Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V těchto dnech vrcholí organizační příprava předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR, které proběhnou ve dnech 9. a 10. října 2009 a řídí se zákonem číslo 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Volební místnosti budou k dispozici voličům v pátek 9. 10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 10. 10. od 8.00 do 14.00 hodin.

Kdo a kde může volit


Voličem je každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a nenastala u něj některá z překážek volebního práva uvedených v § 2 zmíněného zákona - tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.Voliči jsou zapsáni v tzv. stálém seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. O správnosti zápisů ke své osobě se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti a požádat o doplnění údajů nebo opravu zápisu v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel u pí Přikrylové (č. dveří 134). Území městské části Praha 13 je rozděleno do 50 volebních okrsků. Každý volič má na obálce s hlasovacími lístky uvedeno číslo a adresu okrsku, do kterého je zařazen. Seznam okrsků je k dispozici také v informacích na radnici a na internetu na www.praha13.cz v rubrice Informace o volbách, takže si již nyní můžete ověřit, kde budete volit.

Voličské průkazy


Voliči, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště a nebudou moci volit ve svém volebním okrsku, mohou volit v jiném volebním okrsku na tzv. voličský průkaz. Voličské průkazy lze vydávat od 24. 9. 2009.Vydání voličského průkazu se poznamenává do stálého seznamu voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom výpisu ze seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v den voleb v kterémkoli volebním okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu lze požádat buď osobně po prokázání totožnosti v budově Úřadu městské části Praha 13, ve 3. patře č. dveří 433 u sl. Koppové a v době její nepřítomnosti u pí Herychové, ve 3. patře č. dveří 426, nebo formou písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem voliče. Odbor pak vydá voličský průkaz buď přímo žadateli, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, popř. jej voliči zašle na udanou adresu. Konec lhůty pro doručení písemného podání žádosti o vydání voličského průkazu na úřad je stanoven na 2. 10. 2009, pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu pak na 7. 10. 2009 do 16.00 hodin. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Pro zjednodušení žádostí o vydání voličského průkazu jsme připravili formuláře, které jsou k dispozici na informacích v přízemí radnice a také ke stažení na www.praha13.cz. Voličské průkazy se vydávají ve 3. patře radnice, č. dveří 433 po předložení OP v následujících termínech:

čt 24.9. 8.00 – 16.00
pá 25.9. 8.00 – 14.30
út 29.9. 8.00 - 16.00
st 30.9. 8.00 - 18.00
čt 1.10. 8.00 - 16.00
pá 2.10. 8.00 - 14.30
po 5.10. 8.00 – 18.00
út 6.10. 8.00 – 16.00
st 7.10. 8.00 – 16.00


Případné další dotazy zodpoví sl. Koppová, tel. 235 011 317, nebo pí Herychová, tel. 235 011 314.

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu

Na základě zkušeností z minulých voleb připomínám, že volič musí při volbách prokázat svou totožnost a státní občanství. Je proto nutné, abyste si včas zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a nevystavovali se tak zbytečným problémům, kdy až ve volební místnosti zjistíte, že máte propadlý občanský průkaz a musíte tak žádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny. Pokud však taková situace nastane nebo dojde ke ztrátě či odcizení vašeho OP v době voleb, budeme připraveni váš problém vyřešit.

Zásady hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku, opatřenou úředním razítkem, popř. i novou sadu hlasovacích lístků. Poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní.
V prostorách pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování mimo volební místnost

Voliči mohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat, aby mohli hlasovat mimo svou volební místnost – např. ve svém bydlišti. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči (v rámci územního obvodu volebního okrsku) dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. I při tomto způsobu hlasování musí být zachována tajnost hlasování. Pokud již nyní víte, že se např. z důvodu svého zdravotního stavu nebudete moci dostavit do volební místnosti, obraťte se na pí Herychovou, tel. 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrskové volební komise ve svém volebním okrsku.

Jak získat hlasovací lístky

Hlasovací lístky vám budou v souladu se zákonem dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb do poštovních schránek. Na obálce, která slouží pouze pro doručování, budete mít vyznačen volební okrsek a volební místnost s adresou, kde budete hlasovat. Prosíme v této souvislosti o umožnění přístupu k poštovním schránkám, aby ti, kdo budou hlasovací lístky doručovat, mohli svůj úkol bez problémů splnit. Pokud by se zcela výjimečně stalo, že byste hlasovací lístky ve své poštovní schránce nenalezli nebo z jakéhokoli důvodu potřebovali nové hlasovací lístky, budou vám vydány na informacích v přízemí radnice a ve dnech voleb ve volební místnosti vašeho volebního okrsku.

Pozor na platnost hlasu

Hlas voliče je neplatný, je–li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo nebyly vloženy do úřední obálky.

V souladu s ustanovením § 39 cit. zákona může volič vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Ten je platný, je-li totožný se vzorem vyvěšeným ve volební místnosti a není-li přetržený.

Preferenční hlasy

Na hlasovacím lístku, který vkládáte do úřední obálky, můžete zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dáváte přednost.

K přednostním hlasům vyznačeným pro kandidáty, kteří se po registraci kandidátní listiny vzdali kandidatury, nebo byli stranou odvoláni, se nepřihlíží, případné přednostní hlasy pro ně vyznačené se nepočítají. Proto se po příchodu do volební místnosti vždy ujistěte, že vámi vybraný kandidát se nevzdal kandidatury, nebo nebyl stranou odvolán. V každé volební místnosti bude seznam takových kandidátů vyvěšen. Dále zde budou vyvěšeny vzory platných hlasovacích lístků.

Do hlasovacích lístků s přednostním hlasem se nezahrnují:

  • hlas, na kterých volič označil předepsaným způsobem více než čtyři kandidáty, a to bez ohledu na to, zda mezi nimi je i odvolaný kandidát (viz výše),
  • hlasovací lístky, na kterých vyznačení přednostního hlasování u žádného kandidáta nebylo provedeno předepsaným způsobem, tj. zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na hlasovacím lístku (jde např. o zaškrtnutí pořadového čísla, podtržení jména a příjmení ostatních kandidátů, označení pořadových čísel více než jednoho kandidáta současně, nikoli jednotlivými kroužky atd.).

Věřím, že výše uvedené informace jsou pro vás dostačující k bezproblémovému průběhu voleb. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na pracovníky občansko-správního odboru na výše uvedených telefonních číslech.

Mgr. Jana Dvořáková,vedoucí občansko-správního odboru