Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor živnostenský

Pracovníci živnostenského odboru mají své kanceláře v prvním patře budovy radnice. Klienti zde naleznou také přepážková pracoviště, kde vyřídí řadu záležitostí, které se týkají nejen jejich podnikání. Jaké služby odbor nabízí a co je pracovní náplní jeho zaměstnanců nám představila vedoucí odboru, paní Jana Lehká.

Odbor živnostenský

Odbor je organizačně rozdělen do dvou částí, a to na úsek registrace a oddělení kontrolně-správní. Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělí a středu od osmi do osmnácti hodin a na úterý a čtvrtek od osmi do třinácti. V pátek je pro veřejnost zavřeno.

Na úseku registrace lze vyřídit veškerá podání směrem k živnostenskému úřadu. K přepážce se klient dostane skrze vyvolávací systém, umístěný v prvním patře radnice u balkonového zábradlí.

Veškerá podání jako např. ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi, oznámení přerušení nebo pokračování živnosti, žádost o zrušení živnostenského oprávnění, zahájení živnosti v provozovně nebo její ukončení lze již od roku 2008, kdy byla zrušena místní příslušnost, vyřídit na kterémkoli živnostenském úřadě. Na třináctce takto ročně odbaví přibližně deset tisíc klientů. Netvoří je pouze místní podnikatelé, ale díky dobré dopravní dostupnosti jsou to i občané jiných městských částí, kteří přes tu naši cestují za prací, anebo je pro ně zdejší živnostenský úřad dostupnější. 

Pro návštěvu živnostenského odboru je možné využít rezervační systém a objednat se na konkrétní den a hodinu. 

Pro ohlášení živnosti je třeba s sebou vzít doklad totožnosti, to znamená občanský průkaz, případně cestovní pas. Dále je nutné u řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností doložit předepsanou odbornou způsobilost (např. výuční list, maturitní vysvědčení, osvědčení o rekvalifikaci) k provozování dané činnosti. V případě, že podnikatel nemá dostatečnou způsobilost, a přesto by chtěl takovou živnost ohlásit nebo požádat o koncesi, může využít ustanovení odpovědného zástupce, který tuto odbornost bude splňovat. U řemeslných činností lze odbornou způsobilost nahradit šesti lety praxe v oboru.

V živnostenském zákoně je uveden i výčet všech činností, které jsou podnikáním, ale nejsou živnostmi. V případě, že někdo chce provozovat takovouto činnost, je pracovníky odboru odkázán na příslušný zákon, který takovou činnost upravuje, a musí si vyřídit povolení k podnikání podle jiného právního předpisu.

Správní poplatek při vstupu do podnikání činí 1000 Kč, při ohlášení další činnosti 500 Kč. Poplatky se hradí buď v hotovosti, nebo kartou na pokladně, která se také nachází v prvním patře.

Na živnostenském odboru lze oznámit všechny změny a doplnění, které se týkají údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti, žádosti o koncesi. Není ale potřeba oznamovat změny v údajích, které jsou již zapsané v základních registrech (např. v registru obyvatel) nebo ve veřejných rejstřících (např. v obchodním).

Od letošního ledna lze na adrese www.rzp.cz nalézt finální verzi Portálu živnostenského podnikání s novými službami. Kromě toho, že se zde podnikatelé dovědí kompletní informace na jednom místě včetně aktualit ze živnostenského podnikání a možnosti vyhledávání podnikatelů, mohou také učinit podání vůči živnostenskému úřadu elektronicky.

Živnostenská oprávnění se většinou udělují na dobu neurčitou. V případě zahraničních fyzických osob, jejichž oprávnění provozovat živnost je vázáno na povolení k pobytu, je živnostenské oprávnění vydáváno na dobu jejich povoleného pobytu v ČR.

Od roku 2006 plní živnostenský úřad funkci takzvaného centrálního registračního místa. To znamená, že podnikatel může učinit prostřednictvím živnostenského úřadu některé úkony vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu nebo úřadu práce.

Pracovníci také přijímají žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. Byť se to může zdát zvláštní, i v naší městské části máme evidovány zemědělce. Jsou převážně z oblasti Zadní Kopaniny, Řeporyj anebo na třináctce mají své sídlo, avšak zemědělskou výrobu provozují jinde.

Na odboru lze požádat o výpis z živnostenského rejstříku – vydává se na počkání.

Místní příslušnost podle sídla podnikatele byla zachována pro kontrolně správní činnost. Živnostenský odbor má přesně ohraničený územní obvod, kde je oprávněn provádět kontroly. Správní řízení také může vést pouze se „svými“ podnikateli. Těch bylo k poslednímu prosinci loňského roku dvacet dva tisíc šest set čtyřicet devět.

Živnostenský úřad je jedním z úřadů státní správy, které v rámci své kontrolní činnosti dohlíží na to, aby podnikatelé vykonávali svou činnost v souladu s právními předpisy. Kontrolní pravomoci vyplývají zejména z živnostenského zákona, kde je přesně určeno, co mohou pracovníci kontrolovat a jaké přestupky mohou projednávat. Další pravomoci jsou uvedeny i v jiných právních předpisech upravujících konkrétní podnikatelskou činnost.

Zaměstnanci živnostenského odboru provádí kontrolní činnost buď v terénu bez předchozího oznámení – to znamená v místě, kde dochází k faktickému výkonu podnikatelské činnosti (v provozovnách), anebo přímo ve svých kancelářích na základě předchozího písemného vyrozumění.

Při kontrole v terénu se zaměřují především na zjištění skutečné činnosti podnikatele a na to, zda jsou dodržovány povinnosti, které jsou s ní spojeny. U provozoven je to i jejich řádné označení. Jak má vypadat, je přesně uvedeno v živnostenském zákoně. Naopak v provozovně nemusí viditelně viset výpis z živnostenského rejstříku. Díky propojeným veřejně přístupným živnostenským rejstříkům úředníci přesně znají potřebné údaje o podnikateli a jeho činnosti. U provozoven se kontroluje i to, zda jsou způsobilé k provozování dané živnosti. Provozovna musí být řádně zkolaudována přesně k účelu, kterému slouží.


Kromě registračních záležitostí a kontrolní činnosti pracovníci odboru poskytují v Informačním centru pro podnikatele komplexní informace a poradenskou činnost týkající se živnostenského podnikání.

Andrea Říčková