Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro chovatele včel

Každý chovatel včel je podle § 51, odst. 8, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a podle vyhlášky č. 327/2004 Sb. povinen každoročně do konce února písemně oznámit umístění trvalých stanovišť včelstev. Změny stanovišť, včetně kočovných, musí být podle § 6 výše uvedené vyhlášky oznámeny nejméně 5 dnů před jejich přemístěním. Pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, je nutné přiložit náčrt situačního plánku s vyznačením umístění včelstev. Pokud tak ještě včelaři neučinili, měli by ve vlastním zájmu vše napravit. Důvodem opatření je centralizace údajů potřebných při případném použití chemických přípravků na ošetření porostů nebo jiných látek, které by mohly mít za následek úhyn rojů. Oznámení zasílejte ÚMČ Praha 13, odbor životního prostředí. Bližší podrobnosti na telefonu 235 011 497, e-mail: fuglikj@p13.mepnet.cz.

Jaroslav Fuglík