Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – hlasování na voličský průkaz

Ve dnech 8. a 9. října proběhnou na území ČR volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasovat lze rovněž na voličský průkaz a to v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Upozorňujeme voliče, že o voličský průkaz lze stále požádat a to osobně v přízemí budovy úřadu, kancelář č. 111, v úředních hodinách, které jsou:

  • pondělí, středa 8.00 – 18.00 úterý,
  • čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00

Lhůta pro zaslání žádosti v písemné podobě či prostřednictvím datové schránky skončila 1. 10. 2021.
Na ÚMČ Praha 13 může požádat o vydání voličského průkazu volič s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který je současně zapsaný ve zdejším stálém seznamu voličů.
Formulář žádosti bude k dispozici v místě výdeje.
Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 6. 10. 2021 v 16.00 hodin.
Voličské průkazy vydané na základě žádosti podané do 22. 9. 2021 jsou k vyzvednutí ve 3. patře, dveře č. 433 a to v době od 23. 9. do 6. 10. 2021 16.00 hodin.
Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již nelze voliči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz.
Upozorňujeme, že pokud se volič po vydání voličského průkazu nakonec rozhodne hlasovat ve svém volebním okrsku (podle místa trvalého bydliště) je povinen vydaný voličský průkaz odevzdat volební komisi, jinak mu komise hlasování neumožní.

Šárka Mašková,
vedoucí občansko-správního odboru