Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak dál v integraci cizinců?

Téma migrace je v současnosti jedním z nejzásadnějších témat evropských zemí. Situace v České republice se sice výrazně liší od situace v Německu nebo Francii, přesto se nás migrace týká. Obyvatelstvo Prahy 13 je navíc typické vysokým podílem cizinců s dlouhodobým pobytem na našem území. Radnice se integračními programy řadu let zabývá. Jak to vidí jednotlivé kluby v zastupitelstvu městské části? Jsou podle nich aktivity Prahy 13 v oblasti integrace cizinců dostatečné? Co v této oblasti chybí? Jaká jiná opatření by navrhovali? Zde jsou odpovědi jejich představitelů napříč politickým spektrem.

ANO 2011

Na území MČ Praha 13 žije přibližně 17 % cizinců, a proto již od roku 2010 realizuje ÚMČ úspěšné integrační programy pro jejich integraci. Jedním z takových dlouhodobých projektů je „Společná adresa – Praha 13“, na jehož spolufinancování se MČ podílí. Rada MČ rovněž souhlasila se zapojením do projektu „Interkulturní společnost bez bariér“. I přes aktivní přístup MČ např. formou působení vzdělávacích institucí na děti migrantů, aby si osvojili kulturní a hodnotové zvyklosti své nové vlasti a tyto pak přenášeli na své rodiče, je zřejmé, že základní podmínky pro úspěšnou integraci migrantů vytváří především legislativa ČR. Cizinci žijící na Praze 13 pocházejí v převážné většině ze zemí východní Evropy a Asie, tedy z oblastí nám kulturně, nábožensky a hodnotově blízkých, kteří nemají zásadní problémy se plnohodnotně integrovat do naší společnosti, a proto si myslím, že stávající aktivity Prahy 13 jsou v tuto chvíli v oblasti integrace cizinců dostatečné.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011


Komunistická strana Čech a Moravy

Jde o otázku dnes mimořádně ožehavou. Dnes je zřejmé, že nestačí kursy českého jazyka. Nutné jsou i kursy českého práva, kultury, zvyků, tolerance. Pro migranty z nemuslimských států by takové kursy měly stačit. Zásadní otázkou zůstává integrovatelnost migrantů z muslimských států. Tzv. politika multikulturalismu Evropské unie zkrachovala. Francie, Belgie, Německo, Švédsko a další zažívají těžkou migrační krizi včetně zásadního ohrožení základních lidských práv svých občanů. Podle Koránu je žena poločlověk, zcela závisí na mužově libovůli, muslimové si mohou brát za manželky nezletilé, ženy bez mužského doprovodu jsou děvky a mohou se sexuálně obtěžovat a znásilňovat. Od útoku USA na Afghánistán v říjnu 2001 je veden džihád – svatý zápas muslimů proti nemuslimům, včetně povinnosti džihádistů zabíjet pohany. KSČM preferuje právo na bezpečný život českých občanů. Odmítá vnucování migrantů. Rozhodně odmítá otevřenou i tichou islamizaci Česka.

Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13 za KSČM


TOP 09

V naší městské části žije již nyní mnoho cizinců, jednotlivci i celé rodiny a jejich sžívání s českým prostředím zde nepřináší zásadní problémy. Podpora integrace ze strany radnice je podle našeho názoru dostatečná, aktivity v této oblasti míří hlavně na mladé lidi. Důležitá je podpora výuky češtiny, všeobecného vzdělávání a aby byly děti cizinců ve škole zapojovány do kulturních a sportovních aktivit. Je potřebné rozšiřování jazykové vybavenosti strážníků MP a pracovnic ÚMČ P13. Za důležitý integrační prvek považujeme maximálně usnadnit cizincům možnost podnikat (např. večerky, rychlá občerstvení, služby). Nemyslíme si, že by se vedení městské části mělo zvláště připravovat na příchod většího počtu migrantů. Odpovědnost za řešení takové situace mají instituce státu a hlavního města. Ty mají také potřebné finanční, lidské a materiální zdroje. Úkolem radnice by za takové situace bylo spolupracovat v zájmu obyvatel Prahy 13.

Kateřina Helikarová a Petr Praus, klub TOP 09


Česká strana sociálně demokratická

Ačkoli je téma migrace na úrovni EU nejzásadnější otázkou, pro ČR platí, že nejsme cílovou zemí současné migrační vlny. V Praze tak stabilně tvoří nejpočetnější skupinu cizinců občané Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Vietnamu. Integrační aktivity přispívají k dosažení oboustranně přínosného harmonického soužití, vzájemného poznávání a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Praha 13 se tradičně zapojuje do lokálních integračních programů. V roce 2015 proběhlo doučování v 6 mateřských a 4 základních školách, byly zorganizovány 3 prázdninové kursy českého jazyka, podpořeny byly volnočasové aktivity. Portfolio aktivit by tak bylo možné v budoucnu rozšířit například o sociokulturní kurzy a semináře zaměřené na české reálie, které přispívají orientaci cizinců ve společenském, sociálním, právně institucionálním a politickém prostředí. Vhodná by byla také podpora komunitního setkávání u kulatých stolů a podpora multikulturních streetových akcí.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Praha 13 patří mezi nejrychleji se rozvíjející části hlavního města a problematika cizinců a přistěhovalců je zde dlouhodobě vcelku úspěšně řešena. Základem je kvalita školní výuky s jasně nastavenými pravidly pro začlenění do našeho kulturního a jazykového prostředí. U dospělých imigrantů je důležité podporovat ztotožnění se s naší společností a životním stylem. V žádném případě nelze připustit, aby kulturní či náboženské odlišnosti jakkoliv omezovaly život ostatních občanů. Bylo by fatální chybou vědomě dopustit koncentraci přistěhovalců v jedné lokalitě. Bezpečnostní aparát musí striktně vyžadovat dodržování českých zákonů a vyhlášek, tzn. noční klid, hygiena atd. Odmítáme zřízení jakéhokoli ubytovacího či jiného zařízení pro uprchlíky v Praze 13. Naše země je historicky ukotvena v jistém kulturním, sociálním a společenském systému, kterého si vážíme a budeme ho chránit. Chce-li zde někdo žít, pracovat a vychovávat děti, musí to jednoznačně respektovat.

Ludmila Tichá, Petr Zeman, klub ODS


Zelení a Piráti pro 13

Města a obce hrají v integraci cizinců klíčovou roli. Naše městská část také díky kvalitní činnosti pracovníků radnice ukazuje, že integraci cizinců zvládat umíme. Děti se daří integrovat do škol mezi české spolužáky. Často zde potkáváme nové obchody, provozovny nebo restaurace zde nově usazených lidí, které zvyšují pestrost a rozmanitost našeho okolí a rozvíjí naše hospodářství. Tato zkušenost by měla být východiskem pro práci s cizinci v naší MČ i v budoucnosti. Je možné, že s ohledem na mezinárodní vývoj bude v příštích letech potřeba klást při integraci cizinců větší důraz jak na vysvětlování pravidel, kterými se naše společnost řídí, tak na naši otevřenost a respekt vůči novému. Pohled do zahraničí ukazuje, že to jsou především férové podmínky a příležitosti, které úspěšné integraci cizinců pomáhají. Zde je místo pro města a obce, aby férové podmínky a příležitosti pomáhaly ve spolupráci se státem vytvářet. Věřím, že se to na naší městské části bude dařit i nadále a jako zastupitelé jsme tomu připraveni pomoci.

František Nejedlý, zastupitel ZaP 13