Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozpočet na rok 2014 byl schválen

První zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se uskutečnilo 5. února, mělo na programu celkem 16 bodů, ale tím nejdůležitějším byl bezpochyby rozpočet městské části na rok 2014. Po poměrně rozsáhlé rozpravě, která ke schvalování rozpočtu patří, byl schválen původně předložený návrh pouze s malou změnou. (Na základě této schválené úpravy rada dorovná z provozní rezervy městské části neinvestiční příspěvek pro středisko sociálních služeb a rozpočet odboru sociální péče a zdravotnictví na úroveň předchozího rozpočtu.)

Jak tedy schválený rozpočet Prahy 13 na rok 2014 vypadá?
Předpokládá výdaje ve výši 327,3 milionů Kč. Je tedy přibližně o jeden milion nižší než rozpočet na rok 2013. Ten byl kvůli úsporným opatřením dokonce o 18 milionů nižší než předchozí, takže to letošní snížení není tak výrazné. Stejně jako v předchozích letech počítá i letošní rozpočet s přebytkem ve výši 11,6 milionu korun na splátku jistiny úvěru na stavbu radnice. Výstavba radnice bude zcela splacena v roce 2018.

Příjmy rozpočtu tvoří vždy několik složek. Tou největší bývají převody ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, řadí se sem také převod prostředků z vlastní hospodářské činnosti městské části (např. z nájmů nebytových prostor). Součet těchto převodů tvoří dohromady částku 275,7 milionu korun. Předpokládané daňové a nedaňové příjmy, tedy např. příjmy ze správních a místních poplatků, činí 51,6 milionu korun.

Většinu výdajové stránky rozpočtu tvoří neinvestiční výdaje. Jde o téměř 297 milionů Kč. Tradičně nejvyšší částka bude vynaložena na oblast školství – 74 milionů korun. Na oblast životního prostředí vydáme přibližně 45 milionů korun, většina z této částky půjde na údržbu a úklid zeleně, chodníků a např. likvidaci černých skládek apod. Na údržbu komunikací ve správě městské části a na dopravní značení bude čerpáno 7 milionů, na zdravotnictví a sociální oblast půjde 6,7 milionu korun.

Investiční výdaje tvoří menší část schváleného rozpočtu. Je to proto, že do rozpočtu jsou zahrnuty pouze ty investice, které nebudou financovány z prostředků získaných prodejem bytového fondu. Investiční akce hrazené z těchto prostředků součástí rozpočtu nejsou a jsou do něj zařazovány postupně v závislosti na průběhu veřejných zakázek na dodavatele. Teprve ve chvíli, kdy veřejná zakázka skončí výběrem nejvhodnější nabídky, je totiž zcela zřejmé, kolik bude investiční záměr stát. Podmínkou samozřejmě je, že všechny tyto akce musí být schváleny zastupitelstvem městské části.

Ve schváleném rozpočtu jsou tedy plánované investiční výdaje pouze ve výši 18,7 milionu Kč. Většinu této částky (13 milionů) tvoří splátka jistiny za energetické služby. Jde o již zrealizovaný úsporný projekt přeměny topných systémů ve školách, o kterém se ve STOPu již několikrát psalo a díky němuž ušetříme ročně více než 24 milionů korun. Zbývající částka na investice bude rozdělena následovně – necelý milion tvoří splátka za výstavbu hasičárny pro SDH Stodůlky, za 2,4 milionu opravíme na hřbitově ve Stodůlkách hřbitovní zeď a márnici, která už rekonstrukci nutně potřebuje. Důležitou akcí odboru životního prostředí za necelé 2 miliony korun je oprava hráze rybníka v Třebonicích, který se v posledních letech několikrát vylil z břehů. Kamerová prohlídka zjistila, že odvodní potrubí je zarostlé kořeny vrby a poškozené. Bude vybudováno nové průtočnější potrubí, zrušeno nefunkční brouzdaliště, opravena prosakující drenáž a upraveno okolí rybníka.

Další investiční akce na letošní rok schválené zastupitelstvem budou financovány z prostředků získaných prodejem bytových domů. Proběhne rekonstrukce sportovního hřiště ve vnitrobloku Pavrovského – Prusíkova – Přecechtělova na Velké Ohradě, kde bude instalováno nové sportovní vybavení a pryžový povrch, který hřiště odhluční. Lednová rada znovu vyhlásila veřejnou zakázku na pořízení domu pro seniory, která musela být loni zrušena, protože se nepřihlásil žádný uchazeč. Dům pro seniory je naší prioritou, proto jsme zakázku vyhlásili opakovaně.

V únoru jsme na radě schválili výběr firmy, která provede rekonstrukci sociálních zařízení v celkem 14 mateřských školách. Je naplánována tak, aby většina prací proběhla o letních prázdninách, s výjimkou těch školek, které mají v létě službu.

výjimkou těch školek, které mají v létě službu. Do konce dubna chceme zrealizovat projekt vybavení osmi základních škol audiovizuální technikou, schválený zastupitelstvem v loňském roce. Každá z osmi zúčastněných škol získá jednu třídu s tablety pro žáky, interaktivní tabulí s dataprojektorem a řídícím počítačem pro učitele.

Připravovaným projektem revitalizace dalších sídlištních vnitrobloků se podrobněji zabývám v Přímé lince na str. 3. O realizaci našich investičních záměrů vás budeme ve STOPu průběžně informovat.

David Vodrážka, starosta Prahy 13