Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Může samospráva ovlivnit stavbu domu Prokopský vrch?

V závěrečné fázi stavebního řízení se na samosprávu Prahy 13 obrátili občané z ulic Mohylová a Zvoncovitá s memorandem, ve kterém vyjadřují negativní stanovisko k realizaci stavby bytového domu Prokopský vrch v prostoru mezi Jeremiášovou a Mohylovou ulicí.

Memorandum lze rozdělit do dvou částí – první obsahuje námitky proti celkovému pojetí a umístění stavby, druhá připomínky k technické realizaci stavby a následně dopadu na okolí.
Jak již uváděl starosta David Vodrážka v červnovém STOPu, jde o stavbu soukromého investora na privátních pozemcích, které nikdy, ani historicky, nevlastnila ani nespravovala Praha 13. Investor, který je koupil od restituentů, se v roce 2005 obrátil na oddělení územního rozvoje se záměrem výstavby domu.

Městská část jako účastník územního řízení se tehdy prostřednictvím komise pro rozvoj a investice několikrát negativně vyjádřila k velikosti a koncepci plánované stavby. Investor po nějaké době částečně přistoupil na připomínky ze strany MČ a záměr pozměnil. Jedná se o pozemky určené územním plánem pro bydlení, na kterých není limitován koeficient zastavěnosti (tj. např. není vymezen počet podlaží). Pokud by tedy investor trval na svém původním záměru, patrně by jej po kratších nebo delších průtazích realizoval, protože MČ nemá v zásadě žádné možnosti, jak stavby ovlivnit, pokud vyhovují zákonným parametrům. (Nutno říci, že samospráva i jednotliví členové rady se shodnou s občany na tom, že územní plán hl. města Prahy, koncipovaný v roce 1999, není ideální. Městské části se ale při jeho tvorbě podařilo prosadit řadu námětů, např. relativně vysoký podíl zeleně a ploch pro školství a sportovní vyžití, za což byla tehdy paradoxně kritizována).

Hned po vydání územního rozhodnutí na stavbu stavebním úřadem byli občané informováni prostřednictvím všech dostupných prostředků, tedy úřední desky a elektronické úřední desky na webu. Dle informací stavebního úřadu nebyly tehdy ze strany občanů vzneseny žádné námitky. V rámci stavebního řízení, které probíhá v letošním roce, již městská část není vůbec účastníkem, protože není vlastníkem ani sousedních nemovitostí, takže ze zákona nemá možnost ovlivnit průběh řízení.

Druhá část námitek se týká konkrétních otázek technického řešení stavby. Autoři memoranda uvádějí, že nejsou dodrženy odstupové vzdálenosti, bezpečnostní a požární kritéria, že dojde ke značnému zhoršení osvětlení a oslunění bytů ve stávající zástavbě, zhoršení parkovacích podmínek a dopravní situace. K posuzování těchto podmínek je příslušný jedině stavební úřad. Jak se STOP informoval, stavební úřad všechny námitky řádně prověřil a nenalezl v projektové dokumentaci pochybení. Odbor dopravy zhodnotil dopravní řešení na přilehlých komunikacích a konstatoval, že úprava napojení komunikací naopak přispěje ke zpřehlednění dopravy v místě.
Občanské sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá, které obyvatelé přilehlých domů nesouhlasící s výstavbou založili, požádalo vedení městské části o schůzku. Dne 5. září se zástupce Petr Zeman sešel se zástupci občanského sdružení, kteří přednesli námitky formulované v 15 bodech. Zástupce starosty je upozornil, že námitky se většinou týkají stavebního řízení, jehož městská část není účastníkem. Vysvětlil omezené možnosti vedení MČ vstupovat do soukromých investičních záměrů na soukromých pozemcích. Zástupci sdružení poté sdělili, že vznesou své připomínky na zasedání zastupitelstva.

Na zasedání zastupitelstva dne 12. září vystoupili někteří zastupitelé a jeden ze zástupců občanského sdružení na podporu argumentů proti stavbě. Starosta David Vodrážka popsal genezi stavby a znovu vysvětlil postavení a limitované možnosti městské části. V následné diskuzi se mluvilo např. o malé informovanosti občanů, kteří nemají přístup k internetu a nesledují úřední desku. Mimo jiné padl také návrh, aby se všechny nové stavební záměry okamžitě zveřejňovaly ve STOPu a na internetových stránkách. Tato myšlenka ale není dost dobře realizovatelná – uvažme, že stavební úřad měsíčně projedná až 500 podání. STOP ale také nemůže nahrazovat úřední desku. Stanoviska Rady MČ k předkládaným záměrům jsou zveřejňována v usneseních rady na internetových stránkách městské části. V tomto stádiu před vydáním územního rozhodnutí ale většinou nejsou k dispozici podrobnější informace. Investoři si nepřejí publikovat detaily a projekty jsou chráněny autorským právem, takže by např. zveřejnění vizualizací bez souhlasu investora mohlo být i žalovatelné. Ve STOPu samozřejmě chceme a budeme informovat o připravovaných stavbách. Zpravidla však musíme vycházet z informací, které nám poskytnou sami investoři, protože stavební úřad nemůže fungovat jako tisková agentura. V současné době se zahajuje příprava nového územního plánu hlavního města Prahy. Jak zastupitelé, tak občané budou moci v určité fázi vznést své podněty k jeho úpravě. Stávající územní plán je k nahlédnutí na stavebním odboru, na našich internetových stránkách a připravuje se také vyvěšení mapové části v přístupném prostoru radnice. Dokladem zájmu městské části o názory občanů je také schránka umístěná v přízemí na informacích, kam mohou od září návštěvníci radnice vhazovat své podněty. Vedení radnice se jimi bude samozřejmě zabývat.

Samuel Truschka