Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Informace pro voliče

Vážení spoluobčané, v těchto dnech vrcholí organizační příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 25. a 26. 10. 2013 a řídí se zákonem číslo 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Volební místnosti budou k dispozici voličům v pátek 25. 10. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26. 10. od 8.00 do 14.00.

 

Kdo a kde může volit

Voličem je každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nenastala u něj některá z překážek volebního práva uvedených v § 2 zmíněného zákona - tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni v tzv. stálém seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. O správnosti zápisů ke své osobě se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti a požádat o doplnění údajů nebo opravu zápisu v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, odbor osobních dokladů a evidence obyvatel u paní Přikrylové (č. dv. 134). Území městské části Praha 13 je rozděleno do 50 volebních okrsků.

Adresu okrsku, kde bude volit, najde každý volič na své obálce s hlasovacími lístky, kterou obdrží do schránky. Kromě toho jsou sídla všech volebních okrsků uvedena na internetových stránkách www.praha13.cz pod odkazem Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. 10. 2013. Takže již nyní si můžete ověřit, do kterého volebního okrsku jste zařazeni a kde budete volit. Pokud si nejste jisti, můžete zavolat na tel. 235 011 317.

 

Voličské průkazy

Voliči, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště a nebudou moci volit ve svém volebním okrsku, mohou volit v jiném volebním okrsku na tzv. voličský průkaz.

Vydání voličského průkazu se poznamenává do stálého seznamu voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom výpisu ze seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb v kterémkoli volebním okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelských a konzulárních úřadech v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. O vydání voličského průkazu lze požádat od vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to buď osobně po prokázání totožnosti v budově Úřadu městské části Praha 13, ve 3. patře, dv. 433 u paní Andrey Veverkové, a v její nepřítomnosti u paní Pavly Herychové, ve 3. patře dv. 445, nebo formou písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Odbor občansko-správní pak vydá voličský průkaz buď přímo žadateli, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, popř. jej voliči zašle na udanou adresu.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti nebo žádosti v elektronické podobě o vydání voličského průkazu na úřad je stanoven na 18. 10. 2013, pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu pak na 23. 10. 2013 do 16.00 hod. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Pro zjednodušení žádosti o vydání voličského průkazu jsme připravili vzorové formuláře, které jsou k dispozici na informacích v přízemí radnice a také ke stažení na www.praha13.cz.

Voličské průkazy budeme vydávat od 10. 10. 2013 v budově radnice Prahy 13, ve 3. patře, č. dv. 433 po předložení občanského průkazu v následujících termínech:

čt 10. 10. 8.00 – 16.00, 11. 10. 8.00 – 14.30, po 14. 10. 8.00 – 18.00, út 15. 10. 8.00 – 16.00,
st 16. 10. 8.00 – 18.00, čt 17. 10. 8.00 – 16.00, 18. 10. 8.00 – 14.30, po 21. 10. 8.00 – 18.00,
út 22. 10. 8.00 – 16.00, st 23. 10. 8.00 – 16.00.

Případné další dotazy zodpoví Andrea Veverková, tel. 235 011 317 nebo Pavla Herychová, tel. 235 011 314.

Připomínám, že při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Voličský průkaz může vydat také zastupitelský úřad ČR, za stejných podmínek jako obecní úřad, a to na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Zkontrolujte si platnost svého dokladu totožnosti

Na základě zkušeností z minulých voleb připomínám, že volič musí prokázat při volbách svou totožnost a státní občanství ČR. Je proto nutné, abyste si včas zkontrolovali platnost svých dokladů, zejména občanských průkazů, a nevystavovali se tak zbytečným problémům, kdy až ve volební místnosti zjistíte, že máte neplatný doklad.

 

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku, popř. i hlasovací lístky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který tak neučiní, komise hlasování neumožní. V prostorách pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Hlasování mimo volební místnost

Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat, aby mohli hlasovat mimo svou volební místnost – např. ve svém bydlišti. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči (v rámci územního obvodu volebního okrsku) dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. I při tomto způsobu hlasování musí být zachována tajnost hlasování. Pokud již nyní víte, že se např. z důvodu svého zdravotního stavu nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na paní Herychovou, tel. 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrskové volební komise ve svém volebním okrsku.

 

 

Jak získat hlasovací lístky

Hlasovací lístky vám budou v souladu se zákonem dodány nejpozději jeden den přede dnem voleb, tj. do 24. 10. do poštovních schránek. Na obálce, která slouží pouze pro doručování, budete mít vyznačeno číslo volebního okrsku a adresu volební místnosti. V této souvislosti prosíme o umožnění přístupu k poštovním schránkám, aby hlasovací lístky mohly být doručeny. Pokud by se zcela výjimečně stalo, že doručeny nebudou, nebo byste z jakéhokoliv důvodu potřebovali nové hlasovací lístky, budou vám vydány na informacích v přízemí radnice a ve dnech voleb ve volební místnosti vašeho volebního okrsku.

 

 

Na co si dát pozor, aby byl váš hlas platný a jak je to s preferenčními hlasy

Hlas voliče je neplatný, je–li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo nebyly vloženy do úřední obálky.

Podle § 39 citovaného zákona může volič vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Ten je platný, je-li totožný se vzorem vyvěšeným ve volební místnosti a není-li přetržený. Na hlasovacím lístku zvolené strany, který vkládáte do úřední obálky, můžete zakroužkováním pořadového čísla označit nejvýše čtyři kandidáty, kterým dáváte přednost.

K přednostním hlasům pro kandidáty, kteří se po registraci kandidátní listiny vzdali kandidatury, nebo byli stranou odvoláni, se nepřihlíží a přednostní hlasy pro ně se nepočítají. Proto se po příchodu do volební místnosti ujistěte, že vámi vybraný kandidát se nevzdal kandidatury, nebo nebyl stranou odvolán. V každé volební místnosti bude seznam takových kandidátů vyvěšen, stejně jako vzory platných hlasovacích lístků.

Věřím, že výše uvedené informace jsou pro vás dostačující. V případě nejasností se obracejte na pracovníky občansko-správního odboru na tel. 235 011 317 nebo 235 011 314.

Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru