Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kodymova ulice

Najdete ji ve Stodůlkách. Vede severním směrem souběžně s ulicí Pod Hranicí, přetíná ulici Běhounkovu a poté se lomí na východ přes parkoviště, kde končí. Pojmenována byla po významném českém geologovi a mineralogovi Odolenu Kodymovi, jehož osobnost je spojena především s výzkumem Barrandienu.
Narodil se 14. dubna 1898 v Praze. Po maturitě na gymnáziu však nepokračoval v rodinné tradici lékařů, jimiž byli jeho otec Odolen i děd Filip Stanislav, ale začal studovat na Filozofické a později Přírodovědecké fakultě UK. Byl zapsán i jako mimořádný posluchač na ČVUT, kde navštěvoval přednášky z geologie u Cyrila Purkyně (syna malíře Karla Purkyně a vnuka fyziologa, lékaře, biologa a filozofa Jana Ev. Purkyně), který měl velký vliv na jeho pozdější vědeckou dráhu. Dříve, než úspěšně absolvoval doktorské zkoušky a obhájil dizertační práci, stal se roku 1919 jeho asistentem v geologickém ústavu ČVUT. Stál u budování Státního geologického ústavu, se kterým spojil svůj odborný život až do roku 1946, kdy jako profesor přešel na katedru geologie Přírodovědecké fakulty UK. Mezitím pedagogicky působil na ČVUT a univerzitě Karlově. Kodymova vědecká činnost byla mnohostranná a komplexní. V terénu využíval hlubokých znalostí geologie, paleografie, tektoniky a stratigrafie. Studoval Český masiv, zvláště Barrandien, Železné Hory, Lužické hory, Krkonoše a Jizerské hory. Z karpatské soustavy se věnoval studiu Ždánického lesa, Chřibů, Bílých a Malých Karpat či Beskyd. Osobně, či jako člen širšího autorského kolektivu, publikoval více než sto padesát odborných prací. V letech 1946 až 1952 byl generálním sekretářem Československé národní rady badatelské. V letech 1956 až 1960 pak předsedou Čs. společnosti pro mineralogii a geologii, členem Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech a dalších společností. Neúspěšná však byla snaha prosadit jeho jmenování členem ČSAV. Podle slov pamětníků byl silnou vědeckou individualitou a člověkem výjimečných osobních kvalit. Profesor RNDr. Odolen Kodym, DrSc. zůstal až do své smrti 3. července 1963 spjat s Přírodovědeckou, později Geologicko-geografickou fakultou UK.

Dan Novotný