Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volba prezidenta republiky

Hlasování na voličský průkaz, hlasování do přenosné volební schránky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023. Případné II. kolo proběhne ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2023.
Ve volbě prezidenta republiky lze hlasovat rovněž na voličský průkaz, o jeho vydání lze žádat okamžikem vyhlášením voleb.
S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoli volebním, popřípadě zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoli na území ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.
Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Kde lze o voličský průkaz žádat?

O voličský průkaz lze žádat na Úřadu MČ Praha 13, pokud má volič v územním obvodu MČ Praha 13 trvalé bydliště.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat o vydání voličského průkazu pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky, u kterého je zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Kde obdržím žádost o voličský průkaz?

Žádost najdete na webových stránkách ÚMČ – sekce Volby – Volby 2023. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu:

 • formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu
 • formulář pro zaslání voličského průkazu poštou
 • formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než voličem (na základě plné moci)

V žádosti lze uvést (zaškrtnout), pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán automaticky voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Žádost lze vyzvednou rovněž osobně v úředních hodinách, ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434.

Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat?

Žádost o voličský průkaz lze podat:

 1. Osobně, v úředních hodinách, a to ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434, do 28. 12. 2022 a v přízemí úřadu, kancelář č. 112 od 29. 12. 2022 do 10. 1. 2023 16.00 hodin.
 2. Zasláním:
  • V písemné podobě na adresu – Úřad městské části Praha 13, odbor občansko-správní, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, přičemž toto písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem a doručeno nejpozději do 6. 1. 2023 16.00 hodin.
  • V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla žádost doručena nejpozději do 6. 1. 2023 16.00 hodin.

Kdy volič voličský průkaz dostane?

Voličské průkazy budou vydávány od 29. 12. 2022 do 10. 1. 2023 16.00 hodin.
Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou plnou mocí na žádosti volič určil k převzetí voličského průkazu. Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu poštou, bude mu voličský průkaz odeslán na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz je zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta). Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb

Pokud volič nepožádal o voličský průkaz před prvním kolem voleb, lze o něj požádat v době mezi prvním a druhým kolem voleb, a to:

 • Zasláním v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky tak, aby žádost byla doručena nejpozději do 20. 1. 2023 16.00 hodin.
 • Osobně v přízemí úřadu, kancelář č. 112, a to do 25. 1. 2023 16.00 hodin.

Bližší informace o voličských průkazech lze získat na telefonním čísle 235 011 313 (317), popř. elektronickým dotazem na e-mailovou adresu MaskovaS@praha13.cz.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky. O návštěvu okrskové volební komise můžete požádat na tel. 235 011 314, paní Pavla Herychová, nebo můžete žádost zaslat na e-mail HerychovaP@praha13.cz či prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur).
V žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu a tel. spojení, žádosti budou předány okrskové volební komisi, která se s Vámi v době voleb spojí a domluví případné další podrobnosti.
Žádosti zašlete co nejdříve, abychom je mohli připravit pro komisi. V době voleb přijímá žádosti již příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.

Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru