Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdo může volit

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 262/2008 Sb. ze dne 16.7.2008 byly vyhlášeny volby do jedné třetiny Senátu PČR, které se konají ve 27 volebních obvodech. Jedním z nich je i náš volební obvod č. 21, který zahrnuje území městské části Praha 5 s výjimkou části k.ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, dále území městských částí Praha 13, Praha Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Zličín. Volit je možno pouze ve volebních místnostech na území České republiky, v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě, že kandidát na senátora nebude zvolen nadpoloviční většinou platných hlasů, koná se II. kolo voleb, a to ve dnech 24. a 25.10. 2008.

Kdo může volit


Voličem do Senátu je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a není u něj překážka ve výkonu volebního práva dle § 2 zák. 247/95 Sb. t.j. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Ve druhém kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči jsou zapsáni v seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v tzv. stálém seznamu voličů. O správnosti zápisu ke své osobě se mohou voliči z Prahy 13 po předložení průkazu totožnosti osobně přesvědčit a event. požádat o doplnění údajů nebo opravu zápisu v budově ÚMČ Praha 13 v úředních hodinách v přízemí budovy č. dv. 134 u pí. Magdy Přikrylové, popř. pí. Dagmar Suchomelové.

Voličské průkazy


Voličský průkaz opravňuje voliče volit v jiném volebním okrsku, než ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů, ovšem pouze v rámci volebního obvodu, v němž je přihlášen k trvalému pobytu, v našem případě ve volebním obvodu č. 21. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně na radnici do 15. 10. 2008 do 16.00 nebo zaslat poštou (s ověřeným podpisem) tak, aby byla doručena nejpozději do 10. 10. 2008. Žádosti voličů z Prahy 13 přijímá sl. Andrea Koppová, 3. patro, č. 433, tel. 235 011 317, příp. paní Pavla Herychová, 3. patro, č. 426, tel. 235 011 314.  Volič, který nemá trvalý pobyt na území České republiky a jemuž vydá voličský průkaz příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, může volit v rámci kteréhokoli obvodu na území ČR, kde se konají senátní volby. Pokud volič hlasuje ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů, žádný voličský průkaz nepotřebuje. Voličské průkazy vydává od 2.10. po předložení občanského průkazu (dále jen OP) sl. Andrea Koppová 3. patro č. 433, tel. 235 011 317, v těchto termínech: 2.10. (čt)8.00 - 16.00, 3.10. (pá) 8.00 – 14.30, 6.10. (po) 8.00 – 18.00, 7.10. (út) 8.00 – 16.00, 8.10. (st) 8.00 – 18.00, 9.10. (čt) 8.00 – 16.00, 10.10. (pá) 8.00 – 14.30, 13.10. (po) 8.00-18.00, 14.10. (út) 8.00 – 16.00, 15.10. (st) 8.00 – 16.00. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Hlasování


Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným OP, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, popř. cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Zkontrolujte si proto včas platnost svých dokladů, aby v době hlasování nevznikaly zbytečné problémy. V případě mimořádných situací bude zajištěna služba na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny a do zastupitelstev obcí je každý zaregistrovaný kandidát pro volby do Senátu uveden na samostatném hlasovacím lístku. Po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek, který nijak neupravuje. (Pozor: hlas voliče je neplatný, je-li v obálce několik hlasovacích lístků.) Poté vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Zásady hlasování 

  • volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné,
  • po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným OP nebo cestovním, diplomatickým, příp. služebním pasem nebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů volič obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku, popř. i hlasovací lístky,
  • voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, jej musí odevzdat okrskové volební komisi a ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů,
  • v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky,
  • každý volič je povinen vstoupit do prostoru pro úpravu hlas. lístků, pokud tak neučiní nebude mu hlasování umožněno.

