Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s realizací projektů základních a mateřských škol na území MČ Praha 13, které obdrží grant v rámci grantového programu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí pro rok 2017

SCHVÁLILA

pilotní zavedení tísňové péče Areíon pro obyvatele městské části Praha 13 a uvolnění finančního krytí ve výši 80 000 Kč z VHP

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru na akci Pořízení DPS – opakování, která byla podána uchazečem RELLMAN, s.r.o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 a výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytování služeb koordinátora bezpečnosti práce na akci Pořízení DPS – opakování, která byla podána uchazečem Stios, s.r.o., Stylová 544, Měšice, 391 56 Tábor

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet – období 2017 – 2021 ev. č. P13 – 61/585/2016

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2016 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 21. 11. 2016 a splnění uložených úkolů a

SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů a zrušení vybraných nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů

SCHVÁLILA

návrh Nájemní smlouvy a Smlouvy o nájmu věcí movitých na dobu neurčitou od 16. 1. 2017 se společností CHARLY AMUSEMENT – zařízení školního stravování, spol. s r.o., na prostory občerstvení ve 2. patře radnice MČ Praha 13

SOUHLASILA

s ukončením smlouvy č. S/359/002/0210/A/2005 se společností AV-PARK, s.r.o.

SOUHLASILA

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení 1 ks smrku pichlavého (Picea Pungens) v ulici Vackova, na pozemku parc. č. 151/206 v k.ú. Stodůlky a 2 ks borovic černých (Pinus nigra) v ulici Lýskova, na pozemku parc. č. 1086/9 v k.ú. Stodůlky

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS