Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vychovaného psa už vám domácí nezakáže

Jsem nájemníkem bytu. Jak se změnilo mé postavení po 1. lednu 2014? Někde jsem slyšel, že od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku mohu v bytě chovat psa, a to i přes to, že mi to majitel bytu zakázal.

Váš nájemní vztah se od 1. 1. 2014 řídí novým občanským zákoníkem. Nájem je jednou z výjimek, kdy do starých právních vztahů zasahuje nový zákoník, který starší vztahy „převede“ do nového režimu. Je to proto, že nájemní vztahy jsou obvykle dlouhodobé a je tedy praktické, aby se řídily novým právem již od okamžiku účinnosti nové právní úpravy.

V novém občanském zákoníku se projevuje snaha zákonodárce o co nejméně formalistický přístup i v ustanoveních o nájmu bytu. Smluvním stranám tedy nový zákon při uzavírání nájemní smlouvy klade do cesty co nejméně překážek a zároveň, jako doposud, chrání nájemce jako slabší smluvní stranu, která si zasluhuje vyšší míru ochrany. Postavení běžného nájemce se tak změnilo jen velmi málo, především došlo k odstranění některých již překonaných institutů souvisejících s výpovědí nájmu bytu (přivolení soudu, bytové náhrady).

Teď však k Vašemu dotazu: Podle ustanovení § 2258 nového občanského zákoníku máte právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Zajímavé je, že podle ustanovení § 2254 tohoto zákona se nepřihlíží k ujednáním zkracujícím nájemcova práva. Lze tak říci, že chovat zvíře v bytě můžete a navíc toto Vaše právo nemůže nájemní smlouva ani dost dobře vyloučit. Podmínkou však bude, aby Váš čtyřnohý miláček nepůsobil problémy právě ostatním lidem bydlícím v domě. Pes, který ostatní neobtěžuje hlukem ani zápachem, je podle nového občanského zákoníku vítaným obyvatelem Vašeho bytu. Tím spíše nelze mít námitky proti chování např. akvarijních rybiček.

V případě, že však Váš pes po celý den štěká a obtěžuje okolí, popř. v domě znečišťuje společné prostory, může Vám pronajímatel jeho chov v bytě zakázat. Zákon pamatuje i na nepořádné páníčky a výslovně stanoví, že vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, tyto náklady nahradíte pronajímateli.

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s.r.o.
Musílkova 1311/5e, www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118