Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 (dále jen MČ) a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v 57 volebních okrscích. Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz a na úřední desce ÚMČ Praha 13 v sekci volby. Adresu volební místnosti budete mít uvedenou na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Kdo má právo volit

Voličem je občan obce za předpokladu:

  1. Že jde o státního občana České republiky, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
     
  2. Nebo jde o občana Evropské unie, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva, dosáhl alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Cizinec (občan EU) navíc jen pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (lhůta pro podání žádosti o zápis končí 3. 10. 2018 v 16.00 hodin).

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 2. 10. 2018. V této souvislosti prosím, umožněte pracovníkům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků, přístup ke schránkám a schránky si řádně označte. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. V rámci naší MČ obdrží voliči hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Způsob hlasování

Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec (občan EU) prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu. Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Každý volič si může v úředních hodinách radnice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a to v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí radnice, po předložení průkazu totožnosti u paní Přikrylové nebo Vítkové.

Voliče – státního občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dodatečně po ověření dopíše do seznamu a umožní mu hlasování. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků a po úpravě lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného zastupitelstva má být voleno (je uvedeno na hlasovacím lístku).

Možnosti úpravy hlasovacího lístku

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

  2. Označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů jednotlivé kandidáty, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

  3. Zvolit kombinaci obou způsobů, a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Pozor na neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný, jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, jestliže hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise, nebo je přetržený, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta, jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, jestliže označil křížkem více kandidátů, než má být voleno členů příslušného zastupitelstva.

Pozor! Voliči, kteří v minulosti hlasovali v zahraničí, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR. Pokud chtějí v těchto volbách hlasovat, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a předložit potvrzení o tomto vyškrtnutí obecnímu úřadu, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi.

Bližší informace získáte na tel. 235 011 505 nebo 235 011 516. Při volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy a nelze volit na zastupitelských úřadech.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. O návštěvu okrskové volební komise můžete proto požádat již nyní na tel. 235 011 314, paní Herychová, herychovap@p13.mepnet.cz.

Podrobné informace najdete na www.praha13.cz – odkazy jsou na titulní straně webu v sekci volby. Na vaše případné dotazy já i mé kolegyně z občansko-správního odboru rády odpovíme.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního