Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dne 31. 12. 2020 byly prezidentem České republiky vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které na území ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Hlasování proběhne rovněž v zahraničí v zastupitelských a konzulárních úřadech ČR, opět ve dvou dnech, kdy přesné rozmezí je stanoveno podle časového posunu oproti území České republiky. Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí v zastupitelských či konzulárních úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.
Na území městské části Praha 13 bude hlasování probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách www.praha13.cz, budou vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích. Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou voliči nejpozději 3 dny před volbami doručeny hlasovací lístky.
Na území ČR budou volební místnosti otevřeny v pátek 8. 10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. 10. od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem

je pouze občan ČR, který nejpozději 9. 10. 2021 dovrší věku 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky.
Volič tak učiní:

 • platným občanským průkazem
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
 • platným cestovním průkazem

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňujeme voliče, že v případě zjištění neplatnosti občanského průkazu v den voleb, již není možné požádat na ÚMČ Praha 13 o vydání dočasného OP, neboť nový zákon o občanských průkazech toto již neumožňuje.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí či koalici samostatně a nejpozději do 5. 10. 2021 budou doručeny všem voličům do domovních poštovních schránek. V této souvislosti prosíme, abyste si své domovní schránky řádně označili a pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků k nim umožnili přístup.
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí nebo koalicí jsou v každém volebním kraji označeny stejným vylosovaným číslem – pokud tyto politické subjekty nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, nemusí sada hlasovacích lístků, kterou obdržíte v obálce, obsahovat úplnou nepřerušovanou číselnou řadu.
Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti.

Hlasování a úprava hlasovacího lístku

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, popř. mu na požádání komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno). Zde vybere jeden hlasovací lístek, na kterém může kroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost (tzv. udělení preferenčního hlasu). Pokud dá volič na lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, k přednostním hlasům se nepřihlíží a hlasovací lístek je započítán ve prospěch politické strany, politického hnutí či koalice uvedené na lístku. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které:

 • nejsou na předepsaném tiskopise
 • jsou přetržené
 • nejsou vložené do úřední obálky

Úřední obálka je jiná, než ve které vám byly doručeny hlasovací lístky do vaší domovní schránky (liší se barvou). Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič před okrskovou volební komisí úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoli však člen okrskové volební komise), hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky a případně vložit úřední obálku i do volební schránky.
Volební místnosti se uzavírají v pátek 8. 10. ve 22.00 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní.

Hlasování na voličský průkaz

Hlasovat lze rovněž na voličský průkaz a to v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz lze požádat osobně nebo zasláním žádosti.
1. osobně:

 • v úředních hodinách, a to do 22. 9. 2021 ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434 a od 23. 9. do 6. 10. 2021 16.00 hodin v přízemí, kancelář č. 111

2. zasláním žádosti:

 • v písemné podobě na adresu – Úřad městské části Praha 13, odbor občansko-správní, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, nejpozději do 1. 10. 2021, přičemž toto písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla žádost doručena nejpozději 1. 10. 2021

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsou připraveny formuláře, které jsou umístěny na webových stránkách úřadu v sekci Volby nebo jsou k dispozici v kancelářích č. 433 a 434, 3. patro budovy úřadu. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu:

 • formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu,
 • formulář pro zaslání voličského průkazu poštou,
 • formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než voličem (na základě plné moci).

Na ÚMČ Praha 13 může požádat o vydání voličského průkazu volič s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který je současně zapsaný ve zdejším stálém seznamu voličů (zapsání si lze ověřit osobně v úředních hodinách na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí budovy úřadu).
Voličské průkazy budou vydávány od 23. 9. 2021 v kanceláři č. 111 v přízemí úřadu, a to v úředních hodinách, které jsou:

 • pondělí, středa 8.00 – 18.00
 • úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00

Formulář žádosti bude k dispozici v místě výdeje.
Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 6. 10. 2021 v 16.00 hodin.
Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu po 23. 9. 2021 odeslán na jím uvedenou adresu (včetně adresy v zahraničí, kdy je nejlépe nechat si zaslat voličský průkaz na příslušný zastupitelský úřad, kde si ho volič v den voleb jen vyzvedne). Voličský průkaz je na území ČR zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta).
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již nelze voliči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz.
Upozorňujeme, že pokud se volič po vydání voličského průkazu nakonec rozhodne hlasovat ve svém volebním okrsku (podle místa trvalého bydliště) je povinen vydaný voličský průkaz odevzdat volební komisi, jinak mu komise hlasování neumožní.
Volič, který je zapsán do zvláštního seznamu voličů v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad, pokud má zájem hlasovat na voličský průkaz.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, především zdravotních důvodů, požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu svého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, tel. 235 011 314, e-mail: herychovap@praha13.cz, v době voleb pak příslušná okrsková volební komise. Telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.
Pokud se volič v době voleb bude zdržovat mimo svůj volební okrsek a současně se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může si vyřídit voličský průkaz, a poté požádat o přenosnou volební schránku tu okrskovou volební komisi, v jejímž obvodě se právě zdržuje. Bude tak hlasovat do přenosné volební schránky a současně na voličský průkaz.
V zahraničí do přenosné volební schránky nelze hlasovat.

Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení

Pokud volič v době voleb pobývá ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, které se nachází v jiném volebním okrsku, než do kterého volič podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat dvojím způsobem. Lze hlasovat na voličský průkaz, kdy správa tohoto zařízení požádá úřad nebo v den voleb příslušnou volební komisi (v jejímž územním okrsku se takové zařízení nachází), aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.
Hlasování je rovněž možné na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. O této možnosti by měla případné voliče informovat správa příslušného zařízení a údaje o voličích v zákonné lhůtě předat úřadu.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, informace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a informace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta.
Tak jako v loňském roce byl i letos schválen zákon o zvláštních způsobech hlasování, který umožní hlasovat i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, resp. voličům umístěným v zařízení, která budou rozhodnutím krajské hygienické stanice z důvodu onemocnění covid-19 uzavřena. Zákon opět zavádí tři možnosti hlasování – z motorového vozidla u stanoviště, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné volební schránky.
Podle tohoto zákona se bude postupovat pouze za podmínky, že dne 15. 9. 2021 bude trvat stav pandemické pohotovosti nebo bude alespoň pro část území ČR z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19 vyhlášen nouzový stav.

Vážení voliči, věříme, že poskytnuté informace jsou dostačující. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, tel. 235 011 313, e-mail maskovas@praha13.cz. Potřebné informace získáte i na webových stránkách úřadu.

Šárka Mašková,
vedoucí občansko–správního odboru