Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvýšení bezpečnosti nebo zásah do soukromí?

Jak vnímáte kamery v ulicích? Jste pro rozšiřování kamerových systémů v městské části?

Tyto otázky jsme položili jednotlivým politickým klubům v Zastupitelstvu Městské části Praha 13, abychom zjistili, jak vidí velmi diskutovaný fenomén kamerových systémů zástupci zdejší samosprávy. Tady jsou jejich názory.


Česká strana sociálně demokratická

V posledních letech stále častěji musíme vybírat mezi bezpečností a soukromím. A vždy po nějakém dalším ohrožení naší bezpečnosti se opět kousku našeho soukromí vzdáme. Instalování kamer je dnes běžným bezpečnostním opatřením. Ovšem debatu o jejich vhodnosti je stále potřebné vést. Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku 1/2008 k použití kamer říká, že je lze použít, „pokud již všechny méně invazivní prostředky selhaly nebo je jisté, že by nebyly schopny naplnit vytyčený účel.“ Dále mluví o jisté proporcionalitě, kterou je nutno zachovat. Jsem přesvědčena, že právě ta proporcionalita je stěžejní. Umístění kamer vně školských zařízeních a případně i dalších budov v majetku městské části dle mého názoru zajišťuje dostatečně vyváženou politiku mezi ochranou soukromí a přínosem pro bezpečnost a ochranu majetku. Systém kamer ve školách byl prověřen i výše zmíněným Úřadem pro ochranu osobních údajů a byl shledán adekvátním. Věřím, že spoluobčané vidí na kamerovém systému více přínosů nežli negativ. Zásah do soukromí, vzhledem k tomu, že jde o veřejné budovy, je zde minimální. Říkám tedy kamerám ANO.

Lucie Lerch, klub ČSSD

 

Komunistická strana Čech a Moravy

Instalace kamerových systémů znamená jak zvýšení bezpečnosti občanů, tak zásah do soukromí občanů. Úkolem kamerových systémů je v místě instalace zaznamenávat aktivity občanů. Tím se významně zvyšuje možnost odhalení pachatelů kriminálních činů a tím i jejich postih. Současně se tím ale omezuje soukromí občanů v dosahu kamer. Otázka rozšiřovat či nerozšiřovat kamerové systémy na Praze 13 nemá jednoznačné ano ani jednoznačné ne.Mám za to, že kamerové systémy je třeba na Praze 13 rozšiřovat v lokalitách ohrožených vysokou kriminalitou: v okolí heren, stanic metra, obchodních center, úřadů, poliklinik, základních a mateřských škol. Instalace bezpečnostních kamer v sídlištích mimo výše uvedené lokality ale nemohu doporučit, pokud o jejich instalaci nepožádá větší počet obyvatel příslušné lokality. Ne všechny problémy bezpečnosti jsou efektivně řešitelné instalací bezpečnostních kamer. Za velmi důležité považuji pravidelné obchůzky příslušníků policie nejen po rizikových lokalitách, ale také po sídlištích a vilových čtvrtích.

Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM v Praze 13

 Občanská demokratická strana

Rozvoj kamerového systému dlouhodobě prosazujeme a podporujeme, protože ho považujeme za velmi důležitý prvek prevence kriminality. Proto jsme se také zasazovali o zřízení vnějších kamerových systémů na budovách škol, které se nyní podařilo realizovat. Je samozřejmé, že samotné namontování kamer nestačí. Je nutné, aby byly zapojeny do systému, který je aktivně využíván a sledován oprávněnými osobami. Od počátku chceme, aby se kamery na školách staly součástí Městského kamerového systému, zřízeného hlavním městem, který mimo jiné využívá také Městská policie hl. města Prahy. Projekty byly zpracovány a technologie vybrány tak, aby systémy byly s Městským kamerovým systémem plně kompatibilní. Ve spolupráci s městskou i státní policií jsme vytipovali řadu problémových míst, kde do budoucna kamery chceme. Návrhy na umístění kamer dostáváme také od občanů. Vzhledem k finančním nákladům a v zájmu účelnosti je ale nezbytné, aby kamery byly umísťovány v první řadě na základě důkladné analýzy a doporučení bezpečnostních složek. Strážníci nemohou být fyzicky přítomni všude, ale kamerový systém pomáhá zvýšit jejich akceschopnost, případně pomůže usvědčit pachatele.

David Vodrážka, klub ODS

Občanská koalice Prahy 13

Nutnost umísťování kamer z důvodu zajištění bezpečnosti a majetku občanů je dána všeobecným růstem kriminality ve společnosti. Z našeho pohledu je instalace kamer účelná. Samotné kamery však situaci neřeší. Je nutno je instalovat (ve spolupráci s PČR a MP) na místech se zvýšenou kriminalitou, a to na základě doložitelných poznatků, musí být v takové kvalitě, aby bylo možno zaznamenávané osoby přesně identifikovat, a to jak ve dne, tak v noci. Některé školy (např. MŠ Běhounkova 2300, FZŠ Mezi Školami) již nyní po instalaci kamer výše uvedené podmínky nesplňují. Pokud by nedošlo k nápravě, byly by to zbytečně vynaložené finanční prostředky. Dále je nutné, aby celý kamerový systém byl propojen s ostatními systémy především se systémy státní a městské policie. Dále musí být zajištěna dostatečná obsluha, aby bylo možno ze strany policie (MP, PČR) reagovat ihned po zjištění, že se na území městské části páchá trestná činnost. Na druhou stranu je nutno chránit i soukromí občanů. Takto zjištěné informace o pohybu občanů je pak nutné zajistit proti zneužití. Tyto záznamy je potřeba uchovávat po dobu nezbytně nutnou k případnému odhalování trestné činnosti.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

Strana zelených a občané Prahy 13

Kamerový systém je užitečný, ale nelze se domnívat, že pouze rozmísťování kamer nám zajistí bezpečnost. Výhodou kamer je, že soustavně monitorují rizikové oblasti, ale samotná kamera před napadením nebo krádeží nikoho neochrání. Systém také není levný a je třeba vážit ochranu soukromí lidí, kteří se zde pohybují. Občané by proto měli na rozdíl od současného stavu vědět, kde jsou kamery rozmístěné. Pro potírání vandalismu, rušení nočního klidu, či znečišťování prostředí, což obtěžuje občany Prahy 13 nejvíce, je mnohem účinnější přítomnost městských strážníků v místech, kde k narušování pořádku dochází. Jedná se často o vnitrobloky a veřejná prostranství, kde se strážníci, natož ve večerních a nočních hodinách, v podstatě nevyskytují. Odpolední projížďky na koních nic neřeší... Vidíme velké mezery v užší spolupráci veřejnosti, radnice a městské policie při vytipování rizikových míst a zajištění veřejné kontroly činnosti městské policie, aby její příslušníci byli tam, kde jsou opravdu zapotřebí.Tedy přítomnost strážníků v kombinaci s rozumným užíváním kamer je podle nás řešením pro klid a bezpečnost na Praze 13.

Zuzana Drhová

TOP 09

Budeme mít důvěrný a efektivní kamerový systém? Rozšiřování kamerového systému ve veřejném prostoru naší městské části klub zastupitelůTOP 09 jednoznačně podporuje. Které otázky jsou však pro nás klíčové? Účinná ochrana soukromí občanů, technické aspekty a přiměřenost nákladů na budování a provoz systému. Kamery budou instalovány na mnoha místech a v trvalém záznamu, který může být kdykoliv vyhodnocen. Základním úkolem je zachycení kriminálního jednání.V tomto smyslu tyto systémy fungují dokonale, neboť na sledovaných místech se daří kriminalitu silně omezit. Zkušenosti z jiných instalací jsou vynikající a hodné následování. Pozitivní účinky kamerového systému na bezpečnost obyvatel Prahy 13 se zřejmě projeví velice rychle. Je ale třeba zajistit důvěrnost a integritu systému.To lze například tím, že obsluha bude svěřena příslušníkům městské policie, a tím, že systém bude neprolomitelný, tedy dobře technicky navržen. Policisté pak systém mohou použít pouze k účelu, pro nějž byl vybudován, a jakýkoli jiný záběr vyhodnotí jako nezájmový. Při své práci budou podléhat kontrole, která by jakékoli zneužívání záběrů okamžitě odhalila a potrestala. O své soukromí na veřejných místech se tedy pak nebudeme muset bát a kamery pomohou například i při záchraně osob v nouzi.

Petr Praus
zastupitel MČ Praha 13, Jakub Kříž, bezpečnostní expert