Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dlouho jsem nečetla žádnou informaci o prodeji obecních bytů. Jak prodej probíhá, pohnulo se to nějak?

Dlouho jsem nečetla žádnou informaci o prodeji obecních bytů. Jak prodej probíhá, pohnulo se to nějak?

Prodej bytů probíhá úspěšně podle plánu a dostal se již do závěrečné fáze. O prodeji většiny zbývajících bytů ve vlastnictví městské části do osobního vlastnictví oprávněným nájemcům rozhodlo v prosinci 2009 zastupitelstvo, které současně stanovilo závazné podmínky, které museli nájemci - zájemci o odkoupení obecního bytu - splňovat.

Aby mohl nájemce byt odkoupit, nesměl mít např. dluh na nájemném a službách po lhůtě splatnosti a nesměl vlastnit žádný objekt k bydlení na území hlavního města Prahy. V loňském roce v červenci a srpnu bylo provedeno zaměření bytových jednotek a společných prostor. Na základě tohoto zaměření bylo zpracováno „Prohlášení vlastníka budovy“ a došlo k reálnému rozdělení bytových domů na bytové jednotky, společné části budovy a nebytové jednotky. Prohlášení schválené orgány hl. města Prahy bylo poté vloženo do katastru nemovitostí. Dalším krokem bylo zpracovávání znaleckých posudků, které určily ceny jednotlivých bytů, samozřejmě včetně podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích. Všem oprávněným nájemcům pak byly rozeslány závazné nabídky, které již obsahovaly výslednou cenu bytu a k němu náležejících podílů. Nájemci měli půl roku od obdržení nabídky na to, aby se rozhodli, zda budou nabídku akceptovat, nebo ne.

Naprostá většina z nájemců 1 680 bytů, které jsme nabídli k odprodeji, odpověděla v šestiměsíční lhůtě na nabídku pozitivně a projevila zájem o odkoupení bytu.

Jakmile oprávnění nájemci přijali nabídku a prokázali splnění stanovených podmínek, byly s nimi po odsouhlasení zastupitelstvem postupně podepisovány kupní smlouvy. Zastupitelstvo schvalovalo seznamy prodávaných bytů na svém zasedání v září a prosinci 2010 a dále v březnu a v červnu 2011. K 31. srpnu letošního roku bylo podepsáno celkem 1 516 kupních smluv, bylo podáno 1 413 návrhů na vklad do katastru nemovitostí a z toho 1 383 nových vlastníků již bylo do katastru zapsáno.

Noví vlastníci bytů zakládají v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. společenství vlastníků jednotek, u všech již proběhly ustavující schůze. Do obchodního rejstříku bylo ke konci srpna zapsáno již 12 společenství vlastníků, u dalších dvou zápis probíhá.Městská část je členem všech těchto vznikajících společenství vlastníků, protože je vlastníkem nejen nebytových jednotek v bytových domech, ale také vlastníkem bytů, které dosud nebyly prodány. Ve vlastnictví městské části zůstala přibližně necelá stovka bytů, jejich nájemci jsou nadále v nájemním vztahu k Praze 13. Část z neprodaných bytů ale bude ještě prodána, např. byty uvolněné vystěhováním neplatičů jsou pronajímány obálkovou metodou a poté nabídnuty k prodeji novému nájemci. Prodejem bytů získala Praha 13 prostředky na některé důležité investiční akce. O tom, jakým způsobem budou tyto prostředky využity, rozhodne zastupitelstvo městské části.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz