Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební práce na Praze 13

Všimnul jsem si, že v současné době probíhají v Praze 13 na různých místech stavební práce. Mohu se zeptat, co přesně se buduje?

Jde o sérii několika rekonstrukcí. V současné chvíli je například rekonstruována lávka nad ulicí Archeologická, kde dochází k obnově izolačních vrstev, sanaci podhledu konstrukce, podpěr a opěr včetně opravy křídelních zídek a úpravě kotvení zábradlí. Lávka je od 15. srpna uzavřena pro pěší a došlo zde k instalaci dočasných přechodů a dopravního značení. Zhotovitel stavebních prací je společnost BM Construction, s.r.o. Podle Technických služeb hl. m. Prahy by měly být práce ukončeny letos v říjnu.

Další rekonstrukce momentálně probíhá v ulici Jeremiášova v úseku Poncarova – Bessemerova, kde došlo k dočasnému uzavření části jízdních pruhů v obou směrech. Doprava je vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu v každém směru kvůli opravám dílčích částí přemostění stanice metra Stodůlky. Práce začaly na konci srpna a potrvají až do konce října 2017. Investorem je Dopravní podnik hl. města Prahy a zhotovitelem firma Strabag, a.s.

V nejbližší době nás čeká další důležitá rekonstrukce. Před nedávnem bylo vydáno stavební povolení na zahájení rekonstrukce mostní konstrukce, která spojuje úroveň pěší zóny na výstupu ze stanice metra Nové Butovice s úrovní vstupu do Polikliniky Lípa Centrum. Most byl vybudován v roce 1988 a momentálně je v havarijním stavu. Na základě diagnostického průzkumu bude provedena demolice nosné konstrukce a pilířů, úprava horních částí stěn a opěry a sanace navazující opěrné zdi. Nová železobetonová konstrukce bude mít vyšší nosnost a svým tvarem bude odpovídat té stávající. Nová konstrukce řeší i úpravu odvodnění mostu. Demolice i výstavba bude probíhat v jedné etapě, kdy bude na mostě vyloučen pěší provoz.

Naše městská část vydala v souvislosti s rekonstrukcí podmínky, které musí být stavebníkem dodrženy. Nesmí být ohrožen provoz na okolních komunikacích, při provádění stavby nesmí být okolí a podzemní vody ohroženy závadnými látkami a podobně.

Prostředky na kompletní výměnu této mostní konstrukce zajistilo hl. město Praha. Stavební práce budou zahájeny na podzim tohoto roku a jejich ukončení předpokládáme v srpnu 2018. Rekonstrukce spadá pod Technickou správu komunikací hl. města Prahy a navazuje na již započatou revitalizaci pěší zóny Nové Butovice.

Ing. David Vodrážka starosta Prahy 13