Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.


VZALA NA VĚDOMÍ

protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení vztahující se k veřejné zakázce na pojišťovací služby s využitím opčního práva, vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 – rozšíření pojištění IV pod evid. č. P13 – 54985/2015

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 665/21, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720716002 ze dne 5. 12. 2012

ZŘÍDILA

komisi pro agendu Praha – hlavní město sportu jako poradní orgán Rady MČ Praha 13

a JMENOVALA

předsedou komise pro agendu Praha – hlavní město sportu Miloše Drhu, členy komise Ing. Víta Bobysuda, Aleše Marečka a tajemnicí komise Lenku Čiperovou

JMENOVALA

členkou komise územního rozvoje Ivanu Todlovou

SCHVÁLILA

předložený návrh Směrnice starosty č. 1/2016 Pravidla pro přijímání petic, stížností, oznámení, podnětů a vyřizování podání na možné korupční jednání, podaných orgánům Městské části Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2015 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 23. 11. 2015 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů

VZALA NA VĚDOMÍ

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Král – zahradnické práce, s.r.o., se sídlem Kolovečská 1938/2, Praha 5, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh smlouvy o dílo

JMENOVALA

na základě výsledků konkurzního řízení paní Bc. Pavlu Benešovou, DiS. et DiS., na vedoucí pracovní místo – ředitelka Mateřské školy, Praha 13, Mezi Školami 2322 s účinností od 1. ledna 2016 v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASILA

s přijetím peněžitého daru ve výši 100 000 Kč od Letiště Praha, a.s.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS