Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

a) návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022, podle zákona č. 250/2000 Sb., odst. 1 a 2, v těchto závazných ukazatelích a navrhovaných objemech:
Příjmy:

 • Daňové příjmy 62 190 000 Kč
 • Nedaňové příjmy 3 200 000 Kč
 • Transfery 382 853 000 Kč
 • Investiční příjmy 0 Kč

Celkem příjmy 448 243 000 Kč
Financování 0 Kč
Příjmy včetně financování 448 243 000 Kč
Výdaje:

 • Neinvestiční výdaje 405 830 400 Kč
 • Investiční výdaje 42 412 600 Kč

Celkem výdaje 448 243 000 Kč
Financování 0 Kč
Výdaje včetně financování 448 243 000 Kč
b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto
objemech:

 • Výnosy 58 083 200 Kč
 • Náklady 50 709 900 Kč
 • Zisk 7 373 300 Kč


RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/001277/2021 mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 2 574 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře

vzala na vědomí

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13

a schválila

výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, spol. s r. o., Nehvizdská 22/8, Praha 9 – Hloubětín a návrh příkazní smlouvy

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Skatepark Lužiny Praha 13 – Etapa 1

a schválila

smlouvu o dílo s firmou BOSTA HOLDING, a.s., se sídlem Krčská 61/9, Praha 4

vzala na vědomí

výsledky hlasování z 8. veřejného fóra k rozvoji městské části s následujícím pořadím priorit občanů Prahy 13:

 1. Rekonstrukce skateparku s celkovým počtem 595 hlasů
 2. Zvyšování bezpečnosti v MČ Praha 13
 3. Kvalitní péče o Centrální park
 4. Výstavba nájemních bytů
 5. Vybudování světelné signalizace (semaforů) na křížení ulic Jeremiášova x Pod Hranicí
 6. Větší kapacita kroužků v ZŠ (rozšíření nabídky kroužků)
 7. Dokončení výstavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 (optimalizace služeb)
 8. Rozšíření nabídky pro seniory
 9. Prodloužení linky BUS v nočních hodinách na trase Stodůlky – Západní Město
 10. Reprezentační ples MČ Praha 13


vyhlásila

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13

a schválila

výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k uvedené podlimitní veřejné zakázce

Zpracovala Helena Šlitrová