Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro. 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2007 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti včetně správcovských firem)
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření základních a mateřských škol a MDDM Stodůlky za 1. pololetí roku 2007
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  změnu finančního plánu správcovských firem k 1. 9. 2007
 • SCHVÁLILO
  dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s technologickým celkem 22 – Bytové družstvo Bronzová 2013–2014
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  zápis z jednání řádné valné hromady Společnosti Západního Města, a.s., výroční zprávu SZM včetně zprávy auditora, zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti
  a stavu majetku SZM v roce 2006 a zprávu o činnosti dozorčí rady SZM za rok 2006

Rada MČ Praha 13 mj.

 • SOUHLASILA
  se záměrem Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM–Smíchov, Praha 5, Praha 13, posuzovaným podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, po zapracování připomínek odboru životního prostředí, odboru dopravy a stavebního odboru a
 • TRVALA
  na svém nesouhlasném stanovisku, tj. aby stavba Radlické radiály byla prováděna v tzv. nulové variantě (v které se předpokládá výstavba MÚK Řeporyjská až v závěrečné fázi stavby s radiálou na mostě). Požaduje, aby stavba radiály byla započata současně na obou koncích v parametrech aktivní varianty, neboť je přesvědčena, že po dokončení JZ části městského okruhu H1 v úseku Komořany–Lahovice–Lochkov dojde vzhledem k absenci Břevnovské radiály k výraznému navýšení dopravního provozu na Rozvadovské spojce, Bucharově (Jeremiášově) i Radlické a k výraznému zhoršení životního prostředí obyvatel Prahy 13
 • SOUHLASILA
  se záměrem umístění Penzionu Stodůlky, Mutěnínská ul. na pozemcích v k.ú. Stodůlky
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu Sanace lodžií a opravy obvodového pláště Kurzova 2201–2202, Borovanského 2203–2205, ve správě Intergate, s.r.o, která byla podaná uchazečem az-Profil, s.r.o.
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu Sanace lodžií Ovčí hájek 2155–2158 ve správě CENTRA, a.s., a návrh smlouvy o dílo se společností az-Profil, s.r.o.
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ATTO, spol. s r.o., na akci Půjčovna sportovního vybavení na pozemku parc. č. 1865/1, Stodůlky, včetně dětského hřiště
 • SOUHLASILA
  s instalací optického kabelu pro městský kabelový systém hl. m. Prahy na střeše objektu Polikliniky Lípa Centrum NB v Seydlerově ulici
 • VYHLÁSILA
  veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – Úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 v souladu s § 12 odst. 6, za dodržení podmínky stanovené v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • SOUHLASILA
  s předloženou mandátní smlouvou s firmou CENTRA, a.s., o výkonu technického dozoru na akci Rekonstrukce lodžií bytových domů Ovčí hájek 2155–2158
 • SCHVÁLILA
  návrh smlouvy o dílo předložený společností VEKRA, s.r.o., v nabídce podané na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Výměna otvorových prvků Ovčí hájek 2155–2158 a Mohylová 1965–1066 ve správě CENTRA, a.s.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS