Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz
v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zastupitelstvo MČ Praha 13

 • ZVOLILO
  v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a správě soudů pana Ing. Jana Šuranského do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 5
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření za I. čtvrtletí roku 2007 (rozbor hlavní činnosti, Střediska sociálních služeb a zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
 • VZALO NA VĚDOMÍ
  rozbor hospodaření základních a mateřských škol MČ Praha 13 a MDDM Stodůlky za I. čtvrtletí roku 2007
 • SCHVÁLILO
  uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci oken, vstupů a fasády v ZŠ Mládí
 • SCHVÁLILO
  rozpočtový výhled na roky 2008–2009
 • SCHVÁLILO
  prodej pozemku parc. č. 162/47 o výměře 300 m2, v k.ú. Stodůlky Bytovému družstvu domu Vlachova 1507, Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.

 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu na Vysílání pořadu Aktuality Prahy 13 v kabelové televizi, podanou uchazečem SAT Plus, s.r.o., Pelhřimov
 • SOUHLASILA
  s iniciováním legislativně-právní změny zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to tak, že se ustanovení § 96 tohoto zákona doplňuje o toto znění: „...a k ochraně před hlukem a vibracemi, konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů.“
 • SOUHLASILA
  s poskytnutím finanční podpory ve výši 15 tis. Kč na realizaci projektu Svazu diabetiků ČR, územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 • VZALA NA VĚDOMÍ
  doporučení bytové komise týkající se záměru pronájmu nebytového prostoru – restaurace, umístěné v 1. podzemním podlaží budovy radnice na Slunečním náměstí 13, Praha 5 a
 • VYHLÁSILA
  vítězem výběrového řízení firmu Vykysalý František, Praha 6, neboť  tato firma jako jediná splnila kritérium zajištění stravování pro zaměstnance ÚMČ
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu Sanace lodžií a opravy obvodového pláště Kurzova 2222-2225, Přecechtělova 2226-2228 a ve správě Intergate, s.r.o., uchazeče az-Profil, s.r.o., Praha 5, neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřejněných kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější
 • SCHVÁLILA
  výběr nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce oken, vstupů a fasády objektu ZŠ Mládí 135, uchazeče společnosti ATTO, s.r.o., Praha 5, neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřejněných kritérií vyhodnocena jako nejlepší
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ATTO, spol. s r.o., na akci Vybavenost Centrálního parku
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TUBEKO SPORT, s.r.o., na akci Rekonstrukce povrchu dráhy a atletických sektorů v areálu FZŠ Trávníčkova 1744, která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu na základě výběrového řízení
 • SOUHLASILA
  s uzavřením smlouvy o dílo s firmou PHILIPP-Sportovní trávníky, a.s., na akci Výměna povrchu hřiště v areálu ZŠ Klausova 2450, která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu na základě výběrového řízení
 • SOUHLASILA
  se zapojením MČ Praha 13 do akce Pražské cyklozvonění v rámci Týdne mobility 2007
 • SOUHLASILA
  s konáním Mistrovství České republiky ve fourcrossu a Českého poháru horských kol ve fourcrossu ve dnech 25. a 26. srpna 2007 na trati při ul. Pod Hranicí, za předpokladu souhlasu všech dotčených odborů ÚMČ P13, majitelů pozemků a dodržení jejich podmínek
 • SCHVÁLILA
  přijatý dar od společnosti SIDI Czech Republic, s.r.o., ve výši 4 milióny Kč na rozvoj městské části v oblasti veřejně prospěšné činnosti
 • SOUHLASILA
  s uzavřením darovací smlouvy o přijetí daru – finančního příspěvku společnosti News Outdoor Czech Republic, s.r.o., ve výši
  100 000 Kč na financování rekonstrukce dětského hřiště ve vnitrobloku ulice Bellušova, Praha 13
 • SOUHLASILA
  s pořádáním ohlášené veřejné sbírky Oblastního sdružení ODS Prahy 13 konané při příležitosti akce Koncert pro park, jejíž výtěžek bude předán MČ Praha 13 na dostavbu Centrálního parku Prahy 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS