Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče v městské části Praha 13

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jejich konání stanovil na pátek 20. a sobotu 21. 10. 2017.

Kdo a kde může volit

Voličem je státní občan České republiky (dále jen ČR), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nenastala u něj některá z překážek volebního práva uvedených v ustanovení § 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“), t.j. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Voliči jsou zapsáni v tzv. stálém seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. O správnosti zápisu ke své osobě se mohou osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti a případně požádat o doplnění údajů nebo opravu zápisu v přízemí budovy ÚMČ Pra ha 13, Sluneční nám. 2580/13, odbor osobních dokladů a evidence obyvatel (Magda Přikrylová, č. dv. 134).

Území městské části Praha 13 je rozděleno do 54 volebních okrsků. Adresu okrsku, kde bude volit, najde každý volič na své obálce s  hlasovacími lístky, kterou obdrží do své domovní schránky, nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Kromě toho budou sídla všech volebních okrsků uvedena na internetových stránkách www.praha13.cz pod odkazem Volby do PSPČR 2017 a na úřední desce ÚMČ Praha 13. Tímto způsobem si volič může ověřit, do kterého volebního okrsku je zařazen a kde bude volit. V případě pochybností může telefonicky kontaktovat Ivanu Petříkovou – tel. 235 011 317 nebo Nikol Porazilovou – tel. 235 011 325.

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, popř. i novou sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise do výpisu ze stálého seznamu voličů dopíše a hlasování mu umožní.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po obdržení úřední obálky vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní.

V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být zároveň s voličem nikdo přítomen. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Na co si dát pozor, aby byl váš hlas platný a jak je to s preferenčními hlasy

Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo nebyly vloženy do úřední obálky. V souladu s ustanovením § 39 zákona o volbách do Parlamentu ČR může volič  vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Ten je platný, je-li totožný se vzorem vyvěšeným ve volební místnosti a není-li přetržený. Na hlasovacím lístku zvolené strany, můžete zakroužkováním pořadového čísla vyznačit, kterému z kandidátů dáváte přednost. Zakroužkovat můžete nejvýše čtyři kandidáty.

K přednostním hlasům vyznačeným pro kandidáty, kteří se po registraci kandidátní listiny vzdali kandidatury, nebo byli volební stranou odvoláni, se nepřihlíží. Případné přednostní hlasy pro ně vyznačené se nepočítají. Proto se po příchodu do volební místnosti vždy ujistěte, že vámi vybraný kandidát se nevzdal kandidatury, nebo nebyl stranou odvolán. V každé volební místnosti bude seznam takových kandidátů vyvěšen. Dále zde budou vyvěšeny vzory platných hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost

Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat, aby mohli hlasovat mimo svou volební místnost – např. ve svém bydlišti. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči (v rámci územního obvodu svého volebního okrsku) dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků. I při tomto způsobu hlasování musí být zachována tajnost hlasování. Pokud již nyní víte, že se např. z důvodu svého zdravotního stavu nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na Pavlu Herychovou, tel. 235 011 314. Ve dnech voleb se můžete obrátit i na okrskové volební komise ve svém volebním okrsku. Přehled o telefonním spojení do volebních místností bude zveřejněn od 16. 10. na internetových stránkách www.praha13.cz pod odkazem Volby do PSPČR 2017.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky vám budou v souladu se zákonem dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. 10. 2017, do domovních schránek. V této souvislosti vás žádáme o umožnění přístupu k domovním schránkám a o jejich řádné a čitelné označení, aby ti, kdo budou hlasovací lístky doručovat, mohli svůj úkol řádně splnit.

Pokud by se zcela výjimečně stalo, že byste hlasovací lístky ve své domovní schránce nenalezli, nebo z jakéhokoli důvodu potřebovali nové hlasovací lístky, budou vám vydány v informacích v přízemí radnice a ve dnech voleb ve volební místnosti vašeho volebního okrsku.

Volby v zahraničí

Státní volební komise určila dle § 27 zákona o volbách do Parlamentu ČR dne 5. května 2017 losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje. Bližší informace k problematice voleb v zahraničí najdete na webových stánkách MV ČR.

Výdej voličských průkazů

Bude zahájen ve čtvrtek dne 5. 10. a ukončen dne 18. 10. 2017 v 16.00. K vyzvednutí voličského průkazu si vezměte s sebou platný průkaz  totožnosti.

Voličské průkazy si můžete vyzvednout v níže uvedených termínech v budově ÚMČ Praha 13, 3. patro, kancelář č. 433:

čt 5. 10. 8.00–16.00 čt 12. 10. 8.00–16.00

pá 6. 10. 8.00–14.30 pá 13. 10. 8.00–14.30

po 9. 10. 8.00–18.00 po 16. 10. 8.00–18.00

út 10. 10. 8.00–16.00 út 17. 10. 8.00–16.00

st 11. 10. 8.00–18.00 st 18. 10. 8.00–16.00

Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního