Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začátek školního roku ve Stodůlkách před 50 lety

Slavnostní zahájení školního roku se před 50 lety ve Stodůlkách konalo v sobotu dne 3. září 1960 dopoledne v místním kulturním domě a ještě slavnostnější bylo odpolední otevření nazdobené školní budovy. Děti ze Stodůlek a spádových oblastí se začaly počínaje tímto dnem učit v nové škole, která byla architektonicky spojena se školní budovou z roku 1908 a vznikala v letech 1959–1960. V září letošního roku si tedy připomínáme půl století existence přistavěné budovy ZŠ Mládí. Dnes poskytuje své prostory druhému stupni, tedy starším žákům.

Její výstavba v roce 1960 byla velmi potřebná, neboť v první polovině 50. let se projevil kritický nedostatek učeben. Stodůlečtí občané se tehdy intenzivně dožadovali postavení nové školy. Podle zápisu z kroniky pana Vlasáka za rok 1957 bylo v celé obci Stodůlky celkem 12 učebních místností, které jsou umístěny ve starých budovách. Nejmodernější z nich byla vystavěna před padesáti lety, některé třídy jsou umístěny ve staré budově školy zrušené roku 1908, jedna třída dokonce v bývalém dvoře, předtím byla v truhlářské dílně u Pekárků. Byla to provizorní stavba, počet žáků celkem 420. Zařízení je v těchto budovách velmi zastaralé, sociální zařízení, zvláštní učebny, dílny, klubovny, družina vůbec žádné. V naší obci je celkem 3 300 obyvatel. Abychom zajistili vyučování, vyučuje se v prvé, druhé a třetí třídě na směny. (Kronika obce Stodůlek, I. díl, s. 347-348).

V roce 1954 poprvé poslanci tehdejšího MNV Stodůlky potvrdili, že je nutné adaptovat školní budovu z roku 1908 a zároveň k ní přistavět budovu novou. Školský odbor KNV v Praze po jednání s ředitelem školy Dominikem Ledvinkou přislíbil, že se stavba uskuteční, pokud bude schválen investiční úkol. KNV v Praze jako hlavní investor zaslal 16. 7. 1954 ministerstvu školství žádost o schválení stavby.

Projekční práce se táhla donekonečna (tak jak to bylo tehdy zvykem) kvůli liknavé činnosti projekčních ústavů a těch orgánů, které měly na starost investiční výstavbu. Do roku 1957 se nedělo nic. Po volbách do národního výboru byla jmenována komise pro postavení školy v tomto složení: Josef Halada ml., Josef Škop, Josef Beránek, Anna Šejvlová, Václav Šampalík, Jaroslav Petříček a František Šedivý. I tito stodůlečtí občané se zasloužili, že se přípravy ke schválení stavby pohnuly kupředu a že plány na stavbu nezůstaly jenom na papíře. Nemálo starostí měli tehdejší představitelé obce s vykoupením rodinných domků se zahradami na pozemku, kde se mělo stavět.

Oficiální povolení ke stavbě nové budovy ve Stodůlkách bylo Radě MNV doručeno 12. června 1958. Budovu projektoval akad. architekt Oldřich Brzák, stavbu provedl národní podnik Průmstav a vedl ji stavitel Josef Vojta. Finančně nákladem 3 500 000 Kčs ji zajistil Krajský národní výbor se sídlem ve Zborovské ulici na Smíchově.

5. ledna 1959 začal národní podnik Průmstav buldozerem vyhrnovat hlínu ze základů pro stavbu nové školní budovy a auta odvážela zem pod hřbitov do bývalé Šafránkovy pískovny. Hrubá stavba pokročila v polovině května 1959, kdy dělníci vyhloubili na staveništi jámu pro kanalizační septik a začalo se s betonováním základů celé příští budovy.

Stavba trvala více než rok a půl. Při slavnostním otevření školy 3. září 1960 ještě nebyly skončeny všechny řemeslnické práce. Zbývalo dodělat šatny ve spojovací části obou budov, vybrousit schody vedoucí ze šaten do vestibulu nové budovy a přeložit chodníky ze silnice přes bývalou školní zahradu. Při dokončovacích pracích hodně pomáhali i zdejší občané, odpracovali velké množství hodin ze svého volného času. Tehdy to bylo naprosto běžné – dělali to pro své děti a vnuky.

Zároveň probíhala generální oprava staré školní budovy z roku 1908. V letech 1960-61 ji provedl národní podnik Průmstav. Oprava byla tak rozsáhlá, že hrozilo uzavření celé této části starší školní budovy. Adaptační práce trvaly více než rok. Hlavní vchod z ulice Mládí byl zazděn. Tímto vchodem vcházely děti, učitelé a všichni, kdo školu navštívili od roku 1908 do roku 1960. Za ta léta byly schody vyšlapány. Zedníci upravili fasádu a necitlivě při tom zasáhli do její secesní podoby: odbourali květinové truhlíky i reliéfy sov s roztaženými křídly a stěny vybrousili dohladka. Původní podoba stavby z roku 1908 značně utrpěla.

V přízemí po levé straně s původním vstupem býval byt řídícího učitele, později učebna a nakonec školní jídelna. Po pravé straně se původně vybudoval kabinet, později byt školníka a ten se po zazdění vchodu rozšířil o jednu místnost. V budově bylo zavedeno ústřední vytápění. Školní zahrada byla zrušena, odbourány ohradní zdi a zbytek zahrady ponechán jako otevřený park. Kvůli adaptaci budovy vyvařovala školní jídelna až do října 1961 za velmi těžkých podmínek provizorně v hotelu Praha. Od října byla dána ve škole do provozu kuchyně s novým vybavením a jídelna.

V souladu s tehdejším školským zákonem byla v ZŠ Mládí od 1. září 1960 zřízena jedenáctiletá Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1961 měla dvě třídy s celkovým počtem 50 žáků. Tito žáci dojížděli do Stodůlek z obcí Středokluky, Hostivice, Řepy, Rudná, Řeporyje a Stodůlky. Samotnou Základní devítiletou školu navštěvovalo celkem 439 žáků v 17 třídách, kde vyučovalo 21 učitelů. Jejím ředitelem byl do roku 1961 Josef Škop, od roku 1961 Karel Váňa a později Karel Pichl.

Starší budova školy přede dvěma lety oslavila 100 let své existence, novější budova letos 50 let. Úctyhodný počet žáků i učitelů prošlo Mládím - škola poskytla vzdělání mnoha generacím v období od Rakouska-Uherska po Českou republiku. V moderní historii se škola orientuje na rozšířenou výuku jazyků, navazuje řadu zahraničních kontaktů a spoluprací, např. s Britskou radou, s Univerzitním institutem pro přípravu učitelů z francouzského Nantes nebo s partnerskou školou v rakouském St. Gross Florianu. O tom se učitelům ani žákům před 50 lety ani nesnilo.

Až 1. září letošního roku žáci ZŠ Mládí překročí pomyslný práh školy, ani si její bohaté dějiny neuvědomí - vstoupí do moderně vybavených učeben na úrovni prvního desetiletí 21. století. Moderní tvář školy se snoubí s její obnovenou secesní podobou a tradičním interiérem dnes již padesátileté přístavby. Slavná minulost i neméně úspěšná přítomnost ZŠ Mládí nás všechny zavazuje vychovávat a vzdělávat nové budoucí generace spokojených žáků na té nejlepší úrovni.

Věra Opatrná, učitelka a kronikářka ZŠ Mládí