Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chirurgie v Lípě se neustále rozvíjí

Na území Prahy 13 jsou tři polikliniky, které zajišťují lékařskou péči obyvatelům ze spádové oblasti, čítající v současné době více jak sto tisíc obyvatel. Jednou z nich je Poliklinika Lípa Centrum Nové Butovice (PLCNB) v Seydlerově ulici. Zde je několik ambulancí praktických lékařů pro dospělé a děti, dále ambulance specialistů a stomatologie. Jedním z největších pracovišť jsou Chirurgické obory Praha, s.r.o., kde je poskytována ambulantní péče v odbornostech chirurgie a traumatologie, ortopedie, urologie, radiodiagnostika, sonografie a cévní ambulance. O pacienty se tu aktuálně stará celkem šedesát pět lékařů, zdravotních sester, RTG asistentů a dalších nezdravotnických pracovníků. Pan MUDr. Josef Doležal je vedoucím lékařem této společnosti patnáct let. Na samotné poliklinice však působí již téměř třicet let a jeho péčí za tu dobu prošly tisíce dětí i dospělých. Jeho profesionalitu a přístup k pacientům ocenila také Rada městské části Praha 13 udělením čestné medaile a poděkováním za dlouholetou obětavou práci.


Pane doktore, jak vzpomínáte na začátky a své další působení v poliklinice?

Začínali jsme tady v březnu 1995 se společností CHIRO, s.r.o., se stejnými ambulancemi specialistů, avšak v mnohem menším rozsahu poskytované péče. V tomto roce byla poliklinika postupně obsazována jednotlivými odbornostmi specialistů a praktických lékařů, a to za nemalé podpory MČ Praha 13. Koncept polikliniky byl připraven dobře. Když jsem sem přišel, do Prahy 13 sice již jezdilo metro, ale v okolí byla pole, s dnešní situací se to nedá srovnat. S dynamicky se rozšiřující výstavbou logicky přibývalo pacientů, a to i ze vzdálenějšího okolí. Po několika letech se z polikliniky odstěhovalo do vlastních prostor velké oční oddělení docenta Jána Leštáka a vznikla Klinika JL s dalšími ambulancemi specialistů. Jsou zde také dvě magnetické rezonance, což doplňuje možnosti kompletní diagnostiky onemocnění poskytnuté mimo nemocniční zařízení. Obyvatelé Prahy 13 tedy mají maximální diagnostickou a léčebnou péči „doma“, což nemusí být v jiných částech Prahy běžné. 

Jaká je aktuální situace v provozu vašeho pracoviště? Co si pod tímto pojmem máme všechno představit?

V současné době je na území Prahy většina ortopedických a urologických ambulancí pouze na objednání. Akutní stavy v těchto odbornostech řeší nemocnice a jejich oddělení nebo ambulance chirurgické tak, jak tomu je u nás. Naše chirurgické ambulance jsou k dispozici dvanáct hodin denně bez objednání (to bylo vždy), tedy abych byl přesný, od pondělí do čtvrtka (7-19 hod.), v pátek jsme v provozu od 7 do 15 hod. Pro chirurgii a ortopedii je po celou dobu provozu ambulancí k dispozici RTG pracoviště, stejně tak i pro ostatní ambulance v poliklinice a v okolí. Samozřejmě máme k dispozici veškerá laboratorní vyšetření a máme návaznost na ambulance dalších specialistů.  Nejbližší chirurgické ambulance jsou na poliklinice  Barrandov a v Kartouzské ulici, ale v porovnání s naší ambulantní chirurgií mají mnohem kratší provoz. Ortopedické a urologické ambulance (obě na objednání přes naši recepci) jsou k dispozici i odpoledne do 19 hod. Jak bylo uvedeno, je poměrně velký „tlak“ na chirurgické ambulance (více jak 120 ošetření denně), jsme často kritizováni pacienty za dlouhé čekací doby. Chirurgie je bez objednání, bohužel se tvoří fronty a je třeba si počkat, zvláště v pondělí po víkendových úrazech a také v pátek. Stále je ale čekací doba kratší než na pohotovosti v Motole. Předpokládáme však, že od března tohoto roku budeme mít v provozu dopoledne (do 13 hod.) vždy tři chirurgické ambulance a odpoledne vždy dvě. 

Když se řekne chirurgie, většina z nás si představí hlavně úrazy, jak tomu je ve skutečnosti?

Dnešní medicína je velmi členěná a specializovaná na jednotlivé obory. Na jedné straně to přináší vysokou odbornost, na druhé straně je ale pro pacienty mnohdy obtížné se rozhodnout, kam s daným problémem jít. Zda s čerstvým úrazem pohybového aparátu jít na ortopedii nebo chirurgii. Ortopedie jsou však všude na objednání. U nás tato otázka odpadá, traumatologii pohybového aparátu poskytujeme v plném rozsahu. Pokud stav poranění vyžaduje operační výkon, je pacient odeslán do spádové nemocnice (u nás FN Motol). Poskytujeme vlastně péči o veškeré bolestivé stavy u dětí i dospělých, od bolestí břicha, úrazů, zánětlivých ložisek. Na doporučení dermatologů z naší polikliniky a z okolí provádíme odstranění pih a podkožních útvarů na zákrokovém sálku. Spolupracujeme s dalšími lékaři z polikliniky a velmi rád říkám, že naše dlouholetá spolupráce se specialisty z jiných oborů je na nejvyšší úrovni. Obecnou chirurgii i s malými operačními výkony poskytujeme v plném rozsahu. „Být lékařem je podle mého názoru služba, kdy po šesti letech bezplatného studia je třeba tuto investici společnosti vrátit. Možná jsem z jiné generace, ale takto to vidím i po čtyřiceti letech praxe.“

Mění se vám klientela, nebo máte své stálé pacienty?

Region se samozřejmě rozrůstá a já jsem velmi rád, že se nám většina klientů vrací. Potřebují nás třeba jednou za dva nebo tři roky, ale vrací se. Pacienti, které jsem léčil před dvaceti lety jako děti, se dnes vrací již se svými dětmi. Velmi vytížená je také dětská ortopedie, především vyšetření kyčlí u kojenců, což samozřejmě souvisí s nárůstem obyvatel.

Došlo za ta téměř tři desetiletí ke změně v typech úrazů, které každodenně vidíte?

Ano, z pohledu dětské úrazovosti je současná situace jiná. Mladá generace je buď extrémně sportovně zatížená, nebo téměř nesportuje a nepohybuje se. Často řešíme běžné úrazy ze školního tělocviku, úrazy z míčových her nebo různých běžných pádů. Současně je tu druhý extrém, tedy fyzicky přetížené děti. Ať už je to fotbal, hokej,  basketbal, nebo jiné sporty, děti trénují mnohdy i čtyřikrát týdně a o víkendech mají zápasy. K nám pak přicházejí například s bolestmi kloubů a svalů, to už ale patří do oboru sportovní medicíny. Množství zátěže nemusí odpovídat dané věkové skupině, protože organismu v růstu extrémní přetěžování neprospívá. 

Setkáváte se také s dnešním fenoménem ve formě on-line konzultací, diagnostiky po telefonu nebo rad z internetu?

Bohužel ano a je třeba říct, že chirurgii on-line opravdu dělat nelze. Můžeme po telefonu prodiskutovat výsledky z laboratoře nebo rentgenu, ale to je maximum. Vztah s pacientem je založen na precizní osobní anamnéze a jasném klinickém vyšetření. Tedy musíme pacienta vidět. Sice mi občas přijde například fotka zanícené rány, ale bez fyzického vyšetření nelze zodpovědně léčit. Internet mám také, ale čtyřicet let praxe je asi víc. Prosím tímto vážené čtenáře, nesnažte se hledat diagnózu na internetu. Internet a telemedicína mají svá rizika, speciálně v chirurgii. 

Lze chirurgickým problémům předcházet?

Ano, preventivní vyšetření je třeba zajistit přes svého praktického lékaře. Týká se to hlavně vyšetření tlustého střeva v určitém věku, dále kontrola pigmentových névů u dermatologa, preventivní vyšetření prostaty u mužů, vyšetření prsních žláz u žen a tak bych mohl pokračovat dále. Každá odbornost má na to svá pravidla. Mimo toto existují další preventivní programy. Preventivní vyšetření mohou včas odhalit závažné onemocnění a čím dříve, tím lépe pro pacienta. To zde ale opakuji všeobecně známé informace. 

Jak vidíte perspektivu vašeho pracoviště?

Je již veřejným tajemstvím, že Chirurgické obory Praha, s.r.o., převzala od 1. 9. 2023 společnost Innova Healthcare, a.s., která mimo jiné v našem regionu provozuje Kliniku JL a Polikliniku Hůrka, tedy hlavní ambulantní zařízení Prahy 13. Bylo několik důvodů, které nás k tomu vedly, a je zbytečné je všechny rozebírat. Je skutečností, že již  před covidem jsme měli velké problémy personálně obsadit ambulance jak lékaři, sestrami i laboranty na RTG, dále narůstající administrativa a v neposlední řadě i věkové kritérium, jak můj věk, tak i dalších kolegů. Stali jsme se součástí velké společnosti Innova Healthcare, a.s., tedy mladé dynamické společnosti, která má jiné možnosti a kapacity k zajištění provozu našeho nemalého zdravotnického zařízení. Naše zkušenosti jsou výborné a chtěl bych čtenáře ujistit, že tato společnost je garantem, že zdravotní péče bude zachována a bude se dále rozvíjet. Osobně jsem byl na určitou dobu pověřen vedením našeho pracoviště a současně pro plný stav lékařů v odbornosti chirurgie budu méně času v ambulanci.

Co byste čtenářům STOPu popřál nebo vzkázal?

V první řadě přeji všem pevné zdraví nejen v roce 2024 a také všechno nej do nového roku. Posledních pár let zažíváme situace, které nejsou nijak lehké, proto všem přeji, aby měli kolem sebe dobré lidi a uměli jsme si vzájemně pomoci a pochopit se.

Lucie Steinerová