Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pořádek je věcí všech, nejen radnice

Pořádek je věcí všech, nejen radnice

Letošní zima je plná překvapení. Udeřila již v listopadu a v průběhu prosince nám nadělila mimořádné množství sněhu v několika fázích, což nám přineslo vysoké výdaje za úklid sněhu z komunikací a chodníků a za opakované použití posypového materiálu, bez kterého by komunikace zůstaly nesjízdné a chodníky neschůdné. Před polovinou ledna naopak přišlo výrazné oteplení. Obleva způsobila, že se náhle objevily odpadky, které ukryl sníh a nebylo možno je uklidit v rámci běžného úklidu a také nepořádek okolo kontejnerů, ke kterým se svozová služba nedostala kvůli zledovatělým sněhovým závějím. Co nám všem ale vadí nejvíce, je množství exkrementů, které bezohlední majitelé psů po svých pejscích neuklidili.

Na radnici nám nyní volá mnoho lidí, kteří se ptají, kdy budeme provádět velký úklid. Jiným zase vadí posypový štěrk a požadují, aby byl uklizen. A stížnosti jsou samozřejmě i na zmíněné psí hromádky. Je nutno si uvědomit, že zima ještě zdaleka neskončila, oteplení je pouze přechodné a zcela nepochybně se ještě dočkáme další sněhové nadílky.

Z toho důvodu by bylo předčasné uklízet posypový materiál z chodníků. Úklid štěrku stojí řadově stovky tisíc korun a je jasné, že se bude sypat znovu, možná i opakovaně. Na některých exponovaných místech, které má ve své správě, uklízí Dopravní podnik hl. m. Prahy, jinde Technická správa komunikací. Městská část ale přistoupí ke komplexnímu úklidu posypu z chodníků až po zimě. Technická správa komunikací bude štěrk ze silnic také uklízet až po skončení zimního období, tedy postupně od počátku dubna.

Úklid odpadků z ulic probíhal a probíhá i v zimních měsících, samozřejmě v mezích možností daných počasím. Najaté úklidové firmy sbírají odpadky ve veřejné zeleni, vyvážejí odpadkové koše a doplňují sáčky na psí exkrementy. Nyní po oblevě, která odhalila odpadky na mnoha místech najednou, se budou snažit postupně uvést do pořádku plochy, které má městská část ve správě.Mimořádný celoplošný úklid Prahy 13, který jsme v předchozích letech realizovali na jaře, v tuto chvíli uskutečnit nemůžeme, protože zatím nemohl být schválen rozpočet městské části, a tedy nemáme prostředky na mimořádné akce. Zajistili jsme alespoň intenzivnější úklid našich ploch po Silvestru, zaměřený zejména na zábavnou pyrotechniku, kterou po sobě lidé neuklízejí. Zda budeme moci zrealizovat plošný úklid městské části na jaře, to uvidíme až po schválení rozpočtu.

Největší zátěží, která nás všechny obtěžuje, jsou psí exkrementy. Jejich úklid je finančně velmi náročný, protože je nutno zaplatit specializovanou firmu. Radnice má sice k dispozici čtyřkolku s vysavačem, ta však nemůže být použitá na rozmočené exkrementy a také kapacitně pokryje jen velmi malou plochu.

V tuto chvíli se nám tedy asi situaci nepodaří rychle vyřešit. Znovu apelujeme na majitele psů, aby se začali chovat odpovědně a ohleduplně k ostatním občanům. Zástupce starosty Aleš Mareček, který má oblast životního prostředí ve své kompetenci, požádal Městskou policii o zvýšení dohledu a přísné postihy přestupců. „Vyzval jsem Městskou policii, aby bezohledné pejskaře nekompromisně trestala. Sáčky na exkrementy jsou k dispozici na mnoha místech a slušný pejskař by měl mít vždy nějaký i u sebe,“ říká místostarosta Mareček.

„Žádám majitele psů, aby si uvědomili, že exkrementy poškozují prostředí, které využívají všichni, a aby po svých miláčcích vždy uklízeli.“ A to samozřejmě platí i o odhazování odpadků, které patří do kontejnerů a odpadkových košů. Děkujeme všem občanům Prahy 13, kteří udržují pořádek.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

 

Změnila se úprava daní a poplatků

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který upravuje správu daní a poplatků. Tato daňová norma nahrazuje předchozí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Daňový řád se vztahuje i na řízení o místních poplatcích za psa, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, apod., a také upravuje správu dalších daňových pohledávek - vymáhání pokut, nákladů řízení apod. Jaké jsou tedy nejdůležitější změny od 1. 1. 2011, vztahující se k místním poplatkům?

 1. Úřad městské části již nemá oprávnění snižovat nebo promíjet místní poplatky z důvodu odstranění tvrdosti zákona. Sazby jednotlivých místních poplatků, uvedené v příslušných vyhláškách hl. m. Prahy o místních poplatcích, jsou obecně závazné a napříště nelze při stanovení výše místních poplatků přihlédnout např. k finanční, sociální či zdravotní situaci poplatníka.Tato změna plyne ze zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu a jenž např. zrušil ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
   
 2. V oblasti doručování písemností se upřednostňuje doručení ihned při ústním jednání nebo elektronicky (do datové schránky). Teprve pokud nelze dodržet uvedené způsoby, doručuje se klasicky v obálce (poštou apod.) na nahlášenou adresu, případně na adresu trvalého pobytu adresáta.
   
 3. Při vzniku nedoplatku po lhůtě splatnosti dané vyhláškou hl. m. Prahy se vystavuje platební výměr bez předchozího upozornění na nedoplatek; platební výměr se tak stává jedinou a zásadní oficiální písemností, která je dlužníkovi povinně doručována (doporučeně) a která jej upozorňuje na nedoplatek.
   
 4. K úhradě platebního výměru je stanovena lhůta 15 dnů od dne jeho nabytí právní moci; právní moci nabývá platební výměr po 30 dnech od dne jeho doručení adresátovi. Zde je nutno zdůraznit, že nevyzvednutí uložené písemnosti adresátem neznamená jeho nedoručení - 10. dnem od upozornění na uložení písemnosti na poště, případně 10. dnem od doručení do datové schránky je zásilka doručena tzv. „fikcí doručení“, a to i v případě, že se adresát nedozvěděl, co je obsahem zásilky.
   
 5. Pokud není nedoplatek uhrazen ani ve lhůtě splatnosti stanovené platebním výměrem, správce poplatku již nemusí zasílat další výzvy k úhradě apod. (doporučeně), ale postačuje i neformální vyrozumění poplatníka o nedoplatku a o započetí vymáhání (obyčejným dopisem, telefonicky, ústně při místním šetření, e-mailem apod.). To se vztahuje i na ostatní daňové nedoplatky vůči úřadu, které se vymáhají podle daňového řádu - pokuty, náklady řízení atd.
   
 6. Za nesplnění povinností, uložených zákonem nebo správcem poplatku, za rušení pořádku, za závažné ztěžování nebo maření průběhu řízení v oblasti daní a poplatků hrozí uložení pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč; pokutu lze uložit i opakovaně, trvá-li protiprávní stav nebo jednání subjektu.

Další a konkrétní podmínky správy místních poplatků lze nalézt na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Místní daně a poplatky.

Rudolf Foukal, oddělení daní a poplatků ekonomického odboru