Pozor na neplatné hlasy

  • neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise (vzory hlasovacích lístků budou vyvěšeny spolu s dalšími informacemi ve volební místnosti),
  • hlasovací lístky, které jsou přetržené,
  • hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky,
  • je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky

budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb, t.j. 14. 10. 2008 do poštovních schránek (pokud se bude konat druhé kolo těchto voleb, obdržíte hlasovací lístky přímo ve volební místnosti). Na obálce, která slouží pouze pro doručování, budete mít vyznačen volební okrsek a volební místnost s její adresou. Prosím, umožněte pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků přístup k poštovním schránkám a označte si své poštovní schránky, aby vám hlasovací lístky mohly být doručeny. Hlasovací lístky jsou doručovány podle jmenného výpisu ze seznamu voličů v jednotlivých domech, nikoliv podle čísel bytů.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Pokud již nyní víte, že se nebudete moci (např. z důvodu svého zdravotního stavu) dostavit do volební místnosti a přesto byste rádi volili, obraťte se již nyní na paní Pavlu Herychovou, tel. 235 011 314, která tyto žádosti voličů před volbami přijímá, a ve dnech voleb přímo na své okrskové volební komise.

Hledáme zájemce o práci ve volební komisi

Práce ve volební komisi bývá zajímavou zkušeností a je honorovaná. Odměna je stanovena vyhl. č. 233/2000 Sb. v platném znění. Bližší informace poskytuje a přihlášky přijímá sl. Andrea Koppová, 3. patro č. 433, tel. 235 011 317, příp. paní Pavla Herychová, 3. patro, č. 426, tel. 235 011 314.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru


Seznam registrovaných kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodě č. 21

(kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí podle příjmení)

Karel Berka


68 let, poradce
kandidát Strany občanské sebeobrany
(č. 6)
bez politické příslušnosti

e-mail: info@obcanepraha.cz
oficiální stránka: www.obcanepraha.cz

John Bok


62 let, důchodce
kandidát Křesťansko demokratické unie – Československé strany lidové
(č. 12)
bez politické příslušnosti

e-mail: john.bok@volny.cz, john.bok@spoleksalamoun.com
oficiální stránka: www.johnbok.czwww.spoleksalamoun.com 

Eva Hurychová


57 let, textařka-spisovatelka
kandidát České strany národně socialistické
(č. 2)
bez politické příslušnosti

telefon: 737 389 273
e-mail: evamo@email.cez
oficiální stránka: www.evahurychova.cz

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.


70 let, vědecká pracovnice
kandidát Strany zelených
(č. 3)
bez politické příslušnosti

e-mail: illnerova@kav.cas.cz
oficiální stránka: www.helenaillnerova.cz  

JUDr. Jaroslav Janeček


57 let, advokát
kandidát Strany zdravého rozumu
(č. 10)
člen SZR

telefon: 602 313 007
e-mail: judr.janecek@gmail.com
oficiální stránka: www.judrjanecek.cz

Ing. František Nešetřil


61 let, hlavní metrolog společnosti
kandidát koalice Unie svobody-DEU, KAN
(č. 1)
člen US-DEU

telefon: 724 013 761, 721 057 052
e-mail: frantisek.nesetril@cdt.cz  
oficiální stránka: www.frantiseknesetril.cz

Klára Rulíková


41 let, ředitelka nestátní neziskové organizace
kandidát Strany pro otevřenou společnost
(č. 7)
bez politické příslušnosti

e-mail: rulikova@dvojcata.cz 
oficiální stránka: www.dvojcata.cz

Marie Ulrichová Hakenová


60 let, dramaturgyně
kandidát strany Věci veřejné
(č. 11)
bez politické příslušnosti

telefon: 222 223 292
e-mail: m.hakenova@veciverejne.cz  
oficiální stránka: www.mariehakenova.cz

Petr Šimůnek


43 let, podnikatel
kandidát Komunistické strany Čech a Moravy
(č. 5)
člen KSČM

telefon: 222 897 445
e-mail: volby@kscm.cz  
oficiální stránka: www.kscm.cz  

RNDr. Miroslav Škaloud


60 let, senátor Parlamentu ČR
kandidát Občanské demokratické strany
(č. 8)
člen ODS

e-mail: miroslav@skaloud.net
oficiální stránka: www.skaloud.net  

David Štěpán


44 let, učitel
kandidát SDŽ – Strany důstojného života
(č. 4)
člen SDŽ

telefon: 732 723 728
e-mail: stepan-david@seznam.cz  
oficiální stránka: www.stranadustojnehozivota.cz  

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.


