Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva městské části Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to v 58 volebních okrscích. Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod (Praha 13). Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz v sekci VOLBY a na úřední desce ÚMČ Praha 13. Adresa volební místnosti je rovněž uvedena na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

Voličem (tj. osobou s právem hlasovat) je:

1. Státní občan České republiky, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské části Praha 13. 2. Státní občan jiného členského státu Evropské unie, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva, dosáhl alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu popř. přechodnému pobytu v městské části Praha 13. Další podmínkou je zápis tohoto voliče do dodatku stálého seznamu voličů, a to do 21. 9. 2022 do 16.00 hodin. Dodatek stálého seznamu voličů vede odbor osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 13. Občané jiných členských států EU, kteří již jsou u ÚMČ Praha 13 na základě své dřívější žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů, zůstanou v tomto dodatku zapsáni i pro volby v roce 2022, ledaže by sami požádali o vyškrtnutí. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či v dodatku stálého seznamu, a to u odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí úřadu, u paní Magdaleny Přikrylové po předložení průkazu totožnosti. Telefonické ověření této skutečnosti není možné.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 20. 9. 2022. V rámci naší MČ obdrží volič v jedné obálce hlasovací lístek do Zastupitelstva MČ Praha 13 a hlasovací lístek do Zastupitelstva hl. m. Prahy (ten je označený barevným pruhem). Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti rovněž požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
V této souvislosti prosím, abyste umožnili pracovníkům úřadu, kteří zajišťují roznos hlasovacích lístků, přístup ke svým domovním schránkám a schránky si řádně označili.

Způsob hlasování

Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné.
Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Státní občan jiného členského státu EU prokáže státní občanství průkazem o povolení k pobytu, potvrzením o přechodném pobytu nebo osvědčením o registraci. Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží volič prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů či ve výpisu z dodatku stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dodatečně po ověření dopíše do seznamu a umožní mu hlasování.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno. Po úpravě vloží lístky do úřední obálky a tuto obálku pak před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného zastupitelstva má být voleno (toto číslo je uvedeno na hlasovacím lístku), tj. do Zastupitelstva městské části Praha 13 může volit nejvýše 35 kandidátů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy nejvýše 65 kandidátů.

Volič může upravit hlasovací lístek těmito způsoby:

 1. Pokud chce volič volit pouze jednu volební stranu, označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany tuto volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
 2. Pokud chce volič volit jednotlivé kandidáty z různých volebních stran, označí křížkem v rámečcích před jmény kandidátů tyto kandidáty, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
 3. Volič může zvolit kombinaci obou způsobů, a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z jiných volebních stran. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Příklad: Na hlasovacím lístku je 11 volebních stran, do zastupitelstva může být zvoleno 35 kandidátů.
Volič označí křížkem ve čtverečku před názvem strany volební stranu „A“ a u této strany dále označí ve čtverečku 6 kandidátů, dále označí

 • ve čtverečku před kandidátem u volební strany „B“ 3 kandidáty
 • ve čtverečku před kandidátem u volební strany „C“ 5 kandidátů
 • ve čtverečku před kandidátem u volební strany „D“ 2 kandidát
 • ve čtverečku před kandidátem u volební strany „E“ 1 kandidáta

K označeným kandidátům volební strany „A“ se nepřihlíží. Volič tedy označil 11 jednotlivých kandidátů v ostatních volebních stranách. Pokud může být do zastupitelstva zvoleno 35 kandidátů, obdrží zbývajících 24 hlasů kandidáti volební strany „A“ označeni pořadovým číslem 1-24.

Hlas voliče je neplatný, jestliže

 • hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
 • hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise
 • hlasovací lístek je přetržený
 • v úřední obálce je několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
 • volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta
 • volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
 • volič označil křížkem více kandidátů, než má být voleno členů příslušného zastupitelstva.

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise), který může hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě úřední obálku i vložit do volební schránky.
Volební místnosti se uzavírají v pátek 23. 9. 2022 ve 22.00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní.
Při volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy a nelze volit na zastupitelských úřadech. Rovněž nelze volit ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, pokud se toto zařízení nachází mimo okrsek, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu. O návštěvu okrskové volební komise můžete požádat na tel. 235 011 314, paní Herychová, nebo můžete žádost zaslat na e-mail HerychovaP@praha13.cz. V žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu a tel. spojení, vaše žádosti budou předány okrskové volební komisi, která se s Vámi v době voleb spojí a domluví případné další podrobnosti. Žádosti zašlete co nejdříve, abychom je mohli připravit pro komisi. V době voleb přijímá žádosti již příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, informace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a informace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta, resp. o tiskových chybách hlasovacího lístku.
Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující.
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, tel. 235 011 313, e-mail MaskovaS@praha13.cz. Potřebné informace získáte i na webových stránkách úřadu.

Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru