Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co byste měli vědět, než půjdete k volbám

Co byste měli vědět, než půjdete k volbám

Vážení občané, v pátek 15.10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin budou na území naší městské části probíhat volby do Zastupitelstva Městské části Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Území městské části tvoří pouze jeden volební obvod. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden v Oznámení o době a místě konání voleb a na www.praha13.cz. Adresa volební místnosti je navíc vždy uvedena na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

Motto: Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.
(Listina základních práv a svobod čl. 21 odst. 4)

 

Kdo má právo volit


Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, nebo jde o občana Evropské unie, který v den voleb dosáhl nejméně věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

 

Hlasovací lístky


Pro volby do zastupitelstva obce mohou být vytištěny oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou ze zákona doručovány voličům nejpozději do 12. 10. 2010. V zájmu doručení umožněte přístup ke schránkám a schránky si řádně označte. V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

 

Způsob hlasování

 • Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec (občan EU) prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič potřebnými doklady svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude mu hlasování umožněno.
   
 • Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
   
 • Úřad městské části Praha 13, odbor občansko-správní, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Městské části Praha 13. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán, a to v přízemí budovy Radnice, Sluneční nám. 13, v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, po předložení průkazu totožnosti u paní Přikrylové nebo Suchomelové.
   
 • Voliče – státního občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dodatečně po ověření dopíše do seznamu a umožní mu hlasování.
   
 • Volič – občan členského státu EU, který sice splňuje podmínky pro přiznání volebního práva, ale ve stanovené lhůtě nepožádal o zápis do dodatku seznamu voličů, nemůže hlasovat do zastupitelstev obcí. Lhůta pro podání žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů končí dne 13. 10. 2010 v 16.00 hod. Bližší informace získáte na tel. 235 011 505 nebo 235 011 421.
   
 • Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
   
 • Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů toho kterého zastupitelstva má být voleno (počet je uveden na hlasovacím lístku). Do Zastupitelstva MČ Praha 13 je voleno 35 kandidátů.
   
 • Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Hlasování do přenosné volební schránky:
   
 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. O návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou můžete proto požádat již nyní na tel. 235 011 314, paní Pavla Herychová.

 

Pozor na neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný tehdy:

 • jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
 • jestliže je hlasovací lístek přetržen,
 • je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva,
 • jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta,
 • jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební
  strany více než jednu volební stranu,
 • jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta
  více kandidátů, než má být voleno členů příslušného zastupitelstva.
  Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky
 • Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské úřady na základě bydliště voliče v zahraničí, který z tohoto titulu o zápis požádal, a mají povahu stálého seznamu voličů. Vzhledem k tomu, že volič může v těchto volbách hlasovat pouze jednou, může být veden pouze v jednom stálém seznamu voličů. V důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, musí proto požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popřípadě toto potvrzení předložit
  v den voleb okrskové volební komisi.
  Bližší informace získáte na tel. 235 011 505 - paní Přikrylová, nebo 235 011 421 - paní Suchomelová.
 • Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Mgr. Jana Dvořáková,
vedoucí občansko-správního odboru

 


 

Způsob hlasování - jak správně upravit hlasovací lístek

Volič se může rozhodnout pro jeden ze tří způsobů hlasování:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena
  tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
   
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího
  lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
   
 3. Kromě toho lze oba způsoby popsané v předchozích bodech kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

  Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
  Z uvedeného vyplývá, že volič nemá pouze jeden hlas, ale tolik hlasů, kolikmá být v jeho volebním obvodě zvoleno zastupitelů. Proto pokud hlasuje křížkováním kandidátů v různých stranách a nevyužije všechny své hlasy, zbytečně oslabuje svůj voličský vliv.
  Současně v tomto volebním systému platí, že větší šanci na zvolení má kandidát, pokud volič podpoří celou volební stranu, nejen kandidáta samotného.
  Pokud volič zvolí stranu, nemůže již označit křížkemkandidáty této strany, k takovému označení se nepřihlíží. Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze udělovat preference.

Pozor!


Pokud volič použije k označení jednotlivých kandidátů nebo volební strany jakýkoli jiný symbol než křížek, k takovému označení se přihlížet nebude. Proto používejte výhradně křížek.

-red-