67 let, vysokoškolský učitel
kandidát České strany sociálně demokratické
(č. 9)
bez politické příslušnosti

e-mail: witzany@fsv.cvut.cz  
oficiální stránka: www.jiriwitzany.cz

Okrsek č. 1065
volební místnost: ZŠ Bronzová 2027
ulice Bronzová 1387
  U Jezera 2031–2047, 2590
 
Okrsek č. 1066
volební místnost: ZŠ Bronzová 2027
ulice Bronzová 2010–2018
  Sezemínská 2028–2030
 
Okrsek č. 1067
volební místnost: ZŠ Bronzová 2027
ulice Bronzová 2019–2027, 2572
  Zázvorkova 2001–2009
 
Okrsek č. 1068
volební místnost: ZŠ Bronzová 2027
ulice Kettnerova 1939, 1940
  Modrá 1977–1980
  Zázvorkova 1480, 1994–2000
 
Okrsek č. 1069
volební místnost: ZŠ Mohylová 1963
ulice Böhmova 1975, 1976, 1981, 1982
  Zvoncovitá 1967–1974
 
Okrsek č. 1070
volební místnost: ZŠ Mohylová 1963
ulice Mohylová 1963–1966
  Píškova 1955–1962
 
Okrsek č. 1071
volební místnost: ZŠ Brdičkova 1878
ulice Brdičkova 1878, 1918–1921
  Píškova 1941–1954
 
Okrsek č. 1072
volební místnost: ZŠ Brdičkova 1878
ulice Amforová 1922–1935
  Archeologická 1881–1884, 2256, 2621
 
Okrsek č. 1073
volební místnost: ZŠ Brdičkova 1878
ulice Brdičkova 1907–1917
  Podpěrova 1879, 1880
 
Okrsek č. 1074
volební místnost: ZŠ Brdičkova 1878
ulice Amforová 1885–1906
  Jeremiášova 1106, 1115, 1127, 1394, 2581
  Kolovečská 1936, 1938
 
Okrsek č. 1075
volební místnost: ZŠ Trávníčkova 1744
ulice Fantova 1741, 1742, 1751–1755, 1780–1797
  Mukařovského 1985, 1986, 2590
 
Okrsek č. 1076
volební místnost: ZŠ Trávníčkova 1744
ulice Trávníčkova 1746, 1747, 1765–1779
 
Okrsek č. 1077
volební místnost: ZŠ Trávníčkova 1744
ulice Neustupného 1830–1842
 
Okrsek č. 1078
volební místnost: ZŠ Chlupova 1800
ulice Bellušova 1801–1815, 1822, 1823
 
Okrsek č. 1079
volební místnost: ZŠ Chlupova 1800
ulice Bellušova 1816–1821, 1824–1829, 1874, 1875
  Chlupova 1798–1800
 
Okrsek č. 1080
volební místnost: ZŠ Janského 2189
ulice Janského 2191–2198, 2209–2214, 2367–2372
 
Okrsek č. 1081
volební místnost: ZŠ Janského 2189
ulice Janského 2187–2189, 2232–2237, 2248–2254, 2257, 2415–2419, 2505–2510
  K Jihu 29, 550, 636, 702
  K Návrší 72, 594, 646, 712
  K Nové Vsi 245, 292, 293, 358, 380, 457, 477, 478, 706
  K Opatřilce 27, 58, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 87, 99, 100, 462, 487
  Křepelčí 64, 78, 90, 629–631, 684
  Liščí 55, 56, 60, 76, 81, 84, 88, 89, 95, 96, 622
  Nová Ves 46, 477, 821
  Opatřilka 663
  Řeporyjská 51
  Sojčí 65, 83, 85
  Srnčí 79, 82, 93
  U Dobráků 80, 97
  V Nové Vsi 57, 59, 61, 62, 63,  66, 67, 68, 71, 91, 512, 524, 546, 547, 578, 644, 659, 704, 739
  Zaječí 49, 52, 86, 98, 623, 625, 626
 
Okrsek č. 1082
volební místnost: ZŠ Janského 2189
ulice Anny Rybníčkové 2611-2615, 2619
  Červeňanského 1437
  Diabasová 1141–1144, 1167, 1168, 1178, 1179
  Eberlova 1465, 1466, 1470–1474, 1478, 1481–1483, 1495
  Herčíkova 2190
  Jaroslava Foglara 1327–1330, 1332–1335
  Jeremiášova 2599
  Ke Klubovně 1500, 1631–1641, 1643, 1648, 1650 –1652, 1693, 1705, 1706, 1708, 1709, 1722, 1729, 1745, 2584
  Kurzova 2373–2376, 2387–2391
  Liběšická 983, 1675, 1679, 1680, 1682, 1689, 1691, 1694, 1698, 1709, 1719, 1721, 1723
  Mutěnínská 984, 1033, 1119, 1164, 1616, 1695, 1728, 1730, 1731, 1734–1736, 1748, 1749, 1937, 1984, 2074
  Na Hvížďalce 985, 1030, 1034, 1206, 1653, 1654, 1657, 1659 –1664, 1666, 1667, 1669, 1670, 1676, 1677, 1681, 1683, 1687, 1688, 1690, 1702, 1703, 1711, 1716, 1737
  Ohradské nám. 1621, 1625 –1629, 1646
  Pařízkova 1499, 1642, 1644, 1625
  Petrbokova 1464, 1645, 1649
  Podohradská 983, 1016, 1018, 1107, 1198, 1199, 1228, 1620, 1655, 1656, 1658, 1665, 1671–1674, 1678, 1684, 1692, 1696, 1697, 1699, 1700, 1704, 1710, 1720, 1724, 1726, 1732, 1739
  Raichlova 2609, 2610, 2618, 2619
  Rotavská 1326, 1336, 1432, 1622, 1624, 1647, 1668, 1686, 1712– 1714, 1718, 2578, 2622
  Smíchovská 1112, 1113, 1988 –1990, 2609
  Tlumačovská 1097, 1118, 1237, 1298, 1738, 1750, 1983, 2255, 2447, 2592
  U Albrechtova vrchu 1132, 1139, 1140, 1145 –1154, 1156 –1163, 1180 –1185, 1197, 1252 –1254, 1261
  Velichovská 1057, 1073, 1109, 1362, 1393, 1454, 1630, 1685, 1701, 1707, 1715, 1717, 1725, 1727,  1733, 1740, 2607
 
Okrsek č. 1083
volební místnost: ZŠ Janského 2189
ulice Borovanského 2203–2208, 2215–2220, 2377–2380
 
Okrsek č. 1084
volební místnost: ZŠ Klausova 2450
ulice Janského 2420–2422, 2437–2444
  Kurzova 2199–2202, 2221–2225, 2411–2414
 
Okrsek č. 1085
volební místnost: ZŠ Janského 2189
ulice Borovanského 2381–2386
  Prusíkova 2398–2402, 2423, 2424, 2433–2436, 2492–2494, 2577
 
 
Okrsek č. 1086
volební místnost: ZŠ Klausova 2450
ulice Přecechtělova 2226–2231, 2238–2243, 2392–2397
 
Okrsek č. 1087
volební místnost: ZŠ Klausova 2450
ulice Bašteckého 2503, 2504, 2542–2547, 2552–2556, 2566, 2608
  Drimlova 2364 – 2366, 2511–2513
  Jitrocelová 37, 1991, 1992
  Klausova 1357, 1360, 1361, 1421, 1429, 1430, 1434, 1439, 1441, 1443 – 1447, 1459, 1460, 1463, 1475, 1491, 2448 – 2450, 2541, 2551, 2559, 2575, 2585
  Pavrovského 2425, 2426, 2445, 2446, 2501, 2502, 2557, 2558, 2582
 
Okrsek č. 1088
volební místnost: ZŠ Klausova 2450
ulice Kurzova 2244 – 2247
  Přecechtělova 2403 – 2410, 2427 – 2432, 2495 – 2500
 
Okrsek č. 1089
volební místnost: ZŠ Fingerova 2186
ulice Fingerova 2178 – 2186
  Suchý vršek 2096 – 2117
 
Okrsek č. 1090
volební místnost: ZŠ Fingerova 2186
ulice Ovčí hájek 2153–2177, 2346–2361, 2549
 
