčí i fakt, že opozice se účastní práce ve výborech a prostřednictvím předsedkyně kontrolního výboru i jednání RMČ.
Členové a předsedové výborů byli řádně zvoleni na zasedání zastupitelstva počtem 24 hlasů oproti 11 hlasům klubu Pirátů a Zelených.
O důvodu neúčasti členů tohoto klubu ve výborech MČ nejlépe vypovídá ta část jejich vlastního textu, ve kterém je uvedeno, že: „Poté, co se zastupitelé chtěli ve svém volném čase účastnit jednání výborů jako veřejnost, odhlasovali vždy členové výborů uzavření jednání a zastupitele na jednání výboru nevpustili“.
Z toho je evidentní, že Zelení a Piráti naprosto nepochopili princip fungování výborů jakožto orgánů, které mají věcně zpracovávat materiály a rozhodně nemají být neproduktivním politickým kolbištěm.
Od politické diskuze o vhodnosti či nevhodnosti předložených materiálů je veřejné ZMČ, které rozhoduje na základě předložených argumentů řádným hlasováním.
Na základě uvedeného je logické, že členové výborů ze všech ostatních politických stran jednomyslně odmítli účast těchto kolegů na jednáních výborů. Tvrzení o sílící opozici se zdá poněkud nadsazené, vzhledem k tomu, že jedenáct členů klubu Zelených a Pirátu se není schopno domluvit vůbec na ničem s 24 ostatními zastupiteli ze všech dalších zvolených stran.
3. Tvrzení: Poté, co David Vodrážka na podzim těsně obhájil pozici starosty na Praze 13, rozhodl se s podporou svého klubu ODS a hlavního koaličního partnera Hnutí ANO vytlačit 11členný klub Zelených a Pirátů ze všech výborů a komisí, a tudíž je odstřihnout od informací o tom, co se na radnici děje.
Reakce: Tvrzení, že David Vodrážka těsně obhájil pozici starosty, přičemž zmiňovaný byl zvolen 24 hlasy ze 35, lze dle našeho názoru interpretovat dvěma způsoby:
a) matematická nedostatečnost autora textu
b) cílená snaha ohlupovat veřejnost
Klub Zelených a Pirátů nikdy nebyl účasten na práci komisí a výborů MČ, tudíž tvrzení o snaze vytlačit tento klub je poněkud zavádějící, až úsměvné, ovšem pokud by se bohužel nejednalo o vážné věci, týkající se našich občanů.
Odstřihnout řádně zvoleného zastupitele od informací o tom, co se na radnici děje logicky nelze, neboť je jeho zákonným právem zúčastnit se všech zasedání zastupitelstva MČ a může plně využívat všech práv zastupitele.
4. Tvrzení: ...jednání zastupitelstva, které se však na rozdíl od většiny jiných MČ konají dopoledne, kdy je většina lidí v práci.
Reakce: Tvrzení o jiných městských částech je matematicky i z hlediska logiky zhruba tak na úrovni zmíněné v bodě 3.
Jednání ZMČ je finální projednávání materiálů, které byly v naprosté většině případů v uplynulém období projednány RMČ a zveřejněny na ÚD.
Toto umožňuje občanům, kterých se tato problematika týká, ovšem i celé veřejnosti, se řádně připravit na jednání a tohoto se účastnit po nastudování problematiky konkrétního tisku. Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání dochází ke kvalifikovaným dotazům zastupitelů i veřejnosti, je třeba přítomnost všech vedoucích úředníků i externích odborníků. Toto prakticky nelze zajistit v nestandardní hodiny mimo pracovní dobu.
Zářným příkladem organizace zasedání zastupitelstva, tak jak si ho asi představují kolegové z klubu Zelených a Pirátů, jsou jednání ZHMP v režii pana pirátského primátora Hřiba, kdy zasedání začíná úplně stejně tak jako v P13 v dopoledních hodinách, ale končí pozdě v noci a někdy ráno druhý den, a to často i hádkou samotných předkladatelů z důvodu naprosté nepřipravenosti předkládaných materiálů.
5. Tvrzení: Došlo k dalšímu oslabení kontrolních funkcí samosprávy,...
Reakce: Toto tvrzení je naprosto irelevantní vzhledem k faktu, že předsedkyní kontrolního výboru je zastupitelka opoziční politické strany, probíhá průběžná kontrola ze strany interního auditora, MČ je řádně auditovaná externím auditorem a průběžně probíhají kontroly ze strany nadřízených orgánů.
Cituji: „V obecné rovině se jedná zejména o tzv. vnější kontroly vykonávané orgány veřejné správy, případně jinými orgány vůči nepodřízeným právnickým či fyzickým osobám anebo jiným orgánům, ať už se jedná o orgány veřejné správy či nikoli. Do této kategorie patří též kontroly dodržování zákonných povinností orgánů územní samosprávy, tj. výkonu jejich samostatné působnosti, a zájmové samosprávy, neboť ani tyto subjekty nejsou s ohledem na ústavně zaručené právo na samosprávu v instančně závislém postavení.“
6. Tvrzení: Uzavření výborů pro veřejnost je dalším potvrzením tristního stavu demokratických principů v samosprávě Prahy 13.
Reakce: Bez ohledu na dezinformaci ohledně uzavření výborů pro veřejnost je tvrzení o tristním stavu demokratických principů v samosprávě Prahy 13 naprostým zkreslením situace v zastupitelstvu. Materiály předkládané zastupitelstvu k projednání jsou dostatečně odborně připraveny tak, že skoro vždy procházejí absolutní většinou díky hlasům většiny zastoupených politických stran. Korektní jednání 11členného uskupení Zelených a Pirátů z 35 zastupitelů je bohužel téměř vždy výjimkou, neboť politika a ideologie zde jednoznačně převažuje nad normální prací konanou ve prospěch občanů Prahy 13. Domníváme se, že toto chování je zcela v rozporu s principem zastupitelské demokracie i v rozporu s důvodem, proč nám naši občané dali svou důvěru ve volbách. (V citacích byly použity prameny z platného znění Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků a usnesení vlády České Republiky).

Za Klub zastupitelů ODS Praha 13 Ludmila Tichá a Petr Zeman

Podle našeho názoru by měly mít své zastoupení ve výborech všechny kluby zastupitelů zvolených do Zastupitelstva MČ Praha 13. Účast veřejnosti na jednání výborů naši zastupitelé považují za přínosnou a nijak se jí nebrání.

Petr Praus, předseda Klubu zastupitelů TOP09