Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s přijetím věcného daru od společnosti AB Asistent, s.r.o., ve výši 6 000 Kč (invalidní vozík Meyra 3600) pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 a se změnou finančního plánu střediska ke dni 15. 12. 2014

SOUHLASILA

s poskytnutím finančního příspěvku na nákup šesti kusů stojanů pro umístění naučných panelů v rámci dokončení naučné ornitologické stezky

VYHLÁSILA

veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 pod ev. č. P13-62786/2014

a

SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k této podlimitní veřejné zakázce a zadávací dokumentaci včetně příloh

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou BONARON, s.r.o., Drahotínská 8/188, Praha 5 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k záměru Malování v objektech MŠ a ZŠ Praha 13 a návrh smlouvy o dílo předložený firmou BONARON, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ

  1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Vojtěcha Šeferny z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
  2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Ivy Arnoštové, první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, ke dni 11. 12. 2014

SCHVÁLILA

oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané pod názvem Zateplení objektu tělocvičny Kovářova, včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

a

POVĚŘILA

WARLICK, společnost s ručením omezeným, se sídlem Vlachova 1508, Praha 5 komplexním zajištěním zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce v rozsahu § 151 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 pod ev. č. P13-00446/2015

a

SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci k této zakázce

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zateplení objektu kina K Vidouli (Spolkového domu) pod ev. č. 403542

a

SCHVÁLILA

oznámení o zakázce na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce

TRVÁ

na svém stanovisku a nesouhlasí s navrženou změnou části funkční plochy SV – D – všeobecně smíšená na funkční plochu OV – F – všeobecně obytná na pozemcích parc. č. 416/1 a 416/3 a další, v k. ú. Stodůlky, Praha 5, při komunikaci Plzeňská

SOUHLASILA

se změnou složení Bezpečnostní rady MČ Praha 13, kdy starosta odvolal z funkce člena Bezpečnostní rady MČ Praha 13 Davida Zeleného a jmenoval novým členem zástupce starosty Petra Zemana s tím, že odvolací a jmenovací dekrety oba jmenovaní převzali.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta městské části David Vodrážka vás zve na 3. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se koná ve středu 4. března 2015 od 10.00 v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

Hlavním bodem programu zasedání zastupitelstva bude Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015.

Původně plánovaný termín 3. zasedání 4. 2. 2015 byl posunut s ohledem na to, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude projednávat rozpočet hl. města teprve 19. 2. 2015.