Okrsek č. 1091
volební místnost: ZŠ Fingerova 2186
ulice Husníkova 2083–2087
  Suchý vršek 2118–2138
 
Okrsek č. 1092
volební místnost: ZŠ Fingerova 2186
ulice Husníkova 2075, 2076, 2078–2082
  V Hůrkách 1292, 1296, 2077, 2088 – 2095, 2139 – 2145, 2583
 
Okrsek č. 1093
volební místnost: ZŠ Mezi Školami 2322
ulice Bucharova 1093, 1186
  Nušlova 2258, 2268–2299, 2515, 2576
 
Okrsek č. 1094
volební místnost: ZŠ Mezi Školami 2322
ulice Bucharova 1281, 1313, 1314, 1349, 1423
  Petržílkova 1435, 1436, 2259–2267, 2451, 2483–2491, 2514, 2564, 2565, 2570, 2571, 2583, 2589
  Seydlerova 2146–2152, 2451
 
Okrsek č. 1095
volební místnost: ZŠ Mezi Školami 2322
ulice Blattného 2312–2319, 2336–2341, 2343
  Dominova 2463–2470
  Mezi Školami 2320–2328, 2334, 2335, 2471–2473, 2475–2482
 
Okrsek č. 1096
volební místnost: ZŠ Mezi Školami 2322
ulice Běhounkova 2300 – 2311, 2342, 2344, 2452 – 2462, 2474, 2527 – 2534, 2548, 2579
  Blattného 2342
  Dominova 2329 – 2333
  Nárožní 1111, 1359, 1390, 1400, 1488, 2600
 
Okrsek č. 1097
volební místnost: ZŠ Trávníčkova 1744
ulice Bellušova 1843, 1844
  Fantova 1756 – 1761
  Holýšovská 1876
  Trávníčkova 1743, 1744, 1762–1764
 
Okrsek č. 1098
volební místnost: ZŠ Trávníčkova 1744
ulice Bellušova 1845 – 1873, 1877
 
Okrsek č. 1099
volební místnost: ZŠ Kuncova 1580
ulice Bavorská 856, 1041, 1138
  Chalabalova 896, 1269 – 1276, 1594 – 1613, 2363
  Lýskova 441, 711, 774, 778 – 779, 813, 822, 830, 833, 847, 848, 859, 876, 885, 886, 940, 970, 1002, 1019, 1051, 1356, 1358, 1392, 1412, 1458, 1462, 1477,1589 – 1594, 1614, 2066 – 2073, 2601, 2620, 2634
 
Okrsek č. 1100
volební místnost: ZŠ Kuncova 1580
ulice Flöglova 1503 – 1506
  K Brance 11, 41, 44 – 46, 52, 72, 925, 1011, 1012, 1169 – 1177
  Kocianova 1581 – 1588
  Kuncova 1580, 1617, 2573
  Líšnická 974, 975
  U Kašny 1, 2, 5 – 9, 10, 28, 49, 55, 70, 90, 122, 125, 1077, 1122, 1372
 
Okrsek č. 1101
volební místnost: ZŠ Kuncova 1580
ulice Hábova 1516–1519, 1566–1572, 2345
  Kovářova 1166, 1573 – 1579
  Vlachova 1501, 1502, 1507 – 1510
 
Okrsek č. 1102
volební místnost: ZŠ Kuncova 1580
ulice Hábova 1561 – 1565
  Šostakovičovo nám. 1515, 1987
  Vackova 1540, 1541, 1551, 1552, 1560
  Vlachova 1511–1515
 
Okrsek č. 1103
volební místnost: ZŠ Kuncova 1580
ulice Heranova 1542–1550
  Kálikova 1553–1559
 
Okrsek č. 1104
volební místnost: ZŠ Kuncova 1580
ulice Hostinského 1076, 1520–1523, 1533–1539, 1618
  Klukovická 1524–1533
 
Okrsek č. 1105
volební místnost: ZŠ Mládí 135
ulice Jindrova 3, 235, 236, 252, 275, 280, 301, 311, 336, 387, 392, 395, 403, 404, 423, 468, 471, 482, 501, 699–701, 705, 737, 777, 844, 845, 851, 852, 854, 866, 869, 874, 881, 893, 898, 911, 912, 922, 945, 962, 1042, 1049, 1117, 1235, 1246, 1325, 1377, 1389, 2593
  K Fialce 213, 217, 227, 228, 237, 238, 243, 255, 259, 267, 269, 276–279, 281, 295, 296, 301, 326, 332, 338, 339, 366, 374, 376, 379, 383, 391, 394, 399, 418, 425, 469, 473, 474, 549, 678, 686, 734, 736, 809, 863, 906, 937, 952, 961, 978, 987, 1013, 1014, 1123, 1165, 1219, 1260, 1262, 1337, 2626
  K Vidouli 155, 162, 206, 212, 215, 216, 234, 240, 242, 258, 270, 284, 313, 340, 347, 353, 456–460, 675, 681, 710, 727, 749, 762, 776, 783, 799, 802, 805, 806, 812, 831, 860, 883, 902
  Šafránkova 1238, 1243
  U Dálnice 765, 770, 782, 790, 798, 811, 815, 839, 855, 875, 884, 1201, 1229, 1286, 1341, 1469
  Živcových 204, 209, 211, 230, 239, 241, 248, 249, 251, 253, 254, 256, 257, 271, 304, 305, 329, 330, 333, 335, 344, 363, 364, 373, 384, 393, 396, 400, 406, 412, 420, 422, 427, 437–439, 445, 449, 476, 485, 500, 504, 513, 523, 715, 716, 719, 781, 800, 804, 814, 838, 842, 850, 904, 956, 963, 968, 969, 1100, 1236
 
Okrsek č. 1106
volební místnost: ZŠ Mládí 135
ulice Dismanova 2623 – 2625
  Frimlova 134, 702, 825, 832, 859, 894, 940, 941, 1124, 1282, 1322, 1323, 1339, 1346, 1347, 1348, 1350–1353, 1373, 1381, 1383, 1424
  Harmonická 1379, 1384, 1386, 1415, 1416
  Chalabalova 706
  Jeremiášova 533, 534, 714, 769, 803, 870, 947, 1050,  1102, 1110, 1131, 1203, 1204, 1283, 1479, 1493, 2631, 2632, 2633
  K Jasánkám 352, 382, 413, 840, 895, 900, 960, 1187–1196, 1291, 1301
  Ke Skalce 408, 479, 497, 685, 741, 801, 822, 826, 828, 829, 876, 908, 934, 1040, 1128
  Kopanina 293, 312, 327, 345, 358, 359, 361, 362, 365, 367, 464, 467, 546, 653
  Kovářova 12, 17, 19, 21–27, 29, 32, 33, 39, 42, 43, 58, 64, 73, 75, 86, 91, 94, 96, 115, 141, 161, 193, 291, 481, 483, 484, 525, 789, 795, 958, 1081, 1401, 1461, 1615, 2586
  Melodická 1380, 1385, 1417, 1418
  Mládí 135, 143, 144, 197, 201, 207, 210, 221, 229, 231, 232, 375, 443, 448, 785–788, 807, 808, 824, 880
  Na Vlku 298, 328, 356, 360, 368, 385, 414, 417, 421, 426, 434 , 444, 446, 447, 1257, 1297
  Nám. Na Lužinách 82, 158, 
  Ostřicová 33, 47, 640, 668, 1343, 1440, 1455, 2597
  Plzeňská 1110
  Pod Kulturním domem 357, 386, 388, 398, 411, 435, 436, 451, 548, 689, 921, 923, 926, 930, 932, 957, 2574
  Pod Vlkem 79, 97, 98, 103, 108, 121, 123, 129, 131–133, 137, 145, 150, 153, 154, 337, 428, 538, 539, 836, 1031
  Pod Zličínem 27, 30, 34, 663, 674, 680, 677, 688, 728, 730, 739, 746, 784, 1075, 1101, 1497, 1498
  Před Rybníkem 62, 99 –102, 104 –107, 110, 111, 114, 116–118, 124, 742
  Smetáčkova  1484 – 1487 
  Symfonická 1425, 1426, 1496
  U Cikánky 69, 76, 77, 81, 157, 159, 224, 307, 308, 321, 355, 370, 537, 543, 846, 903, 909, 913, 916, 920, 924, 938, 1431