Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podstatné je zabezpečení společných prostor domu

Podstatné je zabezpečení společných prostor domu

V posledním díle našeho seriálu o ochraně bytů před pachateli trestné činnosti se zaměříme na společné prostory bytových domů a na pojištění majetku. Prevence vloupání do bytů začíná u vstupních dveří do bytového domu. Řádně uzamčené vstupní domovní dveře představují první překážku a filtr. Je možné využít tzv. samozamykací zámky. V některých domech se osvědčilo oddělení prostoru, který začíná domovními vchodovými dveřmi a pokračuje chodbou s poštovními schránkami, dalšími dveřmi, za kterými je již přístup k jednotlivým bytům. Tyto oddělovací dveře je nutné zamykat.

Z hlediska prevence se osvědčuje využití audiovizuální techniky – instalace ovladačů zámků domovních dveří nebo videotelefonů. Dveřní videotelefony jsou pro tyto účely vhodnější, protože kromě elektrického ovládání zámku a komunikace umožňují zobrazení příchozí osoby, což je významný bezpečnostní prvek.

Neustálé zamykání a odemykání vstupních dveří sice obyvatele domu unavuje a zdržuje, ale výsledek stojí za to – pořádek v domě, pokles krádeží v bytech, společných prostorách. Bohužel se tato základní organizační opatření mnohdy nedaří plnit, protože někteří obyvatelé domu jsou nepoučitelní a rizika spojená s vloupáním do bytu zlehčují. Tam, kde to lidé pochopili, třeba i pod tíhou vlastních zkušeností s kriminalitou, začínají mít výsledky.

Na předchozí opatření musí navazovat:

  • instalace osvětlení před vchodem do domu a úprava a zpřehlednění prostranství,
  • zodolnění domovních předních a zadních dveří (např. oplechování) a výměna starého uzamykacího systému za systém bezpečnostní – certifikovaný (zadlabací zámek, cylindrická vložka, kování),
  • zajištění přízemních oken, lodžií, balkonů, sklepních okének a dalších otvorů (mříže v kombinaci s bezpečnostním sklem, využití bezpečnostní folie, vnější hliníkové rolety, uzamykatelné kliky),
  • zodolnění vstupních dveřních otvorů jednotlivých bytů, případně pořízení bezpečnostních dveří,
  • nezapomínejte na ochranu cenností v bytě (finanční hotovost, vkladní knížky, smlouvy, šperky) pomocí úschovné schránky, domácího trezorku, případně přenosného kontejneru.

Ochrana a zabezpečení společných prostor

Před zloději je třeba chránit i další prostory v domě – sklepy, prádelny, kočárkárny apod. Bohužel se mezi zloději vyskytují i někteří vlastníci či nájemci bytů, kteří mají klíče od společných prostor. Specializované firmy nabízejí celokovové konstrukce sklepních kójí. Například jeden typ buněk je řešen jako stavebnice, která se skládá z jednotlivých plechových desek ohraničených profilem, které se přikládají na sloupy rozepřené mezi stropem a podlahou a přivařují se. Průčelím je potom jedna speciální samostatná deska. K ní jsou na třech masivních pantech přivařeny dveře, které se zamykají třícestnou rozvorou ovládanou trezorovým zámkem. Do protilehlého rámu vyjíždějí na třech stranách čtyři ocelové čepy. Konstrukce buňky je vždy řešena až do stropu, horní část je doplněna větrací mříží. Levnější varianty spočívají pouze v montáži nejchoulostivější části sklepní kóje – průčelí a dveří.

Lidé bydlící v panelových domech si nechávají zasklívat lodžie, což jim přináší celou řadu výhod. Zasklení lodžie slouží jako překážka proti vniknutí, snižuje průnik venkovního hluku, zlepšuje tepelné parametry v bytě, chrání proti dešti, prachu, sněhu a navíc se získá nový prostor. Zasklená lodžie uspoří 21 % až 37 % energie na vytápění bytu a zvýší teplotu v přilehlé místnosti o 2 až 4 stupně. Zasklení lodžie může být prováděno pouze na základě stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. Seriózní firmy zpracovávají projektovou dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení zdarma.

Zabezpečovací technika a lidský faktor

Na kvalitu a funkčnost zabezpečovacích zařízení má stále rozhodující vliv lidský faktor, který se také v mnoha případech podílí na „selhání“ techniky. Příčinou bývá špatná obsluha zařízení, nedbalost či zjevný úmysl konkrétní osoby. Proto vývojáři i konstruktéři dbají na to, aby zařízení signalizovala nevhodnou obsluhu, sabotáž a měla minimum nastavovacích a ovládacích prvků. Na úroveň zabezpečovacího systému jakéhokoli objektu má lidský faktor rozhodující vliv, který se promítá do všech druhů ochrany objektu. Technika je pouze prostředkem k dosažení cíle, nestojí v systému sama o sobě. Jedině vzájemnou kombinací a provázaností klasické, technické, fyzické a režimové ochrany je možno vytvořit efektivní zabezpečovací systém objektu.

Pojištění majetku – součást strategie ochrany obydlí

Pojištění obydlí jako nezbytná prevence musí navazovat na organizační a technická opatření, dát jim smysl a vést ke snížení možných následků. Krádeží vloupáním se podle pojišťoven rozumí zejména přivlastnění si pojištěných věcí způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící tyto věci před odcizením a zmocnil se jich některým z dále uvedených způsobů:

  • Do místa pojištění se dostal tak, že jej zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem, při němž překonal plášť ohraničující pojištěný uzavřený prostor.
  • V místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil, přičemž po krádeži byly zanechány průkazné stopy.
  • Místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením nebo jej otevřel duplikátem z takto odcizeného klíče.
  • Do úschovné schránky (trezor), jejíž obsah je pojištěn, se dostal nebo ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání, nebo schránku z místa pojištění odcizil způsobem, při kterém překonal překážky nebo opatření chránící věci před odcizením.

Každý by se měl dále podrobně seznámit s výkladem nejdůležitějších pojmů a konkrétními požadavky jednotlivých pojišťoven. Závěrečná rada pro zájemce o pojištění je jednoduchá. Před podpisem pojistné smlouvy s pojišťovnou si musíte smlouvu důkladně prostudovat.

Zvláštní pozornost se vyplatí věnovat podmínkám plnění pojistné události. Například základní pojištění domácnosti se většinou vztahuje na základní zařízení bytu. Cenné předměty, například obrazy, starožitnosti nebo technika jsou v základním pojištění kryty jen do určité výše. Na ně je případně třeba sjednat ještě tzv. doplňkové připojištění. Dále musíte dostatečně uvážit, zda sjednaná částka pojistného skutečně odpovídá hodnotě vašeho majetku. Zde se často dopouštíte chyby a svůj majetek podhodnotíte. Zapomínáte, že domácnost si neustále vybavujete a její hodnota roste i vzhledem k inflaci. Proto se vám vyplatí sjednat pojištění na částku vyšší.

U cennějších věcí si pro případ neočekávané události pořiďte fotodokumentaci, zapište si výrobní čísla výrobků a předmětů pro jejich případné vyhledání či řešení pojistné události. Tím usnadníte a urychlíte práci policie i zvolené pojišťovny.

Investice do zabezpečovacího systému objektu se vám za splnění předchozích podmínek mnohonásobně vrátí. Tím se i přiblíží cíl zabezpečení, jenž spočívá ve snížení, případně v eliminaci rizika odcizení, zničení nebo zneužití vašeho majetku a v ochraně vašeho zdraví.

Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality ministerstva vnitra