Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotace pro vydavatelství Art Mozaika, s.r.o., ve výši 20 000 Kč

a

návrh smlouvy o poskytnutí dotace

SOUHLASILA

s předloženým podnětem na změnu ÚP hl. m. Prahy na pozemcích par. č. 21/21, 21/22-část a 21/18-část, v k.ú. Stodůlky, Praha 5 z funkční plochy ZP na funkční plochu OB za podmínky, že bude uzavřena smlouva o příspěvku na rozšíření ZŠ Kuncova

PROJEDNALA a SCHVÁLILA

smlouvu o bezúplatném převodu speciálního hasičského automobilu T 815 PR 2 pro JSDH Třebonice mezi městskou částí Praha 13 a městskou částí Praha 17

JMENOVALA

1. s účinností od 17. 12. 2018 správní radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení:

Bohdan Pardubický, Ing. Renáta Uramová, Ing. Kamila Nátrová, bez nároku na honorář


2. s účinností od 17. 12. 2018 dozorčí radu KD Mlejn, o.p.s., ve složení:

Mgr. Michal Prošek, Ing. Zuzana Klášterková, Mgr. Tomáš Tesarčík, bez nároku na honorář

SCHVÁLILA

smlouvu o výpůjčce mezi městskou částí Praha 13 a společností Czech Photo Centre, s.r.o., na vypůjčení částí pozemků parc. č. 2943 a 2934,  k.ú. Stodůlky, o výměře 375 m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 2. do 30. 1. 2019, za účelem instalace a pořádání výstavy fotografií s názvem Okamžiky 100letí za podmínky, že si vypůjčitel zajistí všechna potřebná povolení orgánů státní správy a Policie ČR

SCHVÁLILA

na základě hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, spol. s r.o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13

a

návrh příkazní smlouvy předložený firmou IKON, spol. s r.o.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotací pro:

  • Dance Heaven, s.r.o., ve výši 25 000 Kč
  • MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, Praha 5 – Stodůlky ve výši 30 000 Kč a návrhy smluv o poskytnutí dotací


SCHVÁLILA

výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem Dodávka tepla pro radnici městské části Praha 13

ZŘÍDILA

bytovou a nebytovou komisi jako poradní a iniciativní orgán Rady městské části Praha 13

a

JMENOVALA

předsedou bytové a nebytové komise Jaroslava Matýska, členy komise Davida Zeleného a Bc. Yvetu Kvapilovou, tajemnicí komise Mgr. Kateřinu Benešovou a komisi územního rozvoje jako poradní a iniciativní orgán Rady městské části Praha 13

a

JMENOVALA

předsedou komise územního rozvoje Ing. Josefa Zobala, členy komise Ivanu Todlovou, Ing. Davida Vodrážku, Petra Zemana a Ing. Tomáše Círuse, tajemnicí komise Ing. Jitku Šrámkovou

VZALA NA VĚDOMÍ

Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 vypracovanou a předloženou odborem školství

Zpracovala Helena Šlitrová