Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oprava Jeremiášovy ulice v dalších úsecíchVážený pane starosto, bude pokračovat oprava Jeremiášovy ulice v dalších úsecích, zejména mezi Archeologickou a Ovčím hájkem? Počítá se s označením jízdních pruhů? Dočkáme se přechodu v ulici Tlumačovská? Jak jeho absenci řeší například nevidomí občané?

Ulice Jeremiášova je místní komunikací I. třídy, kde příslušným silničním správním úřadem je Magistrát hlavního města Prahy a pověřeným správcem komunikace je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
O vyjádření k dalším opravám ulice Jeremiášova a obnově vodorovného dopravního značení jsme proto požádali TSK. Podle jejího vyjádření se v plánu na rok 2020 zatím s pokračováním souvislé údržby zmíněné komunikace nepočítá.
V současné době TSK řeší finální verzi dopravního značení s pražským magistrátem. Po jejím odsouhlasení bude podána žádost na příslušný odbor magistrátu o stanovení dopravního značení. Ihned po jeho vydání a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách bude proveden nástřik vodorovného dopravního značení barvou. Definitivní provedení v plastu je naplánováno na letní měsíce.
Co se týká chybějícího přechodu v ulici Tlumačovská u příjezdu k objektu Prague Towers, jedná se o místo pro přecházení, které bylo vybudováno v rámci výstavby tohoto objektu. Změnu na přechod by si proto musel financovat vlastník Prague Towers. Reliéfní dlažba je u místa pro přecházení jiná než u přechodu pro chodce. Nevidomí spoluobčané tedy poznají, že se nenacházejí na přechodu pro chodce, ale v místě pro přecházení a mohou se tomu přizpůsobit.

Práce na prodloužení kanalizačního sběrače z Řeporyjí do Třebonic jsou ve stavu projektových prací. Jaký je tedy současný stav?

Zástupci naší městské části vedou poměrně dlouhou dobu jednání s investorem, tedy Magistrátem hlavního města Prahy, o vybudování kanalizační sítě v Třebonicích. Aktivně se snažíme o to, aby kanalizace byla konečně vybudována.
Z magistrátu jsme získali informace, že v současné době společnost PUDIS, a.s., zpracovává pro odbor investic Magistrátu hl. města Prahy projektovou dokumentaci na akci Prodloužení sběrače T do Třebonic a také na projekt Technická vybavenost Stodůlky etapa 0004 Třebonice, který se týká výstavby splaškové a dešťové kanalizace, včetně rekonstrukce stávajícího vodovodu.
Dne 20. března 2019 bylo Prahou 13 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby – prodloužení kanalizačního sběrače od Řeporyjí do obce Třebonice tak, aby mohla být tato lokalita napojena na veřejnou kanalizační síť hlavního města Prahy. Výše jmenovaná projekční kancelář po vydání územního rozhodnutí odevzdala odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy vyhotovenou dokumentaci pro stavební povolení. Ta byla předložena dotčeným orgánům státní správy, správcům sítí a ostatním účastníkům řízení k projednání a k vydání stanovisek. Nyní je dle informací z magistrátu na stavbu technické vybavenosti zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení a probíhá projednávání této dokumentace s dotčenými orgány a institucemi tak, aby mohla být podána v polovině roku 2020 žádost o územní rozhodnutí. Po jeho vydání bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Jeho vydání se předpokládá na podzim 2020. Následně bude podána žádost o stavební povolení.
Z důvodů chybějící kanalizace je v obci i nedostatečné dovybavení další technickou infrastrukturou. Ostatní správci čekají na vybudování kanalizační sítě. Při její realizaci by se zároveň spojilo dovybavení infrastrukturou, jako je rekonstrukce vodovodní sítě a následně nových povrchů komunikační sítě tak, aby nedocházelo k opakované stavební činnosti na místních komunikacích.
Dle informace z magistrátu se předpokládá, že v roce 2021 by mohl proběhnout výběr dodavatele na zhotovení stavebních prací. Na obou akcích pražský magistrát pracuje a počítá s jejich realizací.
Ovšem nutno podotknout, že přes maximální úsilí vedení městské části Praha 13 o realizaci této prioritní investice, jsme ze strany Magistrátu hl. m. Prahy slyšeli již tolik nesplněných slibů a byli svědky tolika nedodržených termínů, že nezbývá než doufat, že dosud vynaložené finanční prostředky tentokrát donutí kompetentní orgány tuto důležitou stavbu dokončit.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13