Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k poplatkům za psy

Ve druhé polovině měsíce října budou rozesílány urgence (dodatečné složenky) majitelům psů, kteří za ně stále nemají uhrazeny poplatky.

Upozorňujeme, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v evidenci městské části veden jako dlužník. Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, apod.), je nutné jej z naší evidence odhlásit (při osobní návštěvě nebo písemně). Obdobně je nutné postupovat i při odstěhování. Není-li pes řádně odhlášen, správce poplatku i nadále eviduje poplatek jako pohledávku.

Při neuhrazení této obdržené složenky bude počátkem příštího roku následovat vymáhání dluhu, včetně jeho navýšení jako sankce za nedodržení termínu splatnosti. Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13, dlužníci tedy nedostanou soudní obsílku, ale platební výměr a exekuce jim bude provedena v rámci daňového řízení obratem.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411, fax 235 011 414, e-mail CizaM